[tor-commits] [translation/support-portal] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=support-portal

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sat May 22 15:18:17 UTC 2021


commit 3331a1fae2db731074667706d4d38c9e0bee3e93
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sat May 22 15:18:17 2021 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=support-portal
---
 contents+pl.po | 68 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++------
 1 file changed, 62 insertions(+), 6 deletions(-)

diff --git a/contents+pl.po b/contents+pl.po
index 1ddc936285..56c9de873a 100644
--- a/contents+pl.po
+++ b/contents+pl.po
@@ -9417,7 +9417,7 @@ msgid ""
 "The Tor tarball ships with OpenBSD's malloc implementation, which doesn't "
 "have as many fragmentation bugs (but the tradeoff is higher CPU load)."
 msgstr ""
-"Tarball Tora jest dostarczany z wersją OpenBSD implementacji malloc, która "
+"Archiwum Tora jest dostarczane z wersją OpenBSD implementacji malloc, która "
 "nie ma aż tak dużo problemów z fragmentacją (kosztem wyższego zużycia CPU)."
 
 #: https//support.torproject.org/operators/relay-memory/
@@ -13191,6 +13191,9 @@ msgid ""
 "seems unlikely that taking Tor away from the world will stop them from doing"
 " their bad things."
 msgstr ""
+"Więc, tak, przestępcy mogą używać Tora, lecz mają już lepsze opcje, i mało "
+"prawdopodobnym jest, że zabranie im dostępu do Tora, zatrzyma ich przed "
+"robieniem złych rzeczy."
 
 #: https//support.torproject.org/abuse/what-about-criminals/
 #: (content/abuse/what-about-criminals/contents+en.lrquestion.description)
@@ -13198,11 +13201,14 @@ msgid ""
 "At the same time, Tor and other privacy measures can fight identity theft, "
 "physical crimes like stalking, and so on."
 msgstr ""
+"Jednocześnie, Tor i inne środki ochrony prywatności, mogą zwalczać przypadki"
+" kradzieży tożsamości, fizycznych przestępstw takich jak stalkowanie, i tak "
+"dalej."
 
 #: https//support.torproject.org/abuse/what-about-spammers/
 #: (content/abuse/what-about-spammers/contents+en.lrquestion.title)
 msgid "What about spammers?"
-msgstr ""
+msgstr "Co ze spamerami?"
 
 #: https//support.torproject.org/abuse/what-about-spammers/
 #: (content/abuse/what-about-spammers/contents+en.lrquestion.description)
@@ -13210,11 +13216,13 @@ msgid ""
 "First of all, the default Tor exit policy rejects all outgoing port 25 "
 "(SMTP) traffic."
 msgstr ""
+"Po pierwsze, domyślna polityka wyjścia Tor odrzuca każdy ruch wychodzący na "
+"porcie 25 (SMTP)."
 
 #: https//support.torproject.org/abuse/what-about-spammers/
 #: (content/abuse/what-about-spammers/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "So sending spam mail through Tor isn't going to work by default."
-msgstr ""
+msgstr "Więc domyślnie, wysyłanie maili spam przez Tora nie jest możliwe."
 
 #: https//support.torproject.org/abuse/what-about-spammers/
 #: (content/abuse/what-about-spammers/contents+en.lrquestion.description)
@@ -13224,6 +13232,10 @@ msgid ""
 " but that individual could just set up an open mail relay too, independent "
 "of Tor."
 msgstr ""
+"Istnieje możliwość, że niektórzy operatorzy przekaźników włączą port 25 na "
+"ich konkretnym węźle wyjścia, w tym przypadku, ten komputer będzie zezwalał "
+"na wychodzące maile; lecz ta jednostka może również skonfigurować otwarty "
+"przekaźnik maili (en: open mail relay), niezależny od Tora."
 
 #: https//support.torproject.org/abuse/what-about-spammers/
 #: (content/abuse/what-about-spammers/contents+en.lrquestion.description)
@@ -13231,11 +13243,14 @@ msgid ""
 "In short, Tor isn't useful for spamming, because nearly all Tor relays "
 "refuse to deliver the mail."
 msgstr ""
+"W skrócie, Tor nie jest użyteczny dla spamowania, ponieważ niemalże "
+"wszystkie przekaźniki Tor odmawiają przekazywania poczty elektronicznej."
 
 #: https//support.torproject.org/abuse/what-about-spammers/
 #: (content/abuse/what-about-spammers/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "Of course, it's not all about delivering the mail."
 msgstr ""
+"Oczywiście, nie tyczy się to wyłącznie dostarczania poczty elektronicznej."
 
 #: https//support.torproject.org/abuse/what-about-spammers/
 #: (content/abuse/what-about-spammers/contents+en.lrquestion.description)
@@ -13245,6 +13260,11 @@ msgid ""
 "control their botnets — that is, to covertly communicate with armies of "
 "compromised computers that deliver the spam."
 msgstr ""
+"Spamerzy mogą użyć Tora w celu połączenia się z otwartym serwerem proxy HTTP"
+" (a stąd do serwera SMTP); połączyć się do słabo napisanych skryptów CGI "
+"służących do wysyłania poczty elektronicznej; oraz do kontrolowania botnetów"
+" — w celu potajemnej komunikacji z armią przejętych komputerów, które "
+"dostarczają wiadomości spam."
 
 #: https//support.torproject.org/abuse/what-about-spammers/
 #: (content/abuse/what-about-spammers/contents+en.lrquestion.description)
@@ -13252,6 +13272,7 @@ msgid ""
 "This is a shame, but notice that spammers are already doing great without "
 "Tor."
 msgstr ""
+"To wstyd, lecz zauważ, że spamerzy radzą sobie bardzo dobrze bez Tora."
 
 #: https//support.torproject.org/abuse/what-about-spammers/
 #: (content/abuse/what-about-spammers/contents+en.lrquestion.description)
@@ -13260,11 +13281,14 @@ msgid ""
 " spoofed UDP packets) can't be used over Tor, because it only transports "
 "correctly-formed TCP connections."
 msgstr ""
+"Pamiętaj również, że wiele bardziej subtelnych mechanizmów komunikacji (np. "
+"sfałszowane pakiety UDP) nie mogą być użyte przez Tora, ponieważ Tor jedynie"
+" transportuje poprawnie skonstruowane połączenia TCP."
 
 #: https//support.torproject.org/metrics/2011-archive/
 #: (content/metrics/2011-archive/contents+en.lrquestion.title)
 msgid "Why are no numbers available before September 2011?"
-msgstr ""
+msgstr "Czemu nie ma żadnych dostępnych statystyk sprzed Września 2011?"
 
 #: https//support.torproject.org/metrics/2011-archive/
 #: (content/metrics/2011-archive/contents+en.lrquestion.description)
@@ -13272,17 +13296,21 @@ msgid ""
 "We do have descriptor archives from before that time, but those descriptors "
 "didn't contain all the data we use to estimate user numbers."
 msgstr ""
+"Posiadamy archiwa deskryptorów sprzed tego okresu, lecz te deskryptory nie "
+"posiadają wszystkich danych, których używamy do określenia liczby "
+"użytkowników."
 
 #: https//support.torproject.org/metrics/2011-archive/
 #: (content/metrics/2011-archive/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "Please find the following tarball for more details:"
-msgstr ""
+msgstr "Więcej informacji można znaleźć w następującym archiwum:"
 
 #: https//support.torproject.org/metrics/2011-archive/
 #: (content/metrics/2011-archive/contents+en.lrquestion.description)
 msgid ""
 "[Tarball](https://archive.org/details/tor_metrics_old_user_number_estimates_2008_2013)"
 msgstr ""
+"[Archiwum](https://archive.org/details/tor_metrics_old_user_number_estimates_2008_2013)"
 
 #: https//support.torproject.org/metrics/bridge-users/
 #: (content/metrics/bridge-users/contents+en.lrquestion.title)
@@ -13290,6 +13318,8 @@ msgid ""
 "And what about the advantage of the current approach over the old one when "
 "it comes to bridge users?"
 msgstr ""
+"Co z przewagą obecnego podejścia nad starym, jeśli chodzi o użytkowników "
+"mostów?"
 
 #: https//support.torproject.org/metrics/bridge-users/
 #: (content/metrics/bridge-users/contents+en.lrquestion.description)
@@ -13298,6 +13328,10 @@ msgid ""
 "report](https://research.torproject.org/techreports/counting-daily-bridge-"
 "users-2012-10-24.pdf) explaining the reasons for retiring the old approach."
 msgstr ""
+"Oh, to całkiem inna historia. Napisaliśmy 13 stronicowy [raport "
+"techniczny](https://research.torproject.org/techreports/counting-daily-"
+"bridge-users-2012-10-24.pdf) wyjaśniający powód stojący za odejściem od "
+"starego podejścia."
 
 #: https//support.torproject.org/metrics/bridge-users/
 #: (content/metrics/bridge-users/contents+en.lrquestion.description)
@@ -13305,6 +13339,8 @@ msgid ""
 "tl;dr: in the old approach we measured the wrong thing, and now we measure "
 "the right thing."
 msgstr ""
+"tl;dr: w starym podejściu mierzyliśmy złą rzecz, a teraz mierzymy "
+"odpowiedniÄ… rzecz."
 
 #: https//support.torproject.org/metrics/bridges-reports/
 #: (content/metrics/bridges-reports/contents+en.lrquestion.title)
@@ -13312,6 +13348,8 @@ msgid ""
 "Why are there so few bridge users that are not using the default OR protocol"
 " or that are using IPv6?"
 msgstr ""
+"Dlaczego jest tak mało użytkowników mostów, którzy nie używają domyślnego "
+"protokołu OR lub IPv6?"
 
 #: https//support.torproject.org/metrics/bridges-reports/
 #: (content/metrics/bridges-reports/contents+en.lrquestion.description)
@@ -13319,18 +13357,24 @@ msgid ""
 "Very few bridges report data on transports or IP versions yet, and by "
 "default we consider requests to use the default OR protocol and IPv4."
 msgstr ""
+"Niewiele mostów raportuje dane odnośnie transportowanej wersji IP, a "
+"domyślnie rozważamy żądania użycia domyślnego protokołu OR i IPv4."
 
 #: https//support.torproject.org/metrics/bridges-reports/
 #: (content/metrics/bridges-reports/contents+en.lrquestion.description)
 msgid ""
 "Once more bridges report these data, the numbers will become more accurate."
 msgstr ""
+"Gdy więcej mostów zacznie raportować te dane, statystyki będą bardziej "
+"dokładne."
 
 #: https//support.torproject.org/metrics/censorship-events/
 #: (content/metrics/censorship-events/contents+en.lrquestion.title)
 msgid ""
 "What are these red and blue dots indicating possible censorship events?"
 msgstr ""
+"Czym są te czerwone i niebieskie kropki wskazujące możliwe ocenzurowane "
+"wydarzenie?"
 
 #: https//support.torproject.org/metrics/censorship-events/
 #: (content/metrics/censorship-events/contents+en.lrquestion.description)
@@ -13339,6 +13383,9 @@ msgid ""
 "user numbers over a series of days and predicts the user number in the next "
 "days."
 msgstr ""
+"Prowadzimy system detekcji cenzury oparty na anomaliach, który patrzy na "
+"szacowane liczby użytkowników przez kilka dni i przewiduje liczbę "
+"użytkowników na następne dni."
 
 #: https//support.torproject.org/metrics/censorship-events/
 #: (content/metrics/censorship-events/contents+en.lrquestion.description)
@@ -13346,6 +13393,8 @@ msgid ""
 "If the actual number is higher or lower, this might indicate a possible "
 "censorship event or release of censorship."
 msgstr ""
+"Jeśli aktualna liczba jest wyższa lub niższa, może to sugerować możliwe "
+"ocenzurowane wydarzenie lub zwolnienie z cenzury."
 
 #: https//support.torproject.org/metrics/censorship-events/
 #: (content/metrics/censorship-events/contents+en.lrquestion.description)
@@ -13353,6 +13402,8 @@ msgid ""
 "For more details, see our [technical "
 "report](https://research.torproject.org/techreports/detector-2011-09-09.pdf)."
 msgstr ""
+"Aby uzyskać więcej informacji, sprawdź nasz [raport "
+"techniczny](https://research.torproject.org/techreports/detector-2011-09-09.pdf)."
 
 #: https//support.torproject.org/metrics/concurrent-users/
 #: (content/metrics/concurrent-users/contents+en.lrquestion.title)
@@ -13360,6 +13411,8 @@ msgid ""
 "So, are these distinct users per day, average number of users connected over"
 " the day, or what?"
 msgstr ""
+"Więc, są to dzienni odrębni użytkownicy, średnia liczba użytkowników "
+"połączona w ciągu jednego dnia, czy co?"
 
 #: https//support.torproject.org/metrics/concurrent-users/
 #: (content/metrics/concurrent-users/contents+en.lrquestion.description)
@@ -13367,11 +13420,14 @@ msgid ""
 "Average number of concurrent users, estimated from data collected over a "
 "day. We can't say how many distinct users there are."
 msgstr ""
+"Średnia liczba jednoczesnych użytkowników, oszacowana z danych zebranych w "
+"ciągu dnia. Nie mamy możliwości podania informacji o ilości odrębnych "
+"użytkowników."
 
 #: https//support.torproject.org/metrics/country-origin/
 #: (content/metrics/country-origin/contents+en.lrquestion.title)
 msgid "How do you know which countries users come from?"
-msgstr ""
+msgstr "Skąd wiecie z jakiego kraju są użytkownicy?"
 
 #: https//support.torproject.org/metrics/country-origin/
 #: (content/metrics/country-origin/contents+en.lrquestion.description)More information about the tor-commits mailing list