[tor-commits] [translation/support-portal] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=support-portal

translation at torproject.org translation at torproject.org
Fri May 21 12:18:29 UTC 2021


commit 5d97170065ca336c7828ec477abbba90a3b6a0be
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Fri May 21 12:18:28 2021 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=support-portal
---
 contents+pl.po | 76 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++----
 1 file changed, 71 insertions(+), 5 deletions(-)

diff --git a/contents+pl.po b/contents+pl.po
index e17932d020..bc7baa1536 100644
--- a/contents+pl.po
+++ b/contents+pl.po
@@ -8450,11 +8450,15 @@ msgid ""
 "We can also [provide a signed letter](https://www.torproject.org/contact/) "
 "if needed."
 msgstr ""
+"Możemy również [dostarczyć podpisany "
+"list](https://www.torproject.org/contact/), jeśli istnieje taka potrzeba."
 
 #: https//support.torproject.org/operators/hibernation/
 #: (content/operators/hibernation/contents+en.lrquestion.title)
 msgid "Why can I not browse anymore after limiting bandwidth on my Tor relay?"
 msgstr ""
+"Dlaczego nie mogę przeglądać sieci po zmniejszeniu limitu przepustowości "
+"mojego przekaźnika Tor?"
 
 #: https//support.torproject.org/operators/hibernation/
 #: (content/operators/hibernation/contents+en.lrquestion.description)
@@ -8465,6 +8469,11 @@ msgid ""
 "[BandwidthRate](https://2019.www.torproject.org/docs/faq.html.en#BandwidthShaping)"
 " apply to both client and relay functions of the Tor process."
 msgstr ""
+"Parametry przypisane w "
+"[AccountingMax](https://2019.www.torproject.org/docs/faq.html.en#LimitTotalBandwidth)"
+" oraz "
+"[BandwidthRate](https://2019.www.torproject.org/docs/faq.html.en#BandwidthShaping)"
+" dotyczą zarówno klienta jak i funkcji przekaźnika Tor."
 
 #: https//support.torproject.org/operators/hibernation/
 #: (content/operators/hibernation/contents+en.lrquestion.description)
@@ -8472,6 +8481,9 @@ msgid ""
 "Thus you may find that you are unable to browse as soon as your Tor goes "
 "into hibernation, signaled by this entry in the log:"
 msgstr ""
+"Dlatego też może się okazać, że nie jesteś w stanie przeglądać sieci jak "
+"tylko Tor przejdzie w stan hibernacji, zostanie to zasygnalizowane takim "
+"wpisem w dzienniku zdarzeń:"
 
 #: https//support.torproject.org/operators/hibernation/
 #: (content/operators/hibernation/contents+en.lrquestion.description)
@@ -8491,12 +8503,12 @@ msgstr "```"
 #: https//support.torproject.org/operators/hibernation/
 #: (content/operators/hibernation/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "Bandwidth soft limit reached; commencing hibernation."
-msgstr ""
+msgstr "Bandwidth soft limit reached; commencing hibernation."
 
 #: https//support.torproject.org/operators/hibernation/
 #: (content/operators/hibernation/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "No new connections will be accepted"
-msgstr ""
+msgstr "No new connections will be accepted"
 
 #: https//support.torproject.org/operators/hibernation/
 #: (content/operators/hibernation/contents+en.lrquestion.description)
@@ -8504,6 +8516,8 @@ msgid ""
 "The solution is to run two Tor processes - one relay and one client, each "
 "with its own config."
 msgstr ""
+"Rozwiązaniem tego problemu jest uruchomienie dwóch procesów Tora - jeden "
+"przekaźnik oraz jeden klient, każdy z osobną konfiguracją."
 
 #: https//support.torproject.org/operators/hibernation/
 #: (content/operators/hibernation/contents+en.lrquestion.description)
@@ -8511,11 +8525,13 @@ msgid ""
 "One way to do this (if you are starting from a working relay setup) is as "
 "follows:"
 msgstr ""
+"Jednym sposobem aby to osiągnąć, (jeśli zaczynasz od już pracującego "
+"przekaźnika) jest:"
 
 #: https//support.torproject.org/operators/hibernation/
 #: (content/operators/hibernation/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "* In the relay Tor torrc file, simply set the SocksPort to 0."
-msgstr ""
+msgstr "* W pliku torrc przekaźnika Tor, ustaw wartość SocksPort na 0."
 
 #: https//support.torproject.org/operators/hibernation/
 #: (content/operators/hibernation/contents+en.lrquestion.description)
@@ -8523,11 +8539,15 @@ msgid ""
 "* Create a new client torrc file from the torrc.sample and ensure it uses a "
 "different log file from the relay."
 msgstr ""
+"* Z pliku torrc.sample stwórz nowy plik torrc dla klienta i upewnij się, że "
+"używa oddzielnego pliku dziennika zdarzeń."
 
 #: https//support.torproject.org/operators/hibernation/
 #: (content/operators/hibernation/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "One naming convention may be torrc.client and torrc.relay."
 msgstr ""
+"Możesz je nazwać jako torrc.client oraz torrc.relay (odpowiednio klient oraz"
+" przekaźnik)."
 
 #: https//support.torproject.org/operators/hibernation/
 #: (content/operators/hibernation/contents+en.lrquestion.description)
@@ -8535,6 +8555,8 @@ msgid ""
 "* Modify the Tor client and relay startup scripts to include `-f "
 "/path/to/correct/torrc`."
 msgstr ""
+"* Zmodyfikuj klienta Tor oraz skrypt startowy przekaźnika, tak aby zawierały"
+" `-f /ścieżka/do/prawidłowego/torrc`."
 
 #: https//support.torproject.org/operators/hibernation/
 #: (content/operators/hibernation/contents+en.lrquestion.description)
@@ -8542,11 +8564,14 @@ msgid ""
 "* In Linux/BSD/Mac OS X, changing the startup scripts to `Tor.client` and "
 "`Tor.relay` may make separation of configs easier."
 msgstr ""
+"* W systemie Linux/BSD/Mac OS X, zmienienie skryptu startowego na "
+"`Tor.client` and `Tor.relay` może uczynić rozróżnienie konfiguracji znacznie"
+" prostszym."
 
 #: https//support.torproject.org/operators/ipv6-relay/
 #: (content/operators/ipv6-relay/contents+en.lrquestion.title)
 msgid "Can I use IPv6 on my relay?"
-msgstr ""
+msgstr "Czy mogę używać IPv6 na moim przekaźniku?"
 
 #: https//support.torproject.org/operators/ipv6-relay/
 #: (content/operators/ipv6-relay/contents+en.lrquestion.description)
@@ -8558,6 +8583,12 @@ msgid ""
 " in their [torrc](https://support.torproject.org/tbb/tbb-editing-torrc/) "
 "configuration files when IPv6 connectivity is available."
 msgstr ""
+"Tor [częściowo wspiera "
+"IPv6](https://trac.torproject.org/projects/tor/wiki/org/roadmaps/Tor/IPv6Features)"
+" i zalecamy każdemu operatorowi przekaźnika [włączyć funkcjonalność "
+"IPv6](https://trac.torproject.org/projects/tor/wiki/TorRelayGuide#IPv6) w "
+"pliku konfiguracyjnym [torrc](https://support.torproject.org/tbb/tbb-"
+"editing-torrc/), gdy połączenie IPv6 jest dostępne."
 
 #: https//support.torproject.org/operators/ipv6-relay/
 #: (content/operators/ipv6-relay/contents+en.lrquestion.description)
@@ -8565,11 +8596,15 @@ msgid ""
 "For the time being Tor will require IPv4 addresses on relays, you can not "
 "run a Tor relay on a host with IPv6 addresses only."
 msgstr ""
+"Na razie Tor wymaga adresów IPv4 dla przekaźników, nie możesz prowadzić "
+"przekaźnika Tor na maszynie z wyłącznie adresem IPv6."
 
 #: https//support.torproject.org/operators/limit-total-bandwidth/
 #: (content/operators/limit-total-bandwidth/contents+en.lrquestion.title)
 msgid "How can I limit the total amount of bandwidth used by my Tor relay?"
 msgstr ""
+"Jak mogę zmniejszyć sumaryczną sumę użytej przepustowości w moim przekaźniku"
+" Tor?"
 
 #: https//support.torproject.org/operators/limit-total-bandwidth/
 #: (content/operators/limit-total-bandwidth/contents+en.lrquestion.description)
@@ -8577,11 +8612,14 @@ msgid ""
 "The accounting options in the torrc file allow you to specify the maximum "
 "amount of bytes your relay uses for a time period."
 msgstr ""
+"Opcje księgowe (en: accounting) w pliku torrc pozwalają na sprecyzowanie "
+"maksymalnej ilości bajtów, które twój przekaźnik może wykorzystać w danym "
+"okresie."
 
 #: https//support.torproject.org/operators/limit-total-bandwidth/
 #: (content/operators/limit-total-bandwidth/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "AccountingStart day week month [day] HH:MM"
-msgstr ""
+msgstr "AccountingStart dzień tydzień miesiąc [dzień] GG:MM"
 
 #: https//support.torproject.org/operators/limit-total-bandwidth/
 #: (content/operators/limit-total-bandwidth/contents+en.lrquestion.description)
@@ -8590,6 +8628,9 @@ msgid ""
 "total amount of bytes served for a week (that resets every Wednesday at "
 "10:00am), you would use:"
 msgstr ""
+"Określa to po jakim okresie księgowość powinna zostać zrestartowana, Na "
+"przykład, aby ustalić maksymalną ilość bajtów na tydzień (resetowanie "
+"następuje w każdą Środę o 10:00 rano), użyjesz:"
 
 #: https//support.torproject.org/operators/limit-total-bandwidth/
 #: (content/operators/limit-total-bandwidth/contents+en.lrquestion.description)
@@ -8608,6 +8649,9 @@ msgid ""
 "accounting period, and the maximum amount of data your relay will receive "
 "during an account period."
 msgstr ""
+"Określa to maksymalną ilość danych jaką Twój przekaźnik będzie mógł przesłać"
+" w okresie księgowania, oraz maksymalną ilość danych jaką Twój przekaźnik "
+"będzie mógł odebrać podczas okresu księgowania."
 
 #: https//support.torproject.org/operators/limit-total-bandwidth/
 #: (content/operators/limit-total-bandwidth/contents+en.lrquestion.description)
@@ -8615,6 +8659,8 @@ msgid ""
 "When the accounting period resets (from AccountingStart), then the counters "
 "for AccountingMax are reset to 0."
 msgstr ""
+"Gdy okres księgowania się resetuje (opcja AccountingStart), liczniki "
+"AccountingMax sÄ… ustawiane na 0."
 
 #: https//support.torproject.org/operators/limit-total-bandwidth/
 #: (content/operators/limit-total-bandwidth/contents+en.lrquestion.description)
@@ -8622,6 +8668,9 @@ msgid ""
 "Example: Let's say you want to allow 50 GB of traffic every day in each "
 "direction and the accounting should reset at noon each day:"
 msgstr ""
+"Przykład: Załóżmy, że chcesz zezwolić na wykorzystanie 50 GB danych każdego "
+"dnia w obie strony, a okres księgowania powinien resetować się w południe "
+"każdego dnia:"
 
 #: https//support.torproject.org/operators/limit-total-bandwidth/
 #: (content/operators/limit-total-bandwidth/contents+en.lrquestion.description)
@@ -8639,6 +8688,8 @@ msgid ""
 "Note that your relay won't wake up exactly at the beginning of each "
 "accounting period."
 msgstr ""
+"Zauważ, że Twój przekaźnik nie będzie wstawał dokładnie na początku każdego "
+"okresu księgowania."
 
 #: https//support.torproject.org/operators/limit-total-bandwidth/
 #: (content/operators/limit-total-bandwidth/contents+en.lrquestion.description)
@@ -8646,6 +8697,8 @@ msgid ""
 "It will keep track of how quickly it used its quota in the last period, and "
 "choose a random point in the new interval to wake up."
 msgstr ""
+"Przekaźnik będzie monitorował jak szybko zużył swój limit w ostatnim "
+"okresie, aby wstać, wybierze losowy moment w nowym interwale."
 
 #: https//support.torproject.org/operators/limit-total-bandwidth/
 #: (content/operators/limit-total-bandwidth/contents+en.lrquestion.description)
@@ -8653,6 +8706,8 @@ msgid ""
 "This way we avoid having hundreds of relays working at the beginning of each"
 " month but none still up by the end."
 msgstr ""
+"Dzięki temu, jesteśmy w stanie uniknąć posiadania setek przekaźników "
+"działających na początku każdego miesiąca, i żadnego pod jego koniec."
 
 #: https//support.torproject.org/operators/limit-total-bandwidth/
 #: (content/operators/limit-total-bandwidth/contents+en.lrquestion.description)
@@ -8661,6 +8716,10 @@ msgid ""
 "connection speed, we recommend you use daily accounting, so you don't end up"
 " using your entire monthly quota in the first day."
 msgstr ""
+"Jeśli posiadasz jedynie małą ilość przepustowości w porównaniu do swojej "
+"szybkości połączenia, którą chcesz przekazać, zalecamy używania dziennego "
+"okresu księgowania, tak, aby nie zużyć miesięcznego limitu w ciągu jednego "
+"dnia."
 
 #: https//support.torproject.org/operators/limit-total-bandwidth/
 #: (content/operators/limit-total-bandwidth/contents+en.lrquestion.description)
@@ -8669,6 +8728,10 @@ msgid ""
 " to spread your usefulness over more of the day: if you want to offer X GB "
 "in each direction, you could set your RelayBandwidthRate to 20*X KBytes."
 msgstr ""
+"Podziel swój miesięczny limit przez 30. Możesz również wziąć pod uwagę "
+"limitację szybkości, tak aby przekaźnik był przydatny przez dłuższą część "
+"dnia: jeśli chcesz oferować X GB w obie strony, mógłbyś ustawić wartość "
+"RelayBandwidthRate na 20*X KBajtów."
 
 #: https//support.torproject.org/operators/limit-total-bandwidth/
 #: (content/operators/limit-total-bandwidth/contents+en.lrquestion.description)
@@ -8677,6 +8740,9 @@ msgid ""
 "RelayBandwidthRate to 1000 KBytes: this way your relay will always be useful"
 " for at least half of each day."
 msgstr ""
+"Na przykład, jeśli chcesz oferować 50 GB w obie strony, możesz ustawić "
+"wartość RelayBandwidthRate na 1000 KBajtów: w ten sposób Twój przekaźnik "
+"zawsze będzie przydatny, przynajmniej przez połowę każdego dnia."
 
 #: https//support.torproject.org/operators/limit-total-bandwidth/
 #: (content/operators/limit-total-bandwidth/contents+en.lrquestion.description)More information about the tor-commits mailing list