[tor-commits] [translation/support-portal] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=support-portal

translation at torproject.org translation at torproject.org
Fri May 21 08:48:11 UTC 2021


commit 87eb132c134bd8fa8fd4bfaed334d63da3b973d9
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Fri May 21 08:48:11 2021 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=support-portal
---
 contents+pl.po | 55 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++----
 1 file changed, 51 insertions(+), 4 deletions(-)

diff --git a/contents+pl.po b/contents+pl.po
index 208ec6ab70..e271de4465 100644
--- a/contents+pl.po
+++ b/contents+pl.po
@@ -6380,6 +6380,8 @@ msgid ""
 "While the names may imply otherwise, 'Incognito mode' and 'private tabs' do "
 "not make you anonymous on the Internet."
 msgstr ""
+"Mimo, że nazwy wskazują inaczej, 'Tryb Incognito' oraz 'prywatne karty' nie "
+"sprawiają, że jesteś anonimowy w Internecie."
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/tbb-and-incognito-mode/
 #: (content/tbb/tbb-and-incognito-mode/contents+en.lrquestion.description)
@@ -6388,6 +6390,9 @@ msgid ""
 "session after they are closed, but have no measures in place to hide your "
 "activity or digital fingerprint online."
 msgstr ""
+"UsuwajÄ… wszystkie informacje dotyczÄ…ce sesji wyszukiwania z twojego "
+"komputera po ich zamknięciu, ale nie mają możliwości ukrycia twojej "
+"aktywności ani cyfrowego \"odcisku palca\"."
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/tbb-and-incognito-mode/
 #: (content/tbb/tbb-and-incognito-mode/contents+en.lrquestion.description)
@@ -6395,6 +6400,8 @@ msgid ""
 "This means that an observer can collect your traffic just as easily as any "
 "regular browser."
 msgstr ""
+"Oznacza to, że osoba obserwująca Cię może zbierać twój ruch w taki sam "
+"sposób jak zwykła przeglądarka."
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/tbb-and-incognito-mode/
 #: (content/tbb/tbb-and-incognito-mode/contents+en.lrquestion.description)
@@ -6404,6 +6411,11 @@ msgid ""
 " used to fingerprint activity across the web, allowing for a truly private "
 "browsing session that's fully obfuscated from end-to-end."
 msgstr ""
+"PrzeglÄ…darka Tor oferuje wszystkie amnestyjne funkcje prywatnych kart oraz "
+"ukrywa wyjściowy adres IP, zwyczaje wyszukiwania i szczegóły urządzenia, "
+"które mogą zostać użyte do tworzenia \"odcisku palca\" aktywności w sieci, "
+"pozwalając tym samym na prawdziwą, prywatną sesję wyszukiwania, która jest "
+"ukryta od samego początku, aż do końca. "
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/tbb-and-incognito-mode/
 #: (content/tbb/tbb-and-incognito-mode/contents+en.lrquestion.description)
@@ -6413,17 +6425,21 @@ msgid ""
 "Browsing](https://support.mozilla.org/en-US/kb/common-myths-about-private-"
 "browsing)."
 msgstr ""
+"Aby uzyskać więcej informacji na temat limitacji Trybu Incognito oraz "
+"prywatnych kart, sprawdź artykuł Mozilli o [Popularnych mitach na temat "
+"przeglÄ…dania prywatnego](https://support.mozilla.org/en-US/kb/common-myths-"
+"about-private-browsing)."
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/tbb-editing-torrc/
 #: (content/tbb/tbb-editing-torrc/contents+en.lrquestion.title)
 msgid "I'm supposed to \"edit my torrc\". What does that mean?"
-msgstr ""
+msgstr "Powinienem \"zmienić mój torrc\". Co to oznacza?"
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/tbb-editing-torrc/
 #: (content/tbb/tbb-editing-torrc/contents+en.lrquestion.description)
 msgid ""
 "WARNING: Do NOT follow random advice instructing you to edit your `torrc`!"
-msgstr ""
+msgstr "UWAGA: NIE używaj losowych porad odnośnie edytowania twojego `torrc`!"
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/tbb-editing-torrc/
 #: (content/tbb/tbb-editing-torrc/contents+en.lrquestion.description)
@@ -6431,6 +6447,9 @@ msgid ""
 "Doing so can allow an attacker to compromise your security and anonymity "
 "through malicious configuration of your `torrc`."
 msgstr ""
+"Może to doprowadzić do sytuacji w której napastnik będzie w stanie narazić "
+"Twoje bezpieczeństwo i anonimowość poprzez złośliwą konfigurację twojego "
+"`torrc`."
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/tbb-editing-torrc/
 #: (content/tbb/tbb-editing-torrc/contents+en.lrquestion.description)
@@ -6438,6 +6457,8 @@ msgid ""
 "Tor uses a text file called `torrc` that contains configuration instructions"
 " for how Tor should behave."
 msgstr ""
+"Tor używa pliku tekstowego zwanego `torrc`, który zawiera instrukcje "
+"konfiguracyjne mówiące o tym, jak Tor powinien się zachowywać."
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/tbb-editing-torrc/
 #: (content/tbb/tbb-editing-torrc/contents+en.lrquestion.description)
@@ -6445,6 +6466,8 @@ msgid ""
 "The default configuration should work fine for most Tor users (hence the "
 "warning above.)"
 msgstr ""
+"Podstawowa konfiguracja powinna być wystarczająca dla większości "
+"użytkowników Tora (stąd powyższe ostrzeżenie.)"
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/tbb-editing-torrc/
 #: (content/tbb/tbb-editing-torrc/contents+en.lrquestion.description)
@@ -6452,11 +6475,13 @@ msgid ""
 "To find your Tor Browser `torrc`, follow the instructions for your operating"
 " system below."
 msgstr ""
+"W celu znalezienia twojego `torrc` Przeglądarki Tor, śledź poniższe "
+"instrukcje odpowiadajÄ…ce Twojemu systemowi operacyjnemu."
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/tbb-editing-torrc/
 #: (content/tbb/tbb-editing-torrc/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "On Windows or Linux:"
-msgstr ""
+msgstr "Dla systemów Windows lub Linux:"
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/tbb-editing-torrc/
 #: (content/tbb/tbb-editing-torrc/contents+en.lrquestion.description)
@@ -6464,6 +6489,8 @@ msgid ""
 "* The `torrc` is in the Tor Browser Data directory at "
 "`Browser/TorBrowser/Data/Tor` inside your Tor Browser directory."
 msgstr ""
+"* Plik `torrc` znajduje się w folderze Data Przeglądarki Tor o ścieżce "
+"`Browser/TorBrowser/Data/Tor` w Twoim folderze PrzeglÄ…darki Tor."
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/tbb-editing-torrc/
 #: (content/tbb/tbb-editing-torrc/contents+en.lrquestion.description)
@@ -6476,6 +6503,8 @@ msgid ""
 "* The `torrc` is in the Tor Browser Data directory at `~/Library/Application"
 " Support/TorBrowser-Data/Tor`."
 msgstr ""
+"* Plik `torrc` znajduje się w folderze Data Przeglądarki Tor o ścieżce "
+"`~/Library/Application Support/TorBrowser-Data/Tor`."
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/tbb-editing-torrc/
 #: (content/tbb/tbb-editing-torrc/contents+en.lrquestion.description)
@@ -6491,6 +6520,8 @@ msgstr ""
 #: (content/tbb/tbb-editing-torrc/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "* Then type \"~/Library/Application Support/\" in the window and click Go."
 msgstr ""
+"* Następnie wpisz \"~/Library/Application Support/\" w oknie i kliknij "
+"Przejdź."
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/tbb-editing-torrc/
 #: (content/tbb/tbb-editing-torrc/contents+en.lrquestion.description)
@@ -6498,6 +6529,8 @@ msgid ""
 "Close Tor Browser before you edit your `torrc`, otherwise Tor Browser may "
 "erase your modifications."
 msgstr ""
+"Zamknij Przeglądarkę Tor zanim zaczniesz edytować `torrc`, w przeciwnym "
+"wypadku Przeglądarka Tor może nadpisać Twoje modyfikacje."
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/tbb-editing-torrc/
 #: (content/tbb/tbb-editing-torrc/contents+en.lrquestion.description)
@@ -6505,6 +6538,8 @@ msgid ""
 "Some options will have no effect as Tor Browser overrides them with command "
 "line options when it starts Tor."
 msgstr ""
+"Niektóre opcje nie będą miały żadnego efektu, ponieważ Przeglądarka Tor "
+"nadpisuje je przez opcje linii poleceń podczas uruchamiania Tora."
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/tbb-editing-torrc/
 #: (content/tbb/tbb-editing-torrc/contents+en.lrquestion.description)
@@ -6513,6 +6548,9 @@ msgid ""
 "`torrc`](https://gitweb.torproject.org/tor.git/tree/src/config/torrc.sample.in)"
 " file for hints on common configurations."
 msgstr ""
+"Sprawdź [przykładowy plik "
+"`torrc`](https://gitweb.torproject.org/tor.git/tree/src/config/torrc.sample.in),"
+" aby uzyskać wskazówki dla powszednich konfiguracji."
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/tbb-editing-torrc/
 #: (content/tbb/tbb-editing-torrc/contents+en.lrquestion.description)
@@ -6520,6 +6558,8 @@ msgid ""
 "For other configuration options you can use, see the [Tor manual "
 "page](https://2019.www.torproject.org/docs/tor-manual.html.en)."
 msgstr ""
+"Dla innych opcji konfiguracyjnych, przejdź do [strony Podręcznika "
+"Użytkownika Tora](https://2019.www.torproject.org/docs/tor-manual.html.en)."
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/tbb-editing-torrc/
 #: (content/tbb/tbb-editing-torrc/contents+en.lrquestion.description)
@@ -6527,6 +6567,8 @@ msgid ""
 "Remember, all lines beginning with `#` in torrc are treated as comments and "
 "have no effect on Tor's configuration."
 msgstr ""
+"Pamiętaj, wszystkie linie zaczynające się znakiem '#' w torrc są traktowane "
+"jako komentarz, i nie mają wpływu na konfigurację Tora."
 
 #: https//support.torproject.org/tormessenger/tormessenger-1/
 #: (content/tormessenger/tormessenger-1/contents+en.lrquestion.title)
@@ -6559,7 +6601,7 @@ msgstr "A ty? [Skontaktuj siÄ™ z nami](https://www.torproject.org/contact)."
 #: https//support.torproject.org/tormobile/tormobile-1/
 #: (content/tormobile/tormobile-1/contents+en.lrquestion.title)
 msgid "Can I run Tor Browser on an Android device?"
-msgstr ""
+msgstr "Mogę używać Przeglądarki Tor na urządzeniu Android?"
 
 #: https//support.torproject.org/tormobile/tormobile-1/
 #: (content/tormobile/tormobile-1/contents+en.lrquestion.description)
@@ -6569,6 +6611,11 @@ msgid ""
 "specifically for Android. Installing Tor Browser for Android is all you need"
 " to run Tor on your Android device."
 msgstr ""
+"Tak, jest dostępna wersja [Przeglądarki "
+"Tor](https://www.torproject.org/download/#android) zaprojektowanej "
+"specjalnie dla systemów Android. Sama instalacja Przeglądarki Tor dla "
+"systemów Android jest wystarczająca, aby używać Tora na Twoim urządzeniu "
+"Android."
 
 #: https//support.torproject.org/tormobile/tormobile-1/
 #: (content/tormobile/tormobile-1/contents+en.lrquestion.description)More information about the tor-commits mailing list