[tor-commits] [translation/support-portal] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=support-portal

translation at torproject.org translation at torproject.org
Wed May 19 20:48:30 UTC 2021


commit ca9730078aea70c82290a30fc6f59102a5b377e7
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Wed May 19 20:48:29 2021 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=support-portal
---
 contents+pl.po | 83 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++---------
 1 file changed, 71 insertions(+), 12 deletions(-)

diff --git a/contents+pl.po b/contents+pl.po
index 88e8896907..70623073f0 100644
--- a/contents+pl.po
+++ b/contents+pl.po
@@ -3738,16 +3738,18 @@ msgstr ""
 #: (content/tbb/export-and-import-bookmarks/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "- From the toolbar on the Library window, click Import and Backup"
 msgstr ""
+"- Z paska narzędzi w oknie Biblioteki, naciśnij na Importowanie i kopie "
+"zapasowe"
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/export-and-import-bookmarks/
 #: (content/tbb/export-and-import-bookmarks/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "**If you wish to export bookmarks**"
-msgstr ""
+msgstr "**Jeśli chcesz eksportować zakładki**"
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/export-and-import-bookmarks/
 #: (content/tbb/export-and-import-bookmarks/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "- Choose Export Bookmarks to HTML"
-msgstr ""
+msgstr "- Wybierz Eksportuj zakładki do pliku HTML"
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/export-and-import-bookmarks/
 #: (content/tbb/export-and-import-bookmarks/contents+en.lrquestion.description)
@@ -3756,21 +3758,27 @@ msgid ""
 "the file, which is named bookmarks.html by default. The desktop is usually a"
 " good spot, but any place that is easy to remember will work."
 msgstr ""
+"- W otwartym oknie Eksportowania zakładek do pliku, wybierz lokalizację do "
+"zapisania pliku, który domyślnie jest nazwany bookmarks.html. Pulpit jest "
+"zazwyczaj dobrym miejscem, ale każde miejsce łatwe do zapamiętania będzie w "
+"porzÄ…dku."
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/export-and-import-bookmarks/
 #: (content/tbb/export-and-import-bookmarks/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "- Click the Save button. The Export Bookmarks File window will close."
 msgstr ""
+"- Kliknij przycisk Zapisz. Okno Eksportowania zakładek do pliku zostanie "
+"zamknięte."
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/export-and-import-bookmarks/
 #: (content/tbb/export-and-import-bookmarks/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "- Close the Library window."
-msgstr ""
+msgstr "- Zamknij okno Biblioteki."
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/export-and-import-bookmarks/
 #: (content/tbb/export-and-import-bookmarks/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "> Your bookmarks are now successfully exported from Tor Browser."
-msgstr ""
+msgstr "> Twoje zakładki zostały pomyślnie wyeksportowane z Przeglądarki Tor."
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/export-and-import-bookmarks/
 #: (content/tbb/export-and-import-bookmarks/contents+en.lrquestion.description)
@@ -3778,16 +3786,18 @@ msgid ""
 "The bookmarks HTML file you saved is now ready to be imported into another "
 "web browser."
 msgstr ""
+"Plik HTML z zakładkami który zapisałeś, jest teraz gotowy do importowania do"
+" innej przeglÄ…darki."
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/export-and-import-bookmarks/
 #: (content/tbb/export-and-import-bookmarks/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "**If you wish to import bookmarks**"
-msgstr ""
+msgstr "**Jeśli chcesz importować zakładki**"
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/export-and-import-bookmarks/
 #: (content/tbb/export-and-import-bookmarks/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "- Choose Import Bookmarks from HTML"
-msgstr ""
+msgstr "- Wybierz Importuj zakładki z pliku HTML"
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/export-and-import-bookmarks/
 #: (content/tbb/export-and-import-bookmarks/contents+en.lrquestion.description)
@@ -3795,11 +3805,15 @@ msgid ""
 "- Within the Import Bookmarks File window that opens, navigate to the "
 "bookmarks HTML file you are importing and select the file."
 msgstr ""
+"- W środku otwartego okna Importowania pliku zakładek, przejdź do pliku HTML"
+" zakładek który chcesz zaimportować i wybierz ten plik."
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/export-and-import-bookmarks/
 #: (content/tbb/export-and-import-bookmarks/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "- Click the Open button. The Import Bookmarks File window will close."
 msgstr ""
+"- Kliknij przycisk Otwórz. Okno Importowania pliku zakładek zostanie "
+"zamknięte. "
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/export-and-import-bookmarks/
 #: (content/tbb/export-and-import-bookmarks/contents+en.lrquestion.description)
@@ -3807,16 +3821,18 @@ msgid ""
 "> The bookmarks in the selected HTML file will be added to your Tor Browser "
 "within the Bookmarks Menu directory."
 msgstr ""
+"> Zakładki w wybranym pliku HTML zostaną dodane do Twojej Przeglądarki Tor w"
+" katalogu Menu Zakładki."
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/export-and-import-bookmarks/
 #: (content/tbb/export-and-import-bookmarks/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "**If you wish to backup**"
-msgstr ""
+msgstr "**Jeśli chcesz utworzyć kopię zapasową**"
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/export-and-import-bookmarks/
 #: (content/tbb/export-and-import-bookmarks/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "- Choose Backup"
-msgstr ""
+msgstr "- Wybierz Przywróć"
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/export-and-import-bookmarks/
 #: (content/tbb/export-and-import-bookmarks/contents+en.lrquestion.description)
@@ -3824,17 +3840,21 @@ msgid ""
 "- A new window opens and you have to choose the location to save the file. "
 "The file has a .json extension."
 msgstr ""
+"- Zostanie otwarte nowe okno, gdzie będziesz musiał wybrać lokalizację do "
+"zapisania pliku. Plik będzie miał rozszerzenie .json."
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/export-and-import-bookmarks/
 #: (content/tbb/export-and-import-bookmarks/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "**If you wish to restore**"
-msgstr ""
+msgstr "**Jeśli chcesz przywrócić**"
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/export-and-import-bookmarks/
 #: (content/tbb/export-and-import-bookmarks/contents+en.lrquestion.description)
 msgid ""
 "- Choose Restore and then select the bookmark file you wish to restore."
 msgstr ""
+"- Wybierz Przywróć, a następnie wybierz plik zakładek, który chcesz "
+"przywrócić."
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/export-and-import-bookmarks/
 #: (content/tbb/export-and-import-bookmarks/contents+en.lrquestion.description)
@@ -3842,11 +3862,13 @@ msgid ""
 "- Click okay to the pop up box that appears and hurray, you just restored "
 "your backup bookmark."
 msgstr ""
+"- Kliknij okej na wyskakującym okienku i gratulacje, właśnie przywróciłeś "
+"swoją kopię zapasową zakładek."
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/export-and-import-bookmarks/
 #: (content/tbb/export-and-import-bookmarks/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "**Import data from another browser**"
-msgstr ""
+msgstr "**Importuj dane z innej przeglÄ…darki**"
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/export-and-import-bookmarks/
 #: (content/tbb/export-and-import-bookmarks/contents+en.lrquestion.description)
@@ -3856,6 +3878,10 @@ msgid ""
 "file](https://support.mozilla.org/en-US/kb/export-firefox-bookmarks-to-"
 "backup-or-transfer) or JSON file."
 msgstr ""
+"> Zakładki mogą zostać przeniesione z Firefoxa do Przeglądarki Tor. Są dwa "
+"sposoby na eksportowanie i importowanie zakładek w Firefoxie: [plik "
+"HTML](https://support.mozilla.org/en-US/kb/export-firefox-bookmarks-to-"
+"backup-or-transfer) lub plik JSON."
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/export-and-import-bookmarks/
 #: (content/tbb/export-and-import-bookmarks/contents+en.lrquestion.description)
@@ -3863,6 +3889,8 @@ msgid ""
 "After exporting the data from the browser, follow the above step to import "
 "the bookmark file into your Tor Browser."
 msgstr ""
+"Po wyeksportowaniu danych z przeglądarki, podążaj za krokami wyżej, aby "
+"zaimportować plik zakładek do Twojej Przeglądarki Tor."
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/export-and-import-bookmarks/
 #: (content/tbb/export-and-import-bookmarks/contents+en.lrquestion.description)
@@ -3872,22 +3900,30 @@ msgid ""
 " to export and import bookmarks. [Bug "
 "#31617](https://bugs.torproject.org/tpo/applications/tor-browser/31617)"
 msgstr ""
+"**Uwaga:** Aktualnie, dla [Przeglądarek Tor dla systemów "
+"Android](https://www.torproject.org/download/#android), nie ma dobrego "
+"sposobu na eksportowanie i importowanie zakładek. [Bug "
+"#31617](https://bugs.torproject.org/tpo/applications/tor-browser/31617)"
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/fake-tbb/
 #: (content/tbb/fake-tbb/contents+en.lrquestion.title)
 msgid "Are there any paid versions of Tor Browser?"
-msgstr ""
+msgstr "Czy są płatne wersje Przeglądarki Tor?"
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/fake-tbb/
 #: (content/tbb/fake-tbb/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "No, Tor Browser is an open source software and it is free."
 msgstr ""
+"Nie, Przeglądarka Tor jest oprogramowaniem z otwartym źródłem oraz jest "
+"darmowy."
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/fake-tbb/
 #: (content/tbb/fake-tbb/contents+en.lrquestion.description)
 msgid ""
 "Any browser forcing you to pay and is claiming to be Tor Browser is fake."
 msgstr ""
+"Jakakolwiek przeglądarka zmuszająca Cię do opłaty oraz podaje się za "
+"Przeglądarkę Tor, jest fałszywa."
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/fake-tbb/
 #: (content/tbb/fake-tbb/contents+en.lrquestion.description)
@@ -3895,6 +3931,8 @@ msgid ""
 "To make sure you are downloading the right Tor Browser visit our [download "
 "page](https://www.torproject.org/download/)."
 msgstr ""
+"Aby upewnić się, że pobierasz odpowiednią Przeglądarkę Tor, odwiedź naszą "
+"[stronę pobrań](https://www.torproject.org/download/)."
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/fake-tbb/
 #: (content/tbb/fake-tbb/contents+en.lrquestion.description)
@@ -3903,6 +3941,9 @@ msgid ""
 "Tor Browser by [verifying the signature](https://support.torproject.org/tbb"
 "/how-to-verify-signature/)."
 msgstr ""
+"Po zakończeniu pobierania, możesz się upewnić, że masz oficjalną wersję "
+"PrzeglÄ…darki Tor poprzez [weryfikacje "
+"podpisu](https://support.torproject.org/tbb/how-to-verify-signature/)."
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/fake-tbb/
 #: (content/tbb/fake-tbb/contents+en.lrquestion.description)
@@ -3911,11 +3952,15 @@ msgid ""
 "section](https://support.torproject.org/censorship/censorship-3/) to get "
 "information about alternate way of downloading Tor Browser."
 msgstr ""
+"Jeśli nie masz możliwości odwiedzenia naszej strony, przejdź do [sekcji "
+"cenzury](https://support.torproject.org/censorship/censorship-3/), aby "
+"uzyskać więcej informacji o alternatywnych sposobach pobrania Przeglądarki "
+"Tor."
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/fake-tbb/
 #: (content/tbb/fake-tbb/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "You can report fake Tor Browsers on frontdesk at torproject.org"
-msgstr ""
+msgstr "Możesz zgłosić fałszywą Przeglądarkę Tor na frontdesk at torproject.org"
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/how-to-verify-signature/
 #: (content/tbb/how-to-verify-signature/contents+en.lrquestion.title)
@@ -3938,6 +3983,9 @@ msgid ""
 "you download is the one we have created and has not been modified by some "
 "attacker."
 msgstr ""
+"Poniżej wyjaśniamy dlaczego jest to ważne i jak sprawdzić, czy pobrana przez"
+" Ciebie Przeglądarka Tor jest tą, którą stworzyliśmy i nie została "
+"zmodyfikowana przez napastnika."
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/how-to-verify-signature/
 #: (content/tbb/how-to-verify-signature/contents+en.lrquestion.description)
@@ -3946,6 +3994,10 @@ msgid ""
 "accompanied by a file labelled \"signature\" with the same name as the "
 "package and the extension \".asc\". These .asc files are OpenPGP signatures."
 msgstr ""
+"Każdemu plikowi na naszej [stronie do "
+"pobierania](https://www.torproject.org/download/) towarzyszy plik oznaczony "
+"\"sygnatura\", o tej samej nazwie co paczka i rozszerzeniu \".asc\". Te "
+"pliki .asc sÄ… podpisami OpenPGP."
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/how-to-verify-signature/
 #: (content/tbb/how-to-verify-signature/contents+en.lrquestion.description)
@@ -3963,6 +4015,9 @@ msgid ""
 "right-clicking the \"signature\" link and selecting the \"save file as\" "
 "option."
 msgstr ""
+"Zależy to od przeglądarki internetowej, lecz ogólnie możesz pobrać ten plik "
+"poprzez naciśnięcie prawego przycisku myszy na link do \"podpisu\" i wybrać "
+"opcjÄ™ \"zapisz plik jako\"."
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/how-to-verify-signature/
 #: (content/tbb/how-to-verify-signature/contents+en.lrquestion.description)
@@ -3970,6 +4025,8 @@ msgid ""
 "For example, `torbrowser-install-win64-9.0_en-US.exe` is accompanied by "
 "`torbrowser-install-win64-9.0_en-US.exe.asc`."
 msgstr ""
+"Na przykład, `torbrowser-install-win64-9.0_en-US.exe` towarzyszy "
+"`torbrowser-install-win64-9.0_en-US.exe.asc`."
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/how-to-verify-signature/
 #: (content/tbb/how-to-verify-signature/contents+en.lrquestion.description)
@@ -3977,6 +4034,8 @@ msgid ""
 "These are example file names and will not exactly match the file names that "
 "you download."
 msgstr ""
+"Są to przykładowe nazwy plików, i nie będą one dokładnie odzwierciedlały "
+"nazwy pliku który pobrałeś."
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/how-to-verify-signature/
 #: (content/tbb/how-to-verify-signature/contents+en.lrquestion.description)More information about the tor-commits mailing list