[tor-commits] [translation/tpo-web] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=tpo-web

translation at torproject.org translation at torproject.org
Wed May 19 18:18:38 UTC 2021


commit c9a2d418a6e74ac7fb1843c3c167c161a610f52c
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Wed May 19 18:18:37 2021 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=tpo-web
---
 contents+sq.po | 6 +++++-
 1 file changed, 5 insertions(+), 1 deletion(-)

diff --git a/contents+sq.po b/contents+sq.po
index db4896926c..d19e41b8b4 100644
--- a/contents+sq.po
+++ b/contents+sq.po
@@ -39,7 +39,7 @@ msgstr ""
 
 #: https//www.torproject.org/ (content/contents+en.lrpage.body)
 msgid "We are the Tor Project, a 501(c)(3) US nonprofit."
-msgstr ""
+msgstr "Jemi Projekti Tor, një ent jofitimprurës 501(c)(3) US."
 
 #: https//www.torproject.org/ (content/contents+en.lrpage.body)
 msgid ""
@@ -237,6 +237,10 @@ msgid ""
 "add more. Want to help us translate? [See "
 "here](https://community.torproject.org/localization/)"
 msgstr ""
+"Duam që gjithkush të jetë në gjendje të shijojë Shfletuesin Tor në gjuhën e "
+"tij. Shfletuesi Tor tani është i gatshëm në 36 gjuhë të ndryshme, dhe po "
+"punojmë për të shtuar edhe më. Doni të na ndihmoni ta përkthejmë? [Shihni "
+"këtu](https://community.torproject.org/localization/)"
 
 #: https//www.torproject.org/download/tor/
 #: (content/download/tor/contents+en.lrpage.title)More information about the tor-commits mailing list