[tor-commits] [translation/tpo-web] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=tpo-web

translation at torproject.org translation at torproject.org
Wed May 19 18:48:30 UTC 2021


commit 418ff8bb8ef9f002aa4e8e358ee898d5187dd162
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Wed May 19 18:48:29 2021 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=tpo-web
---
 contents+sq.po | 14 ++++++++++++--
 1 file changed, 12 insertions(+), 2 deletions(-)

diff --git a/contents+sq.po b/contents+sq.po
index d19e41b8b4..aa6aba2993 100644
--- a/contents+sq.po
+++ b/contents+sq.po
@@ -758,6 +758,10 @@ msgid ""
 "a [new extended support release](https://www.mozilla.org/en-"
 "US/firefox/enterprise/#overview) of Mozilla Firefox."
 msgstr ""
+"Kjo hedhje e re në qarkullim e Shfletuesit Tor përqendrohet në stabilizimin "
+"e Shfletuesit Tor bazuar në një [hedhje të re ESR në "
+"qarkullim](https://www.mozilla.org/en-US/firefox/enterprise/#overview) të "
+"Mozilla Firefox."
 
 #: https//www.torproject.org/releases/tor-browser-10-0/
 #: (content/releases/tor-browser-10-0/contents+en.lrpage.body)
@@ -959,6 +963,8 @@ msgid ""
 "The Tor Project, Inc, became a 501(c)(3) nonprofit in 2006, but the idea of "
 "\"onion routing\" began in the mid 1990s."
 msgstr ""
+"Tor Project, Inc, u shndërrua në një ent 501(c)(3) jofitimprurës më 2006-n, "
+"por ideja për “onion routing” zuri fill diku aty nga mesi i viteve ’90."
 
 #: https//www.torproject.org/about/history/
 #: (content/about/history/contents+en.lrpage.body)
@@ -1083,6 +1089,10 @@ msgid ""
 "work on Tor in 2004. In 2006, the Tor Project, Inc., a 501(c)(3) nonprofit "
 "organization, was founded to maintain Tor's development."
 msgstr ""
+"Duke parë përftimet nga Tor-i për të drejtat dixhitale, [Electronic Frontier"
+" Foundation (EFF)](https://www.eff.org/) filloi financimin e punës së "
+"Roxherit dhe Nikut me Tor-in më 2004-n. Më 2006-n u themelua Tor Project, "
+"Inc., një ent jofitimprurës 501(c)(3) për drejtimin e zhvillimit të Tor-it."
 
 #: https//www.torproject.org/about/history/
 #: (content/about/history/contents+en.lrpage.body)
@@ -1735,7 +1745,7 @@ msgstr "Paketë Ekspert Windows"
 
 #: templates/download-tor.html:46
 msgid "Windows 10, 8, 7, and Windows Server (>= 2008)"
-msgstr ""
+msgstr "Windows 10, 8, 7, dhe Windows Server (>= 2008)"
 
 #: templates/download-tor.html:47
 msgid "Contains just Tor and nothing else."
@@ -2202,7 +2212,7 @@ msgstr ""
 
 #: templates/thank-you.html:5
 msgid "Donate Now!"
-msgstr ""
+msgstr "Dhuroni Tani!"
 
 #: templates/thank-you.html:10
 msgid "Want to join our community? Getting involved with Tor is easy."More information about the tor-commits mailing list