[tor-commits] [translation/tbmanual-contentspot] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=tbmanual-contentspot

translation at torproject.org translation at torproject.org
Wed May 12 10:47:04 UTC 2021


commit f2dbe05949cfbd722639cf3a9c7fd72abfee3198
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Wed May 12 10:47:04 2021 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=tbmanual-contentspot
---
 contents+pl.po | 43 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++---
 1 file changed, 40 insertions(+), 3 deletions(-)

diff --git a/contents+pl.po b/contents+pl.po
index f347430457..873c21a723 100644
--- a/contents+pl.po
+++ b/contents+pl.po
@@ -579,7 +579,7 @@ msgstr ""
 #: https//tb-manual.torproject.org/installation/
 #: (content/installation/contents+en.lrtopic.body)
 msgid "`./start-tor-browser.desktop`"
-msgstr ""
+msgstr "`./start-tor-browser.desktop`"
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/installation/
 #: (content/installation/contents+en.lrtopic.body)
@@ -1735,12 +1735,16 @@ msgid ""
 "Errors can happen in different layers: client errors, network errors or "
 "service errors."
 msgstr ""
+"Błędy mogą się zdarzyć w różnych warstwach: błędy klienta, błędy sieci, lub "
+"błędy usługi."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/onion-services/
 #: (content/onion-services/contents+en.lrtopic.body)
 msgid ""
 "Some of these errors can be fixed by following the Troubleshooting section."
 msgstr ""
+"Niektóre z tych błędów mogą zostać naprawione poprzez śledzenie sekcji "
+"Rozwiązywania Problemów."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/onion-services/
 #: (content/onion-services/contents+en.lrtopic.body)
@@ -1748,16 +1752,18 @@ msgid ""
 "The table below shows all the possible errors and which action you should "
 "take to solve the issue."
 msgstr ""
+"Tabela poniżej pokazuje wszystkie możliwe błędy, oraz jakie akcje powinieneś"
+" podjąć, aby rozwiązać problem."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/onion-services/
 #: (content/onion-services/contents+en.lrtopic.body)
 msgid "| **Code** | **Error Title** | **Short Description** |"
-msgstr ""
+msgstr "| **Kod** | **Tytuł Błędu** | **Krótki Opis** |"
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/onion-services/
 #: (content/onion-services/contents+en.lrtopic.body)
 msgid "|----------|-----------------|-----------------------|"
-msgstr ""
+msgstr "|----------|-----------------|-----------------------|"
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/onion-services/
 #: (content/onion-services/contents+en.lrtopic.body)
@@ -1765,6 +1771,9 @@ msgid ""
 "| XF0 | Onion site Not Found | The most likely cause is that the onion site "
 "is offline or disabled. Contact the onion site administrator. |"
 msgstr ""
+"| XF0 | Nie Znaleziono witryny Onion | Najbardziej prawdopodobnÄ… przyczynÄ…, "
+"jest to, że witryna onion jest offline lub nieaktywna. Skontaktuj się z "
+"administratorem witryny onion. |"
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/onion-services/
 #: (content/onion-services/contents+en.lrtopic.body)
@@ -1772,6 +1781,8 @@ msgid ""
 "| XF1 | Onion site Cannot Be Reached | The onion site is unreachable due to "
 "an internal error. |"
 msgstr ""
+"| XF1 | Nieosiągalna witryna onion | Witryna onion jest niedostępna z powodu"
+" błędu wewnętrznego. |"
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/onion-services/
 #: (content/onion-services/contents+en.lrtopic.body)
@@ -1779,6 +1790,9 @@ msgid ""
 "| XF2 | Onion site Has Disconnected | The most likely cause is that the "
 "onion site is offline or disabled. Contact the onion site administrator. |"
 msgstr ""
+"| XF2 | Witryna onion Została Rozłączona | Najbardziej prawdopodobną "
+"przyczyną, jest to, że witryna onion jest offline lub nieaktywna. Skontaktuj"
+" siÄ™ z administratorem witryny onion. |"
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/onion-services/
 #: (content/onion-services/contents+en.lrtopic.body)
@@ -1786,6 +1800,8 @@ msgid ""
 "| XF3 | Unable to Connect to Onion site | The onion site is busy or the Tor "
 "network is overloaded. Try again later. |"
 msgstr ""
+"| XF3 | Nie Można Nawiązać Połączenia z witryną onion | Witryna onion jest "
+"zajęta lub sieć Tor jest przeciążona. Spróbuj ponownie później. |"
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/onion-services/
 #: (content/onion-services/contents+en.lrtopic.body)
@@ -1793,6 +1809,8 @@ msgid ""
 "| XF4 | Onion site Requires Authentication | Access to the onion site "
 "requires a key but none was provided. |"
 msgstr ""
+"| XF4 | Witryna onion Wymaga Uwierzytelnienia | Dostęp do witryny onion "
+"wymaga klucza, który nie został podany. |"
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/onion-services/
 #: (content/onion-services/contents+en.lrtopic.body)
@@ -1800,6 +1818,9 @@ msgid ""
 "| XF5 | Onion site Authentication Failed | The provided key is incorrect or "
 "has been revoked. Contact the onion site administrator. |"
 msgstr ""
+"| XF5 | Uwierzytelnienie witryny onion Nie Powiodło Się | Podany klucz jest "
+"nieprawidłowy lub został odwołany. Skontaktuj się z administratorem witryny "
+"onion. |"
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/onion-services/
 #: (content/onion-services/contents+en.lrtopic.body)
@@ -1807,6 +1828,8 @@ msgid ""
 "| XF6 | Invalid Onion site Address | The provided onion site address is "
 "invalid. Please check that you entered it correctly. |"
 msgstr ""
+"| XF6 | Nieprawidłowy Adres witryny onion | Podany adres witryny onion jest "
+"nieprawidłowy. Sprawdź, czy wpisałeś go poprawnie. |"
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/onion-services/
 #: (content/onion-services/contents+en.lrtopic.body)
@@ -1814,6 +1837,8 @@ msgid ""
 "| XF7 | Onion site Circuit Creation Timed Out | Failed to connect to the "
 "onion site, possibly due to a poor network connection. |"
 msgstr ""
+"| XF7 | Limit czasu tworzenia obwodu onion | Nie udało się połączyć z "
+"witryną onion, prawdopodobnie z powodu słabego połączenia sieciowego. |"
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/onion-services/
 #: (content/onion-services/contents+en.lrtopic.body)
@@ -1827,6 +1852,9 @@ msgid ""
 " entered the onion address correctly: even a small mistake will stop Tor "
 "Browser from being able to reach the site."
 msgstr ""
+"Jeżeli nie możesz dotrzeć do usługi onion, której potrzebujesz, upewnij się,"
+" że wpisałeś poprawny adres onion: nawet drobny błąd uniemożliwi "
+"PrzeglÄ…darce Tor dotarcie na stronÄ™."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/onion-services/
 #: (content/onion-services/contents+en.lrtopic.body)
@@ -1835,6 +1863,10 @@ msgid ""
 "address, please try again later. There may be a temporary connection issue, "
 "or the site operators may have allowed it to go offline without warning."
 msgstr ""
+"Jeżeli po zweryfikowaniu adresu nadal nie jesteś w stanie połączyć się z "
+"serwisem onion, spróbuj ponownie później. Może się okazać, że to tymczasowy "
+"problem z połączeniem lub operatorzy strony mogli pozwolić na jego "
+"wyłączenie bez ostrzeżenia."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/onion-services/
 #: (content/onion-services/contents+en.lrtopic.body)
@@ -1842,6 +1874,8 @@ msgid ""
 "You can also test if you are able to access other onion services by "
 "connecting to [DuckDuckGo's Onion Service](http://3g2upl4pq6kufc4m.onion/)."
 msgstr ""
+"Możesz się również sprawdzić czy masz dostęp do innych usług onion, łącząc "
+"się z [Usługą Onion DuckDuckGo](http://3g2upl4pq6kufc4m.onion/)."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/secure-connections/
 #: (content/secure-connections/contents+en.lrtopic.title)
@@ -1910,6 +1944,9 @@ msgid ""
 "You can further increase your security by choosing to disable certain web "
 "features that can be used to compromise your security and anonymity."
 msgstr ""
+"Możesz dodatkowo zwiększyć swoje bezpieczeństwo, wybierając wyłączenie "
+"pewnych funkcji internetowych, które mogą być wykorzystane do ataku na Twoje"
+" bezpieczeństwo i anonimowość."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/security-slider~Redirect links from orphan
 #: page to update page/ (content/security-slider~RedirectMore information about the tor-commits mailing list