[tor-commits] [translation/tor-browser-manual] Update translations for tor-browser-manual

translation at torproject.org translation at torproject.org
Tue Mar 7 11:18:22 UTC 2017


commit 8216f68015ce2a91e19783fdfce035f063f5e5d2
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Tue Mar 7 11:18:20 2017 +0000

    Update translations for tor-browser-manual
---
 vi/vi.po | 24 ++++++++++++++++++++++--
 1 file changed, 22 insertions(+), 2 deletions(-)

diff --git a/vi/vi.po b/vi/vi.po
index fab8c99..55360d3 100644
--- a/vi/vi.po
+++ b/vi/vi.po
@@ -432,11 +432,11 @@ msgstr ""
 
 #: first-time.page:7
 msgid "Learn how to use Tor Browser for the first time"
-msgstr ""
+msgstr "Học cách làm thế nào để sử dụng Trình duyệt Tor lần đầu tiên"
 
 #: first-time.page:10
 msgid "Running Tor Browser for the first time"
-msgstr ""
+msgstr "Chạy Trình duyệt Tor lần đầu tiên"
 
 #: first-time.page:12
 msgid ""
@@ -444,6 +444,9 @@ msgid ""
 "Settings window. This offers you the option to connect directly to the Tor "
 "network, or to configure Tor Browser for your connection."
 msgstr ""
+"Khi bạn chạy Trình duyệt Tor lần đầu tiên, bạn sẽ gặp cửa sổ Những cài đặt "
+"Mạng lưới Tor. Điều này cho phép bạn lựa chọn kết nối trực tiếp đến mạng "
+"lưới Tor, hay cấu hình Trình duyệt Tor cho việc kết nối."
 
 #: first-time.page:19
 msgid "Connect"
@@ -459,6 +462,8 @@ msgid ""
 "external ref='media/first-time/connect.png' "
 "md5='9d07068f751a3bfd274365a4ba8d90ca'"
 msgstr ""
+"Tham chiếu ngoài ref='media/first-time/connect.png' "
+"md5='9d07068f751a3bfd274365a4ba8d90ca'"
 
 #: first-time.page:23
 msgid ""
@@ -469,6 +474,12 @@ msgid ""
 "<link xref=\"troubleshooting\">Troubleshooting</link> page for help solving "
 "the problem."
 msgstr ""
+"Trong hầu hết các trường hợp, việc chọn \"Kết nối\" sẽ cho phép bạn kết nối "
+"tới mạng lưới Tor mà không cần bất cứ cấu hình nào thêm. Ngay khi được kích "
+"chuột, một thanh trạng thái sẽ xuất hiện, biểu thị tiến trình kết nối của "
+"Tor. Nếu tốc độ kết nối mạng của bạn tương đối nhanh, nhưng thanh này dường "
+"như bị nghẽn lại tại một điển nào đó, hãy xem trang  <link "
+"xref=\"troubleshooting\">Xử lý sự cố</link> để giúp giải quyết vấn đề đó."
 
 #: first-time.page:33
 msgid "Configure"
@@ -480,6 +491,9 @@ msgid ""
 "select this option. Tor Browser will take you through a series of "
 "configuration options."
 msgstr ""
+"Nếu bạn biết kết nối của bạn bị kiểm duyệt, hay sử dụng một đại diện ủy "
+"quyền proxy, bạn nên chọn phương án này. Trình duyệt Tor sẽ dẫn bạn qua một "
+"chuỗi những lựa chọn cấu hình."
 
 #: first-time.page:44
 msgid ""
@@ -506,6 +520,12 @@ msgid ""
 "ask your network administrator for guidance. If your connection does not use"
 " a proxy, click “Continue”."
 msgstr ""
+"Màn ảnh tiếp theo hỏi nếu kết nối của bạn sử dụng một đại diện ủy quyền, "
+"proxy. Trong hầu hết các trường hợp, điều này là không cần thiết. Bạn sẽ "
+"luôn biết nếu bạn cần trả lời “Có”, vì cùng những cài đặt đó sẽ được dùng "
+"cho những trình duyệt khác trong hệ thống của bạn. Nếu có thể, hỏi quản trị "
+"mạng lưới của bạn để được hướng dẫn. Nếu kết nối của bạn không dùng một đại "
+"diện ủy quyền, kích vào “Tiếp tục”."
 
 #. This is a reference to an external file such as an image or video. When
 #. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need toMore information about the tor-commits mailing list