[tor-commits] [translation/tor-browser-manual] Update translations for tor-browser-manual

translation at torproject.org translation at torproject.org
Tue Mar 7 10:48:22 UTC 2017


commit d52f7b6ecb4f1b4ff523bc9d8a1c22500849610e
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Tue Mar 7 10:48:19 2017 +0000

    Update translations for tor-browser-manual
---
 vi/vi.po | 6 ++++++
 1 file changed, 6 insertions(+)

diff --git a/vi/vi.po b/vi/vi.po
index d01aa34..fab8c99 100644
--- a/vi/vi.po
+++ b/vi/vi.po
@@ -491,6 +491,12 @@ msgid ""
 "xref=\"circumvention\">Circumvention</link> screen to configure a pluggable "
 "transport."
 msgstr ""
+"Màn ảnh đầu tiên hỏi nếu việc truy cập mạng lưới Tor bị khoá hay kiểm duyệt "
+"kết nối của bạn. Nếu bạn không tin vào trường hợp nay, chọn “Không”. Nếu bạn"
+" biết kết nối của bạn bị kiểm duyệt, hay bạn đã thử và thất bại khi kết nối "
+"đến mạng lưới Tor và không có giải pháp nào khác, chọn “Có”. Bạn sẽ được "
+"chuyển đến màn ảnh <link xref=\"circumvention\">Vòng tránh</link> để cấu "
+"hình một trung chuyển có thể kết nối được."
 
 #: first-time.page:55
 msgid ""More information about the tor-commits mailing list