[tor-commits] [translation/tor-browser-manual] Update translations for tor-browser-manual

translation at torproject.org translation at torproject.org
Tue Mar 7 11:48:23 UTC 2017


commit b1cfc66af529ae87fca88b5ab8e94c441f37c2e6
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Tue Mar 7 11:48:20 2017 +0000

    Update translations for tor-browser-manual
---
 vi/vi.po | 18 +++++++++++++++++-
 1 file changed, 17 insertions(+), 1 deletion(-)

diff --git a/vi/vi.po b/vi/vi.po
index 55360d3..b413247 100644
--- a/vi/vi.po
+++ b/vi/vi.po
@@ -398,11 +398,12 @@ msgstr ""
 
 #: downloading.page:95
 msgid "Install Satori from the Chrome App Store."
-msgstr ""
+msgstr "Cài đặt Satori từ kho ứng dụng — Chrome App Store."
 
 #: downloading.page:100
 msgid "Select Satori from your browser’s Apps menu."
 msgstr ""
+"Chọn Satori từ danh mục các ứng dụng — Apps — của trình duyệt của bạn."
 
 #: downloading.page:105
 msgid ""
@@ -412,12 +413,19 @@ msgid ""
 "after the name of the program — each one represents a different source from "
 "which to get the software. Your download will then begin."
 msgstr ""
+"Khi Satori mở, kích vào ngôn ngữ ưa thích. Một danh mục sẽ mở liệt kê các "
+"bản tải về hiện có cho ngôn ngữ đó. Tìm mục cho Trình duyệt Tor phía dưới "
+"tên hệ điều hành của bạn. Chọn “A” hoặc “B” phía sau tên của chương trình — "
+"mỗi cái biểu diễn một nguồn khác nhau để tải phần mềm. Việc tải về của bạn "
+"sau đó sẽ bắt đầu."
 
 #: downloading.page:115
 msgid ""
 "Wait for your download to finish, then find the “Generate Hash” section in "
 "Satori’s menu and click “Select Files”."
 msgstr ""
+"Chờ cho việc tải về kết thúc, rồi tìm mục “Generate Hash” trong danh mục của"
+" Satori và kích chuột vào “Select Files”."
 
 #: downloading.page:121
 msgid ""
@@ -429,6 +437,14 @@ msgid ""
 "Browser</link>. If they do not match, you may need to try downloading again,"
 " or from a different source."
 msgstr ""
+"Chọn tệp tin Trình duyệt Tor được tải về. Satori sẽ hiển thị giữ liệc xác "
+"minh checksum của tệp tin đó, và bạn nên so sánh với giữ liệu xác minh ban "
+"đầu của phần mềm: bạn có thể tìm thấy nó bằng việc kích chuột vào từ "
+"“checksum” phía sau đường kết nối bạn đã kích chuột vào để bắt đầu việc tải "
+"về. Nếu những giữ liệu xác minh đó là phù hợp, việc tải về đã thành công, và"
+" bạn có thể <link xref=\"first-time\">bắt đầu sử dụng Trình duyệt "
+"Tor</link>. Nếu chúng không đồng nhất, bạn có lẽ nên thử tải lại, hay tải về"
+" từ một nguồn khác."
 
 #: first-time.page:7
 msgid "Learn how to use Tor Browser for the first time"More information about the tor-commits mailing list