[tor-commits] [translation/https_everywhere] Update translations for https_everywhere

translation at torproject.org translation at torproject.org
Mon Mar 9 15:45:16 UTC 2015


commit 9d91f2a9df656ef0ffc77cab22168a084566fbc8
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Mon Mar 9 15:45:13 2015 +0000

    Update translations for https_everywhere
---
 sq/ssl-observatory.dtd |   18 +++++++++---------
 1 file changed, 9 insertions(+), 9 deletions(-)

diff --git a/sq/ssl-observatory.dtd b/sq/ssl-observatory.dtd
index bb4af62..d4350eb 100644
--- a/sq/ssl-observatory.dtd
+++ b/sq/ssl-observatory.dtd
@@ -42,10 +42,10 @@ rrjet korporate shumë ndërhyrës:">
 "Kur shihni një certifikatë të re, tregojini Observatorit se me cilën ISP ju jeni lidhur">
 
 <!ENTITY ssl-observatory.prefs.asn_tooltip
-"This will fetch and send the "Autonomous System number" of your network.  This will help us locate attacks against HTTPS, and to determine whether we have observations from networks in places like Iran and Syria where attacks are comparatively common.">
+"Kjo do të lëshojë dhe do të dërgojë e "numrin e Sistemit Autonom" të rrjetit tuaj. Kjo do të na ndihmojë që të lokalizojmë sulmet kundër HTTPS, si dhe për të përcaktuar nëse kemi vëzhgime nga rrjetet në vendet si Irani dhe Siria, ku sulmet janë relativisht të zakonshme.">
 
 <!ENTITY ssl-observatory.prefs.show_cert_warning
-"Show a warning when the Observatory detects a revoked certificate not caught by your browser">
+"Shfaqni një paralajmërim kur Observatori zbulon një certifikatë të revokuar, të pakapur nga shfletuesi juaj">
 
 <!ENTITY ssl-observatory.prefs.show_cert_warning_tooltip
 "This will check submitted certificates against known Certificate Revocation Lists. Unfortunately we cannot guarantee that we will flag every revoked certificate, but if you do see a warning there's a good chance something is wrong.">
@@ -65,10 +65,10 @@ Mouseover the options for further details:">-->
 
 <!ENTITY ssl-observatory.prefs.explanation2
 
-"For example, when you visit https://www.something.com, the certificate
-received by the Observatory will indicate that somebody visited
-www.something.com, but not who visited the site, or what specific page they
-looked at.  Mouseover the options for further details:">
+"Për shembull, kur ju vizitoni https://www.something.com, certifikata
+e marrë nga Observatori do të tregojë që dikush vizitoi
+www.something.com, por jo lush e vizitoi webfaqen, ose se cilën faqe specifike
+ka parë. Kaloni miun mbi opsionet për hollësi të mëtejshme:">
 
 <!ENTITY ssl-observatory.prefs.hide "Fshihini opsionet e përparuara">
 
@@ -90,12 +90,12 @@ looked at.  Mouseover the options for further details:">
 
 <!ENTITY ssl-observatory.prefs.use "Do ta përdorni Vëzhguesin?">
 <!ENTITY ssl-observatory.warning.title "KUJDES nga Observatori SSL i EFF ">
-<!ENTITY ssl-observatory.warning.showcert "Show the certificate chain">
+<!ENTITY ssl-observatory.warning.showcert "Shfaqeni zinxhirin e certifikatave">
 <!ENTITY ssl-observatory.warning.okay "Kuptoj">
 <!ENTITY ssl-observatory.warning.text "EFF's SSL Observatory has issued a warning about the HTTPS certificiate(s) for this site:">
 <!ENTITY ssl-observatory.warning.defense "If you are logged in to this site, it may be advisable to change your password once you have a safe connection. (These warnings can be disabled in the "SSL Observatory" tab of the HTTPS Everywhere preferences dialog.)">
 
 <!ENTITY ssl-observatory.prefs.self_signed
-"Submit and check self-signed certificates">
+"Paraqitni dhe kontrolloni certifikatat e vetë nënshkruara">
 <!ENTITY ssl-observatory.prefs.self_signed_tooltip
-"This is recommended; cryptographic problems are especially common in self-signed embedded devices">
+"Kjo rekomandohet; problemet kryptografike janë veçanërisht të zakonshme tek pajisjet e ngulitura e të vetënënshkruara">More information about the tor-commits mailing list