[tor-commits] [translation/https_everywhere] Update translations for https_everywhere

translation at torproject.org translation at torproject.org
Mon Mar 9 14:45:16 UTC 2015


commit c2dfb898d7c80cc65bbe39874c84ac7ffb3293a9
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Mon Mar 9 14:45:13 2015 +0000

    Update translations for https_everywhere
---
 sq/ssl-observatory.dtd |   22 +++++++++++-----------
 1 file changed, 11 insertions(+), 11 deletions(-)

diff --git a/sq/ssl-observatory.dtd b/sq/ssl-observatory.dtd
index e1603af..bb4af62 100644
--- a/sq/ssl-observatory.dtd
+++ b/sq/ssl-observatory.dtd
@@ -30,16 +30,16 @@ rrjet korporate shumë ndërhyrës:">
 "Paraqitni dhe kontrolloni certifikatat e nënshkruara nga root CA jostandarde">
 
 <!ENTITY ssl-observatory.prefs.alt_roots_tooltip 
-"It is safe (and a good idea) to enable this option, unless you use an intrusive corporate network or Kaspersky antivirus software that monitors your browsing with a TLS proxy and a private root Certificate Authority.  If enabled on such a network, this option might publish evidence of which https:// domains were being visited through that proxy, because of the unique certificates it would produce.  So we leave it off by default.">
+"Është e sigurt (dhe një ide e mirë) të aftësosh këtë opsion, veç nëse përdorni një rrjet korporate ndërhyrës, ose programin e antivirusit Kaspersky, që vëzhgon shfletimin tuaj me një proxy TLS dhe një root Certificate Authority private.  Nëse aftësohet në një rrjet të tillë, ky opsion mund të publikojë prova se cilat domene https:// janë vizituar përmes atij proxy, për shkak të certifikatave unike që ai mund të prodhojë. Kësisoj, e kemi parazgjedhur që ai të rrijë i fikur.">
 
-<!ENTITY ssl-observatory.prefs.anonymous "Check certificates using Tor for anonymity">
+<!ENTITY ssl-observatory.prefs.anonymous "Kontrolloni certifikatat duke përdorur Tor për anonimitetin">
 <!ENTITY ssl-observatory.prefs.anonymous_unavailable 
-"Check certificates using Tor for anonymity (requires Tor)">
+"Kontrolloni certifikatat duke përdorur Tor për anonimitetin (kërkon Tor)">
 <!ENTITY ssl-observatory.prefs.anonymous_tooltip 
-"This option requires Tor to be installed and running">
+"Ky opsion kërkon që Tor të jetë instaluar, si dhe duke u ekzekutuar">
 
 <!ENTITY ssl-observatory.prefs.asn 
-"When you see a new certificate, tell the Observatory which ISP you are connected to">
+"Kur shihni një certifikatë të re, tregojini Observatorit se me cilën ISP ju jeni lidhur">
 
 <!ENTITY ssl-observatory.prefs.asn_tooltip
 "This will fetch and send the "Autonomous System number" of your network.  This will help us locate attacks against HTTPS, and to determine whether we have observations from networks in places like Iran and Syria where attacks are comparatively common.">
@@ -70,26 +70,26 @@ received by the Observatory will indicate that somebody visited
 www.something.com, but not who visited the site, or what specific page they
 looked at.  Mouseover the options for further details:">
 
-<!ENTITY ssl-observatory.prefs.hide "Hide advanced options">
+<!ENTITY ssl-observatory.prefs.hide "Fshihini opsionet e përparuara">
 
 <!ENTITY ssl-observatory.prefs.nonanon 
-"Check certificates even if Tor is not available">
+"Kontrollojini certifikatat edhe nëse Tor nuk është i disponibël">
 
 <!ENTITY ssl-observatory.prefs.nonanon_tooltip
-"We will still try to keep the data anonymous, but this option is less secure">
+"Ne do të vijojmë t'i mbajmë të dhënat anonime, por ky opsion është më pak i sigurt">
 
 <!ENTITY ssl-observatory.prefs.priv_dns 
-"Submit and check certificates for non-public DNS names">
+"Paraqitni dhe kontrolloni certifikatat për emrat e DNS jopublike">
 
 <!ENTITY ssl-observatory.prefs.priv_dns_tooltip
-"Unless this option is checked, the Observatory will not record certificates for names that it cannot resolve through the DNS system.">
+"Veç nëse ky opsion është i kontrolluar, Observatori nuk do të regjistrojnë certifikata për emrat që ai nuk mund t'i zgjidhë përmes sistemit DNS.">
 
 <!ENTITY ssl-observatory.prefs.show "Tregomëni vetitë e përparuara">
 
 <!ENTITY ssl-observatory.prefs.title "Parapëlqimet për Vëzhguesin SSL">
 
 <!ENTITY ssl-observatory.prefs.use "Do ta përdorni Vëzhguesin?">
-<!ENTITY ssl-observatory.warning.title "WARNING from EFF's SSL Observatory">
+<!ENTITY ssl-observatory.warning.title "KUJDES nga Observatori SSL i EFF ">
 <!ENTITY ssl-observatory.warning.showcert "Show the certificate chain">
 <!ENTITY ssl-observatory.warning.okay "Kuptoj">
 <!ENTITY ssl-observatory.warning.text "EFF's SSL Observatory has issued a warning about the HTTPS certificiate(s) for this site:">More information about the tor-commits mailing list