[tor-commits] [translation/https_everywhere] Update translations for https_everywhere

translation at torproject.org translation at torproject.org
Mon Mar 9 16:15:16 UTC 2015


commit ee6c6b9b5b7b08ec86ed34aae155632c6fd4dbf9
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Mon Mar 9 16:15:12 2015 +0000

    Update translations for https_everywhere
---
 sq/ssl-observatory.dtd |   20 ++++++++++----------
 1 file changed, 10 insertions(+), 10 deletions(-)

diff --git a/sq/ssl-observatory.dtd b/sq/ssl-observatory.dtd
index d4350eb..770d613 100644
--- a/sq/ssl-observatory.dtd
+++ b/sq/ssl-observatory.dtd
@@ -20,11 +20,11 @@ to turn it on?">-->
 <!-- Observatory preferences dialog -->
 
 <!ENTITY ssl-observatory.prefs.adv_priv_opts1
-"Aktivizimi i kësaj është i sigurt, veç nëse përdorni një
+"Aktivizimi i kësaj është i sigurt, përveç nëse përdorni një
 rrjet korporate shumë ndërhyrës:">
 
 <!ENTITY ssl-observatory.prefs.adv_priv_opts2
-"I sigurt, veç nëse përdorni një rrjet korporate, me emra të fshehtë të shërbyesve të intranetit:">
+"I sigurt, përveç nëse përdorni një rrjet korporate, me emra të fshehtë të shërbyesve të intranetit:">
 
 <!ENTITY ssl-observatory.prefs.alt_roots 
 "Paraqitni dhe kontrolloni certifikatat e nënshkruara nga root CA jostandarde">
@@ -48,15 +48,15 @@ rrjet korporate shumë ndërhyrës:">
 "Shfaqni një paralajmërim kur Observatori zbulon një certifikatë të revokuar, të pakapur nga shfletuesi juaj">
 
 <!ENTITY ssl-observatory.prefs.show_cert_warning_tooltip
-"This will check submitted certificates against known Certificate Revocation Lists. Unfortunately we cannot guarantee that we will flag every revoked certificate, but if you do see a warning there's a good chance something is wrong.">
+"Kjo do të kontrollojë certifikatat e paraqitura kundër Listave të njohura të Revokimit të Certifikatave. Fatkeqësisht ne nuk garantojmë se do mund të shënojmë me flamurth çdo certifikatë të revokuar, por nëse shihni një paralajmërim, me shumë gjasë diçka nuk shkon mirë.">
 
 <!ENTITY ssl-observatory.prefs.done "Kryer">
 
 <!ENTITY ssl-observatory.prefs.explanation 
-"HTTPS Everywhere can use EFF's SSL Observatory.  This does two things: (1)
-sends copies of HTTPS certificates to the Observatory, to help us
-detect 'man in the middle' attacks and improve the Web's security; and (2)
-lets us warn you about insecure connections or attacks on your browser.">
+"HTTPS Everywhere mund të përdorë Observatorin SSL të EFF. Kjo bën dy gjëra: (1)
+dërgon kopje të certifikatave HTTPS tek Observatori, që të na ndihmojë
+për të zbuluar sulmet "njeriu në qendër" dhe për të përmirësuar sigurinë e web-it; si dhe(2)
+na lejon t'ju paralajmërojmë rreth lidhjeve të pasigurta apo sulmeve në shfletuesin tuaj.">
 
 <!--<!ENTITY ssl-observatory.prefs.explanation2
 "When you visit https://www.example.com, the Observatory will learn that
@@ -67,7 +67,7 @@ Mouseover the options for further details:">-->
 
 "Për shembull, kur ju vizitoni https://www.something.com, certifikata
 e marrë nga Observatori do të tregojë që dikush vizitoi
-www.something.com, por jo lush e vizitoi webfaqen, ose se cilën faqe specifike
+www.something.com, por jo kush e vizitoi webfaqen, ose se cilën faqe specifike
 ka parë. Kaloni miun mbi opsionet për hollësi të mëtejshme:">
 
 <!ENTITY ssl-observatory.prefs.hide "Fshihini opsionet e përparuara">
@@ -92,8 +92,8 @@ ka parë. Kaloni miun mbi opsionet për hollësi të mëtejshme:">
 <!ENTITY ssl-observatory.warning.title "KUJDES nga Observatori SSL i EFF ">
 <!ENTITY ssl-observatory.warning.showcert "Shfaqeni zinxhirin e certifikatave">
 <!ENTITY ssl-observatory.warning.okay "Kuptoj">
-<!ENTITY ssl-observatory.warning.text "EFF's SSL Observatory has issued a warning about the HTTPS certificiate(s) for this site:">
-<!ENTITY ssl-observatory.warning.defense "If you are logged in to this site, it may be advisable to change your password once you have a safe connection. (These warnings can be disabled in the "SSL Observatory" tab of the HTTPS Everywhere preferences dialog.)">
+<!ENTITY ssl-observatory.warning.text "Observatori SSL i EFF ka lëshuar një paralajmërim rreth certifikatës(ave) të HTTPS, për këtë webfaqe:">
+<!ENTITY ssl-observatory.warning.defense "Nëse jeni i futur në këtë webfaqe, mund të jetë e këshillueshme që ta ndryshoni fjalëkalimin tuaj, kur të keni një lidhje të sigurt. (Këto paralajmërime mund të paaftësohen tek skeda e "Observatorit SSL" të dialogut të parapëlqimeve për HTTPS Everywhere.)">
 
 <!ENTITY ssl-observatory.prefs.self_signed
 "Paraqitni dhe kontrolloni certifikatat e vetë nënshkruara">More information about the tor-commits mailing list