[tor-commits] [translation/gettor] Update translations for gettor

translation at torproject.org translation at torproject.org
Fri Jul 3 10:45:07 UTC 2015


commit 52da9db9b3fc11adae0d24a0d392c238ac99e840
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Fri Jul 3 10:45:05 2015 +0000

    Update translations for gettor
---
 vi/gettor.po |    6 +++---
 1 file changed, 3 insertions(+), 3 deletions(-)

diff --git a/vi/gettor.po b/vi/gettor.po
index 2042ad0..c6a0935 100644
--- a/vi/gettor.po
+++ b/vi/gettor.po
@@ -13,7 +13,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2013-01-19 13:40+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-07-03 10:12+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-07-03 10:26+0000\n"
 "Last-Translator: lvnam96 <lvnam96 at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Vietnamese (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/vi/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -249,7 +249,7 @@ msgid ""
 "is no complete public list of them, even if your ISP is filtering\n"
 "connections to all the known Tor relays, they probably won't be able\n"
 "to block all the bridges."
-msgstr "Nếu ở địa điểm của bạn kết nối đến Internet cũng cấm sự truy cập đến mạng Tor, có thể là bạn cần phải sử dụng một trình gửi tiếp qua cầu (bridge relay). Trình gửi tiếp qua cầu (viết ngắn là « cầu », 'bridge') là trình gửi tiếp không phải nằm trong danh mục chính. Vì không có danh sách hoàn toàn chứa tất cả các trình gửi tiếp này, rất có thể là bộ lọc không cấm được tất cả."
+msgstr "Nếu kết nối Internet của bạn chặn truy cập đến mạng của Tor, có thể là bạn cần phải sử dụng một chương trình làm cầu nối. Chương trình cầu nối đó (viết ngắn là \"cầu nối\") là trình  không phải nằm trong danh mục chính. Vì không có danh sách hoàn thiện nào chứa tất cả các trình này, nên rất có thể là bộ lọc không cấm được tất cả."
 
 #: lib/gettor/i18n.py:167
 msgid ""
@@ -257,7 +257,7 @@ msgid ""
 "in the body of the email to the following email address:\n"
 "\n"
 "    bridges at torproject.org"
-msgstr ""
+msgstr "Bạn có thể yêu cầu 1 trình cầu nối như vậy bằng cách gửi một email chứa cụm từ \"get bridges\" trong phần nội dung của email đó và gửi tới đỉa chỉ email sau:\n\nbridges at torproject.org"
 
 #: lib/gettor/i18n.py:172
 msgid ""More information about the tor-commits mailing list