[tor-commits] [translation/gettor] Update translations for gettor

translation at torproject.org translation at torproject.org
Fri Jul 3 10:15:07 UTC 2015


commit 1398bb2ec2fc765e203ac55e82a2da19ac815235
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Fri Jul 3 10:15:06 2015 +0000

    Update translations for gettor
---
 vi/gettor.po |   28 ++++++++++++++--------------
 1 file changed, 14 insertions(+), 14 deletions(-)

diff --git a/vi/gettor.po b/vi/gettor.po
index 55ce29a..2042ad0 100644
--- a/vi/gettor.po
+++ b/vi/gettor.po
@@ -13,7 +13,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2013-01-19 13:40+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-07-03 04:47+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-07-03 10:12+0000\n"
 "Last-Translator: lvnam96 <lvnam96 at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Vietnamese (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/vi/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -155,7 +155,7 @@ msgstr "Chỉ đơn giản bao gồm từ khóa 'split' ở một dòng mới b
 msgid ""
 "Sending this text in an email to GetTor will cause it to send you \n"
 "the Tor Browser Bundle in a number of 1,4MB attachments."
-msgstr "Việc gửi cho GetTor một thư chứa đoạn văn này sẽ gửi cho bạn Bó Phần mềm Trình duyệt Tor (Tor Browser Bundle) theo một số tập tin đính kèm trong thư có kích thước 1,4MB."
+msgstr "Việc gửi cho GetTor một thư chứa đoạn văn này sẽ gửi cho bạn Bó Phần mềm Trình duyệt Tor theo một số tập tin đính kèm trong thư có kích thước 1,4MB."
 
 #: lib/gettor/i18n.py:110
 msgid ""
@@ -165,50 +165,50 @@ msgstr "Một khi nhận được tất cả các phần riêng này, bạn cầ
 
 #: lib/gettor/i18n.py:113
 msgid "1.) Save all received attachments into one folder on your disk."
-msgstr "1. Lưu lại tất cả các tập tin đính kèm đó vào cùng một thư mục trên ổ đĩa."
+msgstr "1.) Lưu lại tất cả các tập tin đính kèm đó vào cùng một thư mục trên ổ đĩa."
 
 #: lib/gettor/i18n.py:115
 msgid ""
 "2.) Unzip all files ending in \".z\". If you saved all attachments to\n"
 "a fresh folder before, simply unzip all files in that folder. If you don't\n"
 "know how to unzip the .z files, please see the UNPACKING THE FILES section."
-msgstr "2. Giải nén tất cả tập tin có đuôi \".z\". Nếu bạn đã lưu tất cả tập tin đính kèm đó vào một thư mục trống trước đó, thì bạn chỉ cần phải giải nén những tập tin nằm trong thư mục đó. Nếu bạn không biết cách giải nén tập tin \".z\", xem phần GIẢI NÉN TẬP TIN."
+msgstr "2.) Giải nén tất cả tập tin có đuôi \".z\". Nếu bạn đã lưu tất cả tập tin đính kèm đó vào một thư mục trống trước đó, thì bạn chỉ cần phải giải nén những tập tin nằm trong thư mục đó. Nếu bạn không biết cách giải nén tập tin \".z\", xem phần GIẢI NÉN TẬP TIN."
 
 #: lib/gettor/i18n.py:119
 msgid ""
 "3.) Verify all files as described in the mail you received with \n"
 "each package. (gpg --verify)"
-msgstr "3. Kiểm tra mỗi tập tin là đúng, theo những email tương ứng. (gpg --verify)"
+msgstr "3.) Kiểm tra mỗi tập tin là đúng, theo những email tương ứng. (gpg --verify)"
 
 #: lib/gettor/i18n.py:122
 msgid ""
 "4.) Now unpack the multi-volume archive into one file by double-\n"
 "clicking the file ending in \"..split.part01.exe\". This should start the \n"
 "process automatically."
-msgstr "4. Sau đó, kết hợp tất cả các tập tin riêng lại vào một tập tin bằng cách nhấn đúp vào tập tin có đuôi \"..split.part01.exe\". (Hành động này sẽ tự động khởi chạy quá trình kết hợp lại.)"
+msgstr "4.) Sau đó, kết hợp tất cả các tập tin riêng lại vào một tập tin bằng cách nhấn đúp vào tập tin có đuôi \"..split.part01.exe\". Hành động này sẽ tự động khởi chạy quá trình kết hợp lại."
 
 #: lib/gettor/i18n.py:126
 msgid ""
 "5.) After unpacking is finished, you should find a newly created \n"
 "\".exe\" file in your destination folder. Simply doubleclick\n"
 "that and Tor Browser Bundle should start within a few seconds."
-msgstr "5. Sau khi kết hợp lại một cách hoàn toàn, bạn sẽ thấy một tập tin \".exe\" mới trong thư mục đích đến. Chỉ cần nhấn đúp vào nó để khởi chạy Bộ Phần mềm Trình duyệt Tor (quá trình này có thể mất vài giây)."
+msgstr "5.) Sau khi kết hợp lại một cách hoàn toàn, bạn sẽ thấy một tập tin \".exe\" mới trong thư mục đích đến. Chỉ cần nhấn đúp vào nó để khởi chạy Bộ Phần mềm Trình duyệt Tor, quá trình này có thể mất vài giây."
 
 #: lib/gettor/i18n.py:130
 msgid "6.) That's it. You're done. Thanks for using Tor and have fun!"
-msgstr "6. Hoàn tất. Cám ơn bạn đã sử dụng Tor. Chúc bạn vui vẻ!"
+msgstr "6.) Bạn đã hoàn tất. Cám ơn bạn đã sử dụng Tor. Chúc bạn vui vẻ!"
 
 #: lib/gettor/i18n.py:132
 msgid ""
 "SUPPORT\n"
 "======="
-msgstr "HỖ TRỢ"
+msgstr "HỖ TRỢ\n======="
 
 #: lib/gettor/i18n.py:138
 msgid ""
 "Here's your requested software as a zip file. Please unzip the\n"
 "package and verify the signature."
-msgstr "Đây là phần mềm được yêu cầu dưới dạng một hồ sơ nén. Làm ơn giải nén và xác nhận chữ ký."
+msgstr "Đây là phần mềm được yêu cầu dưới dạng một tập tin nén. Hãy giải nén và xác nhận chữ ký."
 
 #: lib/gettor/i18n.py:141
 msgid ""
@@ -218,14 +218,14 @@ msgid ""
 "tool as follows after unpacking the zip file:\n"
 "\n"
 "    gpg --verify tor-browser-1.3.24_en-US.exe.asc tor-browser-1.3.24_en-US.exe"
-msgstr "XÁC NHẬN CHỮ KÝ\n===============\nNếu máy tính của bạn có cài đặt GnuPG, sử dụng công cụ dòng lệnh gpg như sau sau khi mở gói hồ sơ nén:\n\ngpg-verify ror"
+msgstr "XÁC NHẬN CHỮ KÝ\n===============\nNếu máy tính của bạn có cài đặt GnuPG, sử dụng công cụ dòng lệnh gpg như sau sau khi mở gói hồ sơ nén:\n\ngpg --verify tor-browser-1.3.24_en-US.exe.asc tor-browser-1.3.24_en-US.exe"
 
 #: lib/gettor/i18n.py:148
 msgid ""
 "The output should look somewhat like this:\n"
 "\n"
 "    gpg: Good signature from 'Erinn Clark <...>'"
-msgstr ""
+msgstr "Kết quả sẽ trông như thế này:\n\ngpg: Good signature from 'Erinn Clark <...>'"
 
 #: lib/gettor/i18n.py:152
 msgid ""
@@ -233,13 +233,13 @@ msgid ""
 "a graphical user interface for GnuPG on this website:\n"
 "\n"
 "    http://www.gnupg.org/related_software/frontends.html"
-msgstr "Nếu bạn không quen sử dụng công cụ dòng lệnh, thử tìm kiếm giao diện người dùng đồ họa cho GnuPG ở website này:\n\nhttp://www.gnupg.org/related_software/frontends.html"
+msgstr "Nếu bạn không quen sử dụng công cụ dòng lệnh, thử tìm kiếm giao diện đồ hoạ người dùng cho GnuPG ở website này:\n\nhttp://www.gnupg.org/related_software/frontends.html"
 
 #: lib/gettor/i18n.py:157
 msgid ""
 "BLOCKED ACCESS / CENSORSHIP\n"
 "==========================="
-msgstr ""
+msgstr "ĐÃ KHOÁ TRUY CẬP / KIỂM DUYỆT\n==========================="
 
 #: lib/gettor/i18n.py:160
 msgid ""More information about the tor-commits mailing list