[tor-commits] [translation/gettor] Update translations for gettor

translation at torproject.org translation at torproject.org
Fri Jul 3 14:15:08 UTC 2015


commit afa0d898c431ccbc8ec5dfdd54e3aa433846ada7
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Fri Jul 3 14:15:06 2015 +0000

    Update translations for gettor
---
 vi/gettor.po |   16 ++++++++--------
 1 file changed, 8 insertions(+), 8 deletions(-)

diff --git a/vi/gettor.po b/vi/gettor.po
index c6a0935..0303c81 100644
--- a/vi/gettor.po
+++ b/vi/gettor.po
@@ -13,7 +13,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2013-01-19 13:40+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-07-03 10:26+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-07-03 14:15+0000\n"
 "Last-Translator: lvnam96 <lvnam96 at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Vietnamese (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/vi/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -263,14 +263,14 @@ msgstr "Bạn có thể yêu cầu 1 trình cầu nối như vậy bằng cách
 msgid ""
 "It is also possible to fetch bridges with a web browser at the following\n"
 "url: https://bridges.torproject.org/"
-msgstr "Cung có thể nối cầu dùng trình duyệt Web, ở địa chỉ URL theo đây: https://bridges.torproject.org/"
+msgstr "Bạn cũng có thể dùng trình duyệt Web làm cầu nối, ở địa chỉ URL sau đây: https://bridges.torproject.org/"
 
 #: lib/gettor/i18n.py:175
 msgid ""
 "Another censorship circumvention tool you can request from GetTor is\n"
 "the Tor Obfsproxy Browser Bundle. Please read the package descriptions for\n"
 "which package you should request to receive this."
-msgstr ""
+msgstr "Một công cụ vượt qua sự kiểm duyệt mà bạn có thể yêu cầu từ GetTot là Gói Trình duyệt Tor Obfsproxy. Hãy đọc qua miêu tả của gói mà bạn sẽ yêu cầu nhận nó."
 
 #: lib/gettor/i18n.py:179
 msgid ""
@@ -279,32 +279,32 @@ msgid ""
 "all split files to be received by you before you can save them all\n"
 "into the same directory and unpack them by double-clicking the\n"
 "first file."
-msgstr "GHI CHÚ : vì việc này thuộc về một yêu cầu chia tập tin (split-file), bạn cần phải đợi đến tất cả các tập tin chia ra đã được nhận trước khi lưu lại vào cùng một thư mục, và giải nén bằng cách nhấn đôi vào tập tin đầu tiên."
+msgstr "GHI CHÚ QUAN TRỌNG:\nVì bạn đã yêu cầu gói chia tập tin, bạn cần phải đợi đến khi tất cả các tập tin chia ra đã được tải xuống trước khi lưu chúng vào cùng một thư mục, và giải nén bằng cách nhấn đúp vào tập tin đầu tiên."
 
 #: lib/gettor/i18n.py:185
 msgid ""
 "Packages might arrive out of order! Please make sure you received\n"
 "all packages before you attempt to unpack them!"
-msgstr "Những tập tin kèm cũng có thể đến theo thứ tự không đúng. Xin hãy kiểm tra bạn đã nhận tất cả các tập tin kèm trước khi thử giải nén."
+msgstr "Bạn có thể nhận được các gói tập tin không đúng theo thứ tự. Xin hãy kiểm tra bạn đã nhận được tất cả các tập tin đính kèm trước khi thử giải nén."
 
 #: lib/gettor/i18n.py:188
 #, python-format
 msgid ""
 "It was successfully understood. Your request is currently being processed.\n"
 "Your package (%s) should arrive within the next ten minutes."
-msgstr ""
+msgstr "Đó là cái hiểu đúng đắn. Yêu cầu của bạn hiện đang được thực thi.\nGói tập tin (%s) sẽ được tải xuống trong khoảng 10 phút tiếp theo."
 
 #: lib/gettor/i18n.py:191
 msgid ""
 "If it doesn't arrive, the package might be too big for your mail provider.\n"
 "Try resending the mail from a GMAIL.COM, YAHOO.CN or YAHOO.COM account."
-msgstr ""
+msgstr "Nếu nó không được tải xuống, gói tập tin có thể quá lớn đối với nhà cung cấp dịch vụ mail của bạn.\nHãy thử gửi lại mail từ một tài khoản của GMAIL.COM, YAHOO.CN hoặc YAHOO.COM."
 
 #: lib/gettor/i18n.py:194
 msgid ""
 "Unfortunately we are currently experiencing problems and we can't fulfill\n"
 "your request right now. Please be patient as we try to resolve this issue."
-msgstr "Tiếc là chúng tôi hiện thời gặp vấn đề"
+msgstr "Thật không may là chúng tôi hiện đang gặp vấn đề và chúng tôi không thể đáp ứng yêu cầu của bạn ngay lúc này. Hãy bình tĩnh trong khi chúng tôi cố gắng giải quyết vấn đề này."
 
 #: lib/gettor/i18n.py:197
 msgid ""More information about the tor-commits mailing list