[tor-commits] [translation/gettor] Update translations for gettor

translation at torproject.org translation at torproject.org
Fri Jul 3 05:15:07 UTC 2015


commit 95c4a28b1ea0b8a7b551d9f66d0d7c24f0954d98
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Fri Jul 3 05:15:06 2015 +0000

    Update translations for gettor
---
 vi/gettor.po |    8 ++++----
 1 file changed, 4 insertions(+), 4 deletions(-)

diff --git a/vi/gettor.po b/vi/gettor.po
index 38df902..55ce29a 100644
--- a/vi/gettor.po
+++ b/vi/gettor.po
@@ -13,7 +13,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2013-01-19 13:40+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-07-03 04:44+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-07-03 04:47+0000\n"
 "Last-Translator: lvnam96 <lvnam96 at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Vietnamese (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/vi/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -192,17 +192,17 @@ msgid ""
 "5.) After unpacking is finished, you should find a newly created \n"
 "\".exe\" file in your destination folder. Simply doubleclick\n"
 "that and Tor Browser Bundle should start within a few seconds."
-msgstr "5. Sau khi kết hợp lại một cách hoàn toàn, bạn nên thấy một tập tin « .exe » mới trong thư mục đích đến. Chỉ cần nhấn đôi vào nó để khởi chạy Bó Phần mềm Trình duyệt Tor (quá trình này có thể mất vài giây)."
+msgstr "5. Sau khi kết hợp lại một cách hoàn toàn, bạn sẽ thấy một tập tin \".exe\" mới trong thư mục đích đến. Chỉ cần nhấn đúp vào nó để khởi chạy Bộ Phần mềm Trình duyệt Tor (quá trình này có thể mất vài giây)."
 
 #: lib/gettor/i18n.py:130
 msgid "6.) That's it. You're done. Thanks for using Tor and have fun!"
-msgstr "6. Hoàn tất. Chúc mừng bạn sử dụng Tor một cách thành công !"
+msgstr "6. Hoàn tất. Cám ơn bạn đã sử dụng Tor. Chúc bạn vui vẻ!"
 
 #: lib/gettor/i18n.py:132
 msgid ""
 "SUPPORT\n"
 "======="
-msgstr "HỔ TRỢ"
+msgstr "HỖ TRỢ"
 
 #: lib/gettor/i18n.py:138
 msgid ""More information about the tor-commits mailing list