[tor-commits] [translation/gettor] Update translations for gettor

translation at torproject.org translation at torproject.org
Fri Jul 3 04:45:09 UTC 2015


commit 3739c4a825ce215a08def94d7a7fca91047ca887
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:  Fri Jul 3 04:45:05 2015 +0000

  Update translations for gettor
---
 vi/gettor.po |  37 +++++++++++++++++++------------------
 1 file changed, 19 insertions(+), 18 deletions(-)

diff --git a/vi/gettor.po b/vi/gettor.po
index 8a58ecb..38df902 100644
--- a/vi/gettor.po
+++ b/vi/gettor.po
@@ -6,14 +6,15 @@
 # Clytie Siddall <clytie at riverland.net.au>, 2012
 # huong dinh <hn4job at gmail.com>, 2013
 # Jacob Appelbaum <jacob at appelbaum.net>, 2009
+# lvnam96 <lvnam96 at gmail.com>, 2015
 # Quoc Hoa, 2014
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2013-01-19 13:40+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-10-15 17:11+0000\n"
-"Last-Translator: Quoc Hoa\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-07-03 04:44+0000\n"
+"Last-Translator: lvnam96 <lvnam96 at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Vietnamese (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/vi/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -34,7 +35,7 @@ msgid ""
 "Unfortunately, we won't answer you at this address. You should make\n"
 "an account with GMAIL.COM, YAHOO.COM or YAHOO.CN and send the mail from\n"
 "one of those."
-msgstr "Không may thây, chúng tôi sẽ không trả lời bạn tại địa chỉ này. Bạn nên tạo một tài khoản ở GMAIL.COM, YAHOO.COM, hoặc YAHOO.CN và gửi mail từ một trong những cái trên."
+msgstr "Không may thay, chúng tôi sẽ không trả lời bạn tại địa chỉ này. Bạn nên tạo một tài khoản ở GMAIL.COM, YAHOO.COM, hoặc YAHOO.CN và gửi mail từ một trong những cái trên."
 
 #: lib/gettor/i18n.py:35
 msgid ""
@@ -72,19 +73,19 @@ msgid ""
 "  obfs-linux-i386\n"
 "  obfs-linux-x86_64\n"
 "  source"
-msgstr "Tôi sẽ gửi mail cho bạn về phần mềm Tor, nếu như bạn cho tôi biết.\nVui lòng chọn một trong các gói sau:\n\nwindows\nmacos-i386\nmacos-ppc\nlinux-i386\nlinux-x86_64\nobfs-windows\nobfs-macos-i386\nobfs-macos-x86_64\nobfs-linux-i386\nobfs-linux-x86_64\nsource"
+msgstr "Tôi sẽ gửi mail cho bạn một gói phần mềm Tor, nếu như bạn cho tôi biết.\nVui lòng chọn một trong các gói sau:\n\nwindows\nmacos-i386\nmacos-ppc\nlinux-i386\nlinux-x86_64\nobfs-windows\nobfs-macos-i386\nobfs-macos-x86_64\nobfs-linux-i386\nobfs-linux-x86_64\nsource"
 
 #: lib/gettor/i18n.py:61
 msgid ""
 "Please reply to this mail, and tell me a single package name anywhere \n"
 "in the body of your email."
-msgstr "Làm ơn trả lời mail này, và nói cho tôi biết tên một gói đơn ở bất kỳ đâu trong phần thân của email của bạn."
+msgstr "Làm ơn trả lời mail này, và nói cho tôi biết tên một gói đơn ở bất kỳ đâu trong phần nội dung trong email của bạn."
 
 #: lib/gettor/i18n.py:64
 msgid ""
 "OBTAINING LOCALIZED VERSIONS OF TOR\n"
 "==================================="
-msgstr "HIỆN HÀNH PHIÊN BẢN ĐỊA PHƯƠNG CỦA TOR"
+msgstr "HIỆN HÀNH PHIÊN BẢN ĐỊA PHƯƠNG CỦA TOR\n======================================="
 
 #: lib/gettor/i18n.py:67
 msgid ""
@@ -107,7 +108,7 @@ msgstr "Danh sách các miền địa phương được hỗ trợ :"
 
 #: lib/gettor/i18n.py:78
 msgid "Here is a list of all available languages:"
-msgstr "Đây là một danh sách các ngôn ngữ sẵn sàng:"
+msgstr "Đây là một danh sách các ngôn ngữ đã sẵn sàng:"
 
 #: lib/gettor/i18n.py:80
 msgid ""
@@ -122,24 +123,24 @@ msgid ""
 "  gettor+pl at torproject.org:   Polish\n"
 "  gettor+ru at torproject.org:   Russian\n"
 "  gettor+zh at torproject.org:   Chinese"
-msgstr "gettor+ar at torproject.org: Tiếng A-Rập⏎ gettor+de at torproject.org: Tiếng Đức⏎ gettor+en at torproject.org: Tiếng Anh⏎ gettor+es at torproject.org: Tiếng Tây Ban Nha⏎ gettor+fa at torproject.org: Tiếng Pha-xi (I-rắn)⏎ gettor+fr at torproject.org: Tiếng Pháp⏎ gettor+it at torproject.org: Tiếng Y⏎ gettor+nl at torproject.org: Tiếng Hoà-lan⏎ gettor+pl at torproject.org: Tiếng Ba-lan⏎ gettor+ru at torproject.org: Tiếng Nga⏎ gettor+zh at torproject.org: Tiếng Trung"
+msgstr "gettor+ar at torproject.org: Tiếng Ả-Rập\ngettor+de at torproject.org: Tiếng Đức\ngettor+en at torproject.org: Tiếng Anh\ngettor+es at torproject.org: Tiếng Tây Ban Nha\ngettor+fa at torproject.org: Tiếng Pha-xi (I-răn)\ngettor+fr at torproject.org: Tiếng Pháp\ngettor+it at torproject.org: Tiếng Y\ngettor+nl at torproject.org: Tiếng Hà-lan\ngettor+pl at torproject.org: Tiếng Ba-lan\ngettor+ru at torproject.org: Tiếng Nga\ngettor+zh at torproject.org: Tiếng Trung"
 
 #: lib/gettor/i18n.py:92
 msgid "If you select no language, you will receive the English version."
-msgstr "Nếu bạn không chọn một ngôn ngữ riêng thì bạn nhận phiên bản tiếng Anh."
+msgstr "Nếu bạn không chọn ngôn ngữ nào, bạn sẽ nhận được phiên bản tiếng Anh."
 
 #: lib/gettor/i18n.py:94
 msgid ""
 "SMALLER SIZED PACKAGES\n"
 "======================"
-msgstr "GÓI NHỎ"
+msgstr "CÁC GÓI VỚI KÍCH CỠ NHỎ HƠN\n=========================="
 
 #: lib/gettor/i18n.py:97
 msgid ""
 "If your bandwith is low or your provider doesn't allow you to\n"
 "receive large attachments in your email, GetTor can send you several\n"
 "small packages instead of one big one."
-msgstr "Nếu băng thông của bạn chậm hoặc nhà cung cấp không cho phép bạn nhận những tập tin đính kèm nặng trong email của bạn, GerTor có thể gửi bạn nhiều gói nhỏ thay vì một gói lớn."
+msgstr "Nếu băng thông của bạn chậm hoặc nhà cung cấp không cho phép bạn nhận những tập tin đính kèm lớn trong email của bạn, GerTor có thể gửi bạn nhiều gói nhỏ thay vì một gói lớn."
 
 #: lib/gettor/i18n.py:101
 msgid ""
@@ -148,43 +149,43 @@ msgid ""
 "    \n"
 "  windows\n"
 "  split"
-msgstr "Chỉ đơn giản bao gồm từ khóa 'split' ở một dòng mới bằng chính nó (phần này thì quan trọng!) giống thế này:\n\nwindows\nsplit"
+msgstr "Chỉ đơn giản bao gồm từ khóa 'split' ở một dòng mới bằng chính nó (phần này rất quan trọng!) giống thế này:\n\nwindows\nsplit"
 
 #: lib/gettor/i18n.py:107
 msgid ""
 "Sending this text in an email to GetTor will cause it to send you \n"
 "the Tor Browser Bundle in a number of 1,4MB attachments."
-msgstr "Việc gửi cho GetTor một thư chứa đoạn văn này sẽ gây nó gửi cho bạn Bó Phần mềm Trình duyệt Tor (Tor Browser Bundle) theo một số tập tin kèm thư có kích thước 1,4MB."
+msgstr "Việc gửi cho GetTor một thư chứa đoạn văn này sẽ gửi cho bạn Bó Phần mềm Trình duyệt Tor (Tor Browser Bundle) theo một số tập tin đính kèm trong thư có kích thước 1,4MB."
 
 #: lib/gettor/i18n.py:110
 msgid ""
 "After having received all parts, you need to re-assemble them to \n"
 "one package again. This is done as follows:"
-msgstr "Một khi nhận được tất cả các phần riêng này, bạn cần phải kết hợp lại chúng thành chỉ một gói phần mềm. Hãy làm những bước theo đây:"
+msgstr "Một khi nhận được tất cả các phần riêng này, bạn cần phải kết hợp lại chúng thành chỉ một gói phần mềm. Hãy làm theo những bước sau đây:"
 
 #: lib/gettor/i18n.py:113
 msgid "1.) Save all received attachments into one folder on your disk."
-msgstr "1. Lưu lại vào cùng một thư mục trên địa tất cả các tập tin kèm."
+msgstr "1. Lưu lại tất cả các tập tin đính kèm đó vào cùng một thư mục trên ổ đĩa."
 
 #: lib/gettor/i18n.py:115
 msgid ""
 "2.) Unzip all files ending in \".z\". If you saved all attachments to\n"
 "a fresh folder before, simply unzip all files in that folder. If you don't\n"
 "know how to unzip the .z files, please see the UNPACKING THE FILES section."
-msgstr "2. Giải nén mỗi tập tin có đuôi « .z ». Lưu được vào cùng một thư mục mới tất cả các tập tin kèm thì bạn chỉ cần phải giải nén những tập tin nằm trong thư mục đó. Nếu bạn không biết cách giải nén tập tin « .z », xem phần GIẢI NÉN TẬP TIN. (Bình thường trên một hệ thống hiện đại chỉ cần nhấn đôi vào tập tin đã nén.)"
+msgstr "2. Giải nén tất cả tập tin có đuôi \".z\". Nếu bạn đã lưu tất cả tập tin đính kèm đó vào một thư mục trống trước đó, thì bạn chỉ cần phải giải nén những tập tin nằm trong thư mục đó. Nếu bạn không biết cách giải nén tập tin \".z\", xem phần GIẢI NÉN TẬP TIN."
 
 #: lib/gettor/i18n.py:119
 msgid ""
 "3.) Verify all files as described in the mail you received with \n"
 "each package. (gpg --verify)"
-msgstr "3. Kiểm tra mỗi tập tin là đúng, theo những hướng dẫn trong thư tương ứng. (gpg --verify)"
+msgstr "3. Kiểm tra mỗi tập tin là đúng, theo những email tương ứng. (gpg --verify)"
 
 #: lib/gettor/i18n.py:122
 msgid ""
 "4.) Now unpack the multi-volume archive into one file by double-\n"
 "clicking the file ending in \"..split.part01.exe\". This should start the \n"
 "process automatically."
-msgstr "4. Sau đó, kết hợp lại vào cùng một tập tin tất cả các tập tin riêng bằng cách nhấn đôi vào tập tin có đuôi « ..split.part01.exe ». (Hành động này nên tự động khởi chạy quá trình kết hợp lại.)"
+msgstr "4. Sau đó, kết hợp tất cả các tập tin riêng lại vào một tập tin bằng cách nhấn đúp vào tập tin có đuôi \"..split.part01.exe\". (Hành động này sẽ tự động khởi chạy quá trình kết hợp lại.)"
 
 #: lib/gettor/i18n.py:126
 msgid ""More information about the tor-commits mailing list