[tor-commits] [translation/tor_animation] Update translations for tor_animation

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sat Apr 4 22:46:00 UTC 2015


commit 408c58b63b70142c09b9d3f4bd322cbdc5d19bfd
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sat Apr 4 22:45:53 2015 +0000

    Update translations for tor_animation
---
 sq.srt |   71 ++++++++++++++++++++++++++++++++--------------------------------
 1 file changed, 35 insertions(+), 36 deletions(-)

diff --git a/sq.srt b/sq.srt
index f647355..07c18c6 100644
--- a/sq.srt
+++ b/sq.srt
@@ -65,101 +65,100 @@ përmes tri shtresave të shifrimit
 
 15
 00:00:46,940 --> 00:00:51,760
-dhe e kalon atë përmes tre shërbyesve
+dhe e kalon lidhjen përmes tre shërbyesve
 që punojnë vullnetarisht anekënd botës,
 
 16
 00:00:52,280 --> 00:00:55,520
-which enables us to communicate
-anonymously over the Internet.
+çka na mundëson të komunikojmë
+në mënyrë anonime në internet.
 
 17
 00:00:58,560 --> 00:01:00,280
-Tor also protects our data
+Tor, po ashtu, mbron të dhënat tona
 
 18
 00:01:00,400 --> 00:01:03,900
-against corporate or government targeted
-and mass surveillance.
+ndaj përgjimit të korporatës, qeverisë
+dhe atij masiv. 
 
 19
 00:01:04,880 --> 00:01:09,340
-Perhaps you live in a repressive country
-which tries to control and surveil the Internet.
+Ndoshta ju jetoni në një vend ku ka shtypje, 
+i cili orvatet të kontrollojë dhe përgjojë internetin
 
 20
 00:01:09,900 --> 00:01:13,800
-Or perhaps you don't want big corporations
-taking advantage of your personal information.
+Ose ndoshta s'dëshironi që korporatat e mëdha
+të përfitojnë nga informacioni juaj personal.
 
 21
 00:01:14,880 --> 00:01:17,640
-Tor makes all of its users
-to look the same
+Tor bën që të gjithë përdoruesit e tij
+të duken njësoj,
 
 22
 00:01:17,920 --> 00:01:20,800
-which confuses the observer
-and makes you anonymous.
+çka e pështjellon vëzhguesin
+dhe ju bën anonim.
 
 23
 00:01:21,500 --> 00:01:24,980
-So, the more people use the Tor network,
-the stronger it gets
+Kësisoj, sa më shumë njerëzit të përdorin Tor, aq më shumë përforcohet mundësia
 
 24
 00:01:25,140 --> 00:01:29,800
-as it's easier to hide in a crowd
-of people who look exactly the same.
+që të jetë më e lehtë për t'u fshehur në një turmë
+njerëzish që po sheh saktësisht të njëjtën gjë.
 
 25
 00:01:30,700 --> 00:01:33,240
-You can bypass the censorship
-without being worried about
+Ju mund ta anashkaloni censurën
+pa e vrarë mendjen
 
 26
 00:01:33,400 --> 00:01:36,100
-the censor knowing what you do
-on the Internet.
+për atë që mund të dijë censuruesi rreth asaj çka ju
+bëni në internet. 
 
 27
 00:01:38,540 --> 00:01:41,440
-The ads won't follow you
-everywhere for months,
+Reklamat nuk do t'ju ndjekin ju
+kudo me muaj të tërë
 
 28
 00:01:41,640 --> 00:01:43,300
-starting when you first
-clicked on a product.
+duke nisur qysh nga çasti kur së pari
+klikuat mbi një produkt.
 
 29
 00:01:45,880 --> 00:01:49,380
-By using Tor, the sites you visit
-won't even know who you are,
+Duke përdorur Tor, webfaqet që viziton
+as që do e dinë se kush jeni,
 
 30
 00:01:49,540 --> 00:01:51,760
-from what part of the world
-you're visiting them,
+se nga cila pjesë e botës
+po i vizitoni,
 
 31
 00:01:51,920 --> 00:01:53,920
-unless you login and tell them so.
+veç nëse futeni në to dhe ua thoni një gjë të tillë.
 
 32
 00:01:56,200 --> 00:01:57,840
-By downloading and using Tor,
+Duke shkarkuar dhe përdorur Tor
 
 33
 00:01:58,200 --> 00:02:00,560
-you can protect the people
-who need anonymity,
+ju mund t'i mbroni njerëzit
+që u nevojitet anonimati,
 
 34
 00:02:00,880 --> 00:02:03,640
-like activists, journalists and bloggers.
+siç janë veprimtarët, gazetarët dhe pjesëmarrësit në blogje.
 
 35
 00:02:04,000 --> 00:02:09,000
-Download and use Tor! Or run a relay!
+Shkarkoni dhe përdorni Tor! Ose ekzekutoni një rele!
 More information about the tor-commits mailing list