[tor-commits] [translation/tor_animation] Update translations for tor_animation

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sat Apr 4 22:16:00 UTC 2015


commit 38e9bcf8cef83c49cb56a908761555218242fee4
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sat Apr 4 22:15:52 2015 +0000

    Update translations for tor_animation
---
 sq.srt |   50 +++++++++++++++++++++++++-------------------------
 1 file changed, 25 insertions(+), 25 deletions(-)

diff --git a/sq.srt b/sq.srt
index 78c998d..f647355 100644
--- a/sq.srt
+++ b/sq.srt
@@ -1,72 +1,72 @@
 1
 00:00:00,660 --> 00:00:02,780
-We've gotten very used to the Internet.
+Jemi mësuar tej mase me internetin.
 
 2
 00:00:03,120 --> 00:00:07,700
-We are constantly sharing information
-about ourselves and our private lives:
+Ne vazhdimisht bashkëndajmë informacion
+për veten dhe jetën tonë private:
 
 3
 00:00:08,000 --> 00:00:09,960
-food we eat, people we meet,
+ushqimin që hamë, njerëzit që takojmë,
 
 4
 00:00:10,180 --> 00:00:12,480
-places we go, and the stuff we read.
+vendet ku shkojmë dhe gjërat që lexojmë.
 
 5
 00:00:13,280 --> 00:00:14,640
-Let me explain it better.
+Më lejoni të shpjegohem më mirë.
 
 6
 00:00:14,920 --> 00:00:17,740
-Right at this moment,
-if someone attempts to look you up,
+Pikërisht këtë çast,
+nëse dikush rreket t'ju shohë, 
 
 7
 00:00:18,060 --> 00:00:22,480
-they'll see your real identity,
-precise location, operating system,
+ai do të vërej identitetin tuaj të vërtetë,
+vendndodhjen e saktë, sistemin operativ,
 
 8
 00:00:22,800 --> 00:00:26,500
-all the sites you've visited,
-the browser you use to surf the web,
+të gjitha vendet që keni vizituar,
+shfletuesin që përdorni për të lundruar në web,
 
 9
 00:00:26,700 --> 00:00:29,140
-and so much more information
-about you and your life
+si dhe më shumë informacion
+rreth jush dhe jetës tuaj
 
 10
 00:00:29,620 --> 00:00:32,460
-which you probably didn't mean
-to share with unknown strangers,
+që ju ndoshta s'keni pasur ndërmend
+ta bashkëndani me të huajt dhe të panjohurit,
 
 11
 00:00:32,920 --> 00:00:35,840
-who could easily use this data
-to exploit you.
+të cilët lehtësisht mund t'i përdorin këto të dhëna
+për t'ju shfrytëzuar.
 
 12
 00:00:36,220 --> 00:00:38,120
-But not if you're using Tor!
+Por kjo s'ndodh nëse përdorni Tor!
 
 13
 00:00:39,140 --> 00:00:42,840
-Tor Browser protects our privacy
-and identity on the Internet.
+Shfletuesi Tor mbron privatësinë 
+dhe identitetin tuaj në internet.
 
 14
 00:00:43,560 --> 00:00:46,760
-Tor secures your connection
-with three layers of encryption
+Tor e bën të sigurt lidhjen tuaj,
+përmes tri shtresave të shifrimit
 
 15
 00:00:46,940 --> 00:00:51,760
-and passes it through three voluntarily
-operated servers around the world,
+dhe e kalon atë përmes tre shërbyesve
+që punojnë vullnetarisht anekënd botës,
 
 16
 00:00:52,280 --> 00:00:55,520More information about the tor-commits mailing list