[tor-commits] [translation/gettor] Update translations for gettor

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sat Dec 27 03:15:08 UTC 2014


commit c9b16a0a31e90403ed195fc9fb4c4a370356fada
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sat Dec 27 03:15:07 2014 +0000

    Update translations for gettor
---
 fil/gettor.po |   16 ++++++++--------
 1 file changed, 8 insertions(+), 8 deletions(-)

diff --git a/fil/gettor.po b/fil/gettor.po
index 753f39d..06cd505 100644
--- a/fil/gettor.po
+++ b/fil/gettor.po
@@ -9,7 +9,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2013-01-19 13:40+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-12-27 02:41+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-12-27 03:12+0000\n"
 "Last-Translator: Kay P.\n"
 "Language-Team: Filipino (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/fil/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -308,7 +308,7 @@ msgid ""
 "requested. Please send us another package name or request the same package \n"
 "again, but remove the 'split' keyword. In that case we'll send you the whole \n"
 "package. Make sure this is what you want."
-msgstr ""
+msgstr "Sa kasamaang palad, walang split package na angkop para sa iyong\nhiling. Kung maaari, padalhan mo ulit kami ng ibang pangalan ng bungkos o humiling ng tulad na bungkos \nmuli pero tanggaling ang 'split' na keyword. Sa ganoong paraan, padadalhan ka namin ulit \nng bagong bungkos. Sigurduhing ito ay ang iyong ninais. "
 
 #: lib/gettor/i18n.py:202
 msgid ""
@@ -323,13 +323,13 @@ msgid ""
 "your computer yet, you can download it here:\n"
 "\n"
 "    http://www.7-zip.org/"
-msgstr ""
+msgstr "Ang pinakamadaling paraan na paga-unpack ng files na iyong natanggap ay ang pagi-install ng 7-Zip, \nisang libreng file compression/uncompression na tool. Kung ito ay hindi installed sa iyong \nkompyuter, ito ay maaari mong i-download sa: \n\nhttp://www.7-zip.org/"
 
 #: lib/gettor/i18n.py:211
 msgid ""
 "When 7-Zip is installed, you can open the .z archive you received from\n"
 "us by double-clicking on it."
-msgstr ""
+msgstr "Kapag ang 7-zip ay installed na, maaari mong ng buksan ang .z archive na natanggap mo\ngaling sa amin sa paraan na pag-double click nito. "
 
 #: lib/gettor/i18n.py:214
 msgid ""
@@ -337,13 +337,13 @@ msgid ""
 ".zip. For example, if you recevied a file called \"windows.z\", rename it to \n"
 "\"windows.zip\". You should then be able to extract the archive with common \n"
 "file archiver programs that probably are already installed on your computer."
-msgstr ""
+msgstr "Ang isang alternatibong paraan na pagkuha ng .z files extracted ay sa pagbabago ng pangalan nito sa \n.zip. Halimbawa, kapag ikaw ay nakatanggap ng file na nagngangalang \"windows.z\", pangalanan itong \n\"windows.zip\". Dapat ito ay maaari ng ma-extract sa archive na may karaniwan na \nfile archiver programs na baka na-install na sa iyong kompyuter. "
 
 #: lib/gettor/i18n.py:219
 msgid ""
 "Please reply to this mail, and tell me a single package name anywhere\n"
 "in your reply. Here's a short explanation of what these packages are:"
-msgstr ""
+msgstr "Pakiusap, mag-reply sa mensaheng ito at sabihin mo sa akin ang pangalan ng bungkos kahit saan\nsa iyong reply. Ito ang maikling eksplinasyon kung ano ang mga bungkos na ito: "
 
 #: lib/gettor/i18n.py:222
 msgid ""
@@ -432,7 +432,7 @@ msgstr ""
 msgid ""
 "FREQUENTLY ASKED QUESTIONS\n"
 "=========================="
-msgstr ""
+msgstr "MGA KADALASANG NAITATANONG\n=========================="
 
 #: lib/gettor/i18n.py:272
 msgid "What is Tor?"
@@ -453,7 +453,7 @@ msgid ""
 "Tor network. You can read more about how Tor works here:\n"
 "\n"
 "    https://www.torproject.org/about/overview.html.en"
-msgstr ""
+msgstr "Ang Tor software ay isang programang pwede mong gamitin sa iyong kompyuter na tumutulong \nsa pananatili ng kaligtasan mo sa Internet. Ang Tor ay pumoprotekta sa iyo sa paraang paglilipat-lipat \nng mga komunikasyon gamit ang mga relays na ipinapatakbo ng mga boluntaryo \nsa lahat ng sulok ng mundo. Ito ay pumipigil ng pang iispiya sa iyong Internet connection\ngaling sa mga sites na iyong binibisita, at ito ay humahadlang sa mga sites na iyong binibisita \nsa pagaalam ng iyong pisikal na lokasyon. Ang mga boluntaryong relays na ito ay tinatawag na\nTor network. Matatagpuan ang karagdagang impormasyon kung papaano gumagana ang Tor dito: \n\nhttps://www.torproject.org/about/overview.html.en"
 
 #: lib/gettor/i18n.py:286
 msgid "What is the Tor Browser Bundle?"More information about the tor-commits mailing list