[tor-commits] [translation/orbot] Update translations for orbot

translation at torproject.org translation at torproject.org
Fri Jun 21 15:15:10 UTC 2013


commit 5c5ccb9134ddf18a05b3ce6ad55f6510882da6d5
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:  Fri Jun 21 15:15:09 2013 +0000

  Update translations for orbot
---
 values-vi/strings.xml |  10 ++++++++++
 1 file changed, 10 insertions(+)

diff --git a/values-vi/strings.xml b/values-vi/strings.xml
index 651ba8c..a1fd43c 100644
--- a/values-vi/strings.xml
+++ b/values-vi/strings.xml
@@ -73,6 +73,7 @@
  <string name="proxymob_setup_url">https://guardianproject.info/releases/proxymob-latest.xpi</string>
  <string name="twitter_setup_url">https://guardianproject.info/2012/05/02/orbot-your-twitter/</string>
  <string name="wizard_proxy_help_info">Những Cài đặt máy chủ proxy</string>
+ <string name="wizard_proxy_help_msg">Nếu ứng dụng Android của bạn đang xài có thể hỗ trợ cách dùng proxy HTTP hoặc SOCKS, vậy bạn hãy thiết trí để kết nối qua Orbot và dùng Tor.\n\n\nCài đặt của máy chủ là 127.0.0.1 hoặc \"localhost\". Để dùng cho HTTP, số cổng sẽ là 8118. Để dùng SOCKS, số proxy sẽ là 9050. Bạn nên dùng SOCKS4A hoặc SOCKS5 nếu được.\n\n\n\nBạn có thể tìm thêm chi tiết về proxy trong thiết bị Android của bạn bằng cách xem Những Câu Hỏi Thường trong: http://tinyurl.com/proxyandroid\n</string>
  <string name="wizard_final">Orbot đã sẵn sàng!</string>
  <!--END Welcome Wizard strings (DJH)-->
  <string name="tor_check">Trình duyệt sẽ mở trang https://check.torproject.org để kiểm tra xem Orbot đã được cài đặt đúng chưa và bạn có đang kết nối qua Tor hay không</string>
@@ -81,8 +82,10 @@
  <string name="pref_start_boot_summary">Tự khởi động Orbot và kết nối vào mạng Tor sau khi thiết bị Android của bạn khởi động lại</string>
  <!--New Wizard Strings-->
  <!--Title Screen-->
+ <string name="wizard_title_msg">Orbot mang Tor đến với Android!\n\nTor giúp bạn bằng cách chống lại những lúc nội dung bị kiểm duyệt, luồng thông tin bị phân tích hoặc mạng bị giám sát. Bảo vệ bạn khi những tin mật, chi tiết các nhân và các mối quan hệ cá nhân bị đe doạ.\n\nChỉ dẫn sau đây sẽ giúp bạn thiết trí Orbort và Tor trong thiết bị của bạn. </string>
  <!--Warning screen-->
  <string name="wizard_warning_title">Cảnh báo</string>
+ <string name="wizard_warning_msg">Cài đặt Orbot không sẽ không tự động biến luồng thông tin của bạn trở nên ẩn.\n\nBạn phải thiết trí Orbot, thiết bị của bạn và cách ứng dụng khác đúng cách để dùng Tor thành công. </string>
  <!--Permissions screen-->
  <string name="wizard_permissions_title">Phép ứng dụng</string>
  <string name="wizard_permissions_root_msg1">Bạn có thể tuỳ chọn cho phép Orbot có truy cập \"Superuser\" để kích hoạt những tính năng cao, như dùng proxy trong suốt chẳng hạn.</string>
@@ -144,6 +147,7 @@
  <string name="bridges">Cầu Nối</string>
  <string name="use_bridges">Dùng Cầu Nối</string>
  <string name="enable_alternate_entrance_nodes_into_the_tor_network">Kích hoạt cửa trạm khác để vào mạng Tor</string>
+ <string name="enable_if_configured_bridges_are_obfuscated_bridges">Kích hoạt nếu những thiết trí của cầu nối ..... (?!)</string>
  <string name="ip_address_and_port_of_bridges">Địa chỉ IP và số cổng của cầu nối</string>
  <string name="enter_bridge_addresses">Đánh vào địa chỉ cầu nối</string>
  <string name="relays">Tiếp chuyển</string>
@@ -165,6 +169,7 @@
  <string name="the_addressable_name_for_your_hidden_service_generated_automatically_">tên địa chỉ hợp lệ cho dịch vụ ẩn của bạn (được tự động tạo ra)</string>
  <string name="enable_debug_log_to_output_must_use_adb_or_alogcat_to_view_">kích hoạt danh sách gỡ lỗi để đầu ra (phải dùng abd hoặc aLogCat để xem)</string>
  <string name="project_home">Dự Án Nhà:</string>
+ <string name="project_urls">https://www.torproject.org/docs/android⏎\nhttps://guardianproject.info/apps/orbot/</string>
  <string name="the_tor_license">Giấy Phép của Tor</string>
  <string name="https_torproject_org">https://torproject.org</string>
  <string name="libevent_version">LibEvent v2.1.1-alpha: http://www.monkey.org/~provos/libevent/</string>
@@ -180,6 +185,11 @@
  <string name="error_installing_binares">Nhị phân của Tor không thể cài hoặc nâng cấp được.</string>
  <string name="pref_use_persistent_notifications">Luôn luôn giữ hình tượng trong thanh công cụ khi đang kết nối với Orbot</string>
  <string name="pref_use_persistent_notifications_title">Những thông báo luôn luôn được mở</string>
+ <string name="notification_using_bridges">Cầu nối đã được kích hoạt!</string>
  <string name="default_bridges"></string>
+ <string name="set_locale_title">Cài đặt miền địa phương</string>
+ <string name="set_locale_summary">Hãy chọn miền địa phương và ngôn ngữ cho Orbot </string>
+ <string name="wizard_locale_title">Chọn Ngôn Ngữ</string>
+ <string name="wizard_locale_msg">Giữ cài đặt mặc định hoặc chuyển qua ngôn ngữ khác</string>
  <string name="btn_save_settings">Thiết lập Bảo lưu</string>
 </resources>More information about the tor-commits mailing list