[tor-commits] [translation/orbot] Update translations for orbot

translation at torproject.org translation at torproject.org
Fri Jun 21 15:45:14 UTC 2013


commit 5f95fa4f2de7bb78964beb01f8be6cb8f8f429c1
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:  Fri Jun 21 15:45:11 2013 +0000

  Update translations for orbot
---
 values-vi/strings.xml |  20 ++++++++++++++++++++
 1 file changed, 20 insertions(+)

diff --git a/values-vi/strings.xml b/values-vi/strings.xml
index a1fd43c..05967c4 100644
--- a/values-vi/strings.xml
+++ b/values-vi/strings.xml
@@ -7,7 +7,9 @@
  <string name="tor_check_api_url">https://check.torproject.org/?TorButton=true</string>
  <string name="control_permission_label">khởi động và ngừng Tor</string>
  <string name="tor_proxy_service_process">dịch vụ tor proxy</string>
+ <string name="status_starting_up">Ortbot đang khởi động...</string>
  <string name="status_activated">Đã kết nối với mạng Tor</string>
+ <string name="status_disabled">Orbot đã được tắt</string>
  <string name="status_shutting_down">Orbot đang được tắt</string>
  <string name="tor_process_starting">Bắt đầu Tor</string>
  <string name="tor_process_complete">hoàn thành.</string>
@@ -23,6 +25,8 @@
  <string name="menu_stop">Ngừng</string>
  <string name="menu_about">Về</string>
  <string name="menu_wizard">Hướng dẫn</string>
+ <string name="main_layout_download">Tải về</string>
+ <string name="main_layout_upload">Tải lên</string>
  <string name="button_help">Giúp đỡ</string>
  <string name="button_close">Đóng</string>
  <string name="button_about">Giới thiệu</string>
@@ -67,16 +71,22 @@
  <string name="wizard_configure_all">Proxy Tất Cả Các Ứng Dụng Qua Tor</string>
  <string name="wizard_configure_select_apps">Áp dụng Tor cho từng ứng dụng riêng rẽ</string>
  <string name="wizard_tips_tricks">Các ứng dụng đã được áp dụng Tor</string>
+ <string name="wizard_tips_msg">Những ứng dụng sau đây đã được thiết lập để dùng với Orbot. Nhấn từng nút để cài đặt ngay bây giờ, hoặc bạn có thể tìm những ứng dụng này trên Google Play, ở tại trang GuardienProject.info hoặc qua F-Droid.org.</string>
  <string name="wizard_tips_otrchat">Gibberbot - Ứng dụng tin nhắn nhanh và an toàn cho Android</string>
  <string name="wizard_tips_proxy">Cài Đặt Proxy - Hãy học cách thức thiết trí ứng dụng để dùng với Orbot</string>
+ <string name="wizard_tips_duckgo">Ứng dụng tìm kiếm DuckDuckGo</string>
  <string name="duckgo_apk_url">https://duckduckgo.com/android/latest.apk</string>
  <string name="proxymob_setup_url">https://guardianproject.info/releases/proxymob-latest.xpi</string>
+ <string name="wizard_tips_twitter">Cài Twitter proxy đến máy chủ \"localhost\" và cổng 8118</string>
  <string name="twitter_setup_url">https://guardianproject.info/2012/05/02/orbot-your-twitter/</string>
  <string name="wizard_proxy_help_info">Những Cài đặt máy chủ proxy</string>
  <string name="wizard_proxy_help_msg">Nếu ứng dụng Android của bạn đang xài có thể hỗ trợ cách dùng proxy HTTP hoặc SOCKS, vậy bạn hãy thiết trí để kết nối qua Orbot và dùng Tor.\n\n\nCài đặt của máy chủ là 127.0.0.1 hoặc \"localhost\". Để dùng cho HTTP, số cổng sẽ là 8118. Để dùng SOCKS, số proxy sẽ là 9050. Bạn nên dùng SOCKS4A hoặc SOCKS5 nếu được.\n\n\n\nBạn có thể tìm thêm chi tiết về proxy trong thiết bị Android của bạn bằng cách xem Những Câu Hỏi Thường trong: http://tinyurl.com/proxyandroid\n</string>
  <string name="wizard_final">Orbot đã sẵn sàng!</string>
+ <string name="wizard_final_msg">Hàng trăm ngàn người trên toàn thế giới dùng Tor với nhiều lý do.\n\nNhững nhà báo và bloggers, các nhà hoạt động nhân quyền, an ninh, lính, công ty, những công dân của những nước bị đang bị đàn áp, và những người dân bình thường... và bây giờ là bạn cũng đang chuẩn bị dùng!</string>
  <!--END Welcome Wizard strings (DJH)-->
+ <string name="connect_first_time">Bạn đã kết nối với mạng Tor thành công - nhưng điều này chưa chắc chắn thiết bị của bạn là an toàn. Bạn có thể dùng chọn lựa \"Check\" từ menu để thử trình duyệt của bạn.\n\nHãy ghé thăm chúng tôi ở trang https://guardianproject.info/apps/orbot hoặc gửi điện thư đến help at guardianproject.info để biết thêm chi tiết.</string>
  <string name="tor_check">Trình duyệt sẽ mở trang https://check.torproject.org để kiểm tra xem Orbot đã được cài đặt đúng chưa và bạn có đang kết nối qua Tor hay không</string>
+ <string name="pref_hs_group">Dịch vụ ẩn máy chủ</string>
  <string name="pref_general_group">Chung</string>
  <string name="pref_start_boot_title">Bắt đầu Orbot khi Khởi Động (?!)</string>
  <string name="pref_start_boot_summary">Tự khởi động Orbot và kết nối vào mạng Tor sau khi thiết bị Android của bạn khởi động lại</string>
@@ -90,12 +100,14 @@
  <string name="wizard_permissions_title">Phép ứng dụng</string>
  <string name="wizard_permissions_root_msg1">Bạn có thể tuỳ chọn cho phép Orbot có truy cập \"Superuser\" để kích hoạt những tính năng cao, như dùng proxy trong suốt chẳng hạn.</string>
  <string name="wizard_permissions_root_msg2">Nếu bạn không muốn cài đặt này, xin hãy dùng những ứng dụng được tạo để dùng với Tor.</string>
+ <string name="wizard_permissions_no_root_msg">Xem ra thiết bị của bạn chưa được bẽ gốc hoặc có thẩm quyền truy cập gốc \'Superuser\'.\n\nĐể sử dụng những tiện ích của Tor, bạn phải cần dùng những ứng dụng được tạo để dùng với Orbot, hoặc ứng dụng có hỗ trợ HTTP hoặc có phần thiết trí SOCKS proxy.</string>
  <!--TipsAndTricks screen-->
  <string name="wizard_tips_title">Các ứng dụng đã được áp dụng Orbot</string>
  <string name="wizard_tips_gibberbot">Gibberbot: Ứng dụng tin nhắn nhanh và an toàn theo dạng mã hoá</string>
  <string name="gibberbot_apk_url">https://guardianproject.info/releases/gibberbot-latest.apk</string>
  <string name="wizard_tips_orweb">Orweb: Trình duyệt có khả năng bảo mật cao được dùng qua mạng Tor</string>
  <string name="orweb_apk_url">https://guardianproject.info/releases/orweb-latest.xpi</string>
+ <string name="wizard_tips_play">Hãy tìm những ứng dụng của Guardian Project trên Google Play</string>
  <string name="wizard_tips_play_url">https://play.google.com/store/search?q=guardianproject</string>
  <!--<string name="wizard_tips_firefox">Firefox - Android browser - To be used along with ProxyMob Add-on </string>
 	<string name="wizard_tips_proxymob">ProxyMob - Simple Firefox Add-on for setting HTTP, SOCKS and SSL proxy settings</string>
@@ -124,12 +136,14 @@
  <string name="pref_proxy_port_summary">Số cổng của proxy máy chủ</string>
  <string name="pref_proxy_port_dialog">Đánh vào số cổng Proxy</string>
  <string name="status">Tình trạng</string>
+ <string name="setting_up_full_transparent_proxying_">Đang thiết trí hoàn toàn proxy trong suốt</string>
  <string name="transparent_proxying_enabled">Proxy theo dạng trong suốt ĐÃ ĐƯỢC KÍCH HOẠT</string>
  <string name="transproxy_enabled_for_tethering_">TransProxy đã được kích hoạt để dùng cho Tethering (mạng kết nối??)</string>
  <string name="warning_error_starting_transparent_proxying_">CHÚ Ý: khởi động proxy trong suốt đã bị lỗi!</string>
  <string name="transproxy_rules_cleared">Qui tắc TransProxy đã được xoá</string>
  <string name="couldn_t_start_tor_process_">Không thể khởi động quá trình Tor: </string>
  <string name="privoxy_is_running_on_port_">Privoxy đang chạy qua cổng:</string>
+ <string name="setting_up_port_based_transparent_proxying_">Đang cài đặt proxy trong suốt theo cổng</string>
  <string name="bridge_error">Lỗi Cầu Nối (?!)</string>
  <string name="bridge_requires_ip">Để dùng chức năng cầu nối, bạn phải đánh vào ít nhất một địa chỉ IP của cầu nối.</string>
  <string name="send_email_for_bridges">Gửi một điện thư đến bridges at torproject.org với hàng chữ \"get bridges\" trong thân bài (?!) của điện thư từ một tài khoản gmail.</string>
@@ -164,6 +178,8 @@
  <string name="reachable_ports">Những cổng truy cập được</string>
  <string name="ports_reachable_behind_a_restrictive_firewall">Những cổng truy cập được đằng sau tường lửa hạn chế</string>
  <string name="enter_ports">Đánh vào số cổng</string>
+ <string name="enable_hidden_services">Dịch vụ ẩn cho máy chủ</string>
+ <string name="run_servers_accessible_via_the_tor_network">cho phép server trong thiết bị bạn được dùng qua mạng Tor.</string>
  <string name="enter_localhost_ports_for_hidden_services">đánh vào cổng localhost để dùng những dịch vụ ẩn</string>
  <string name="hidden_service_ports">Cổng dịch vụ ẩn</string>
  <string name="the_addressable_name_for_your_hidden_service_generated_automatically_">tên địa chỉ hợp lệ cho dịch vụ ẩn của bạn (được tự động tạo ra)</string>
@@ -172,10 +188,13 @@
  <string name="project_urls">https://www.torproject.org/docs/android⏎\nhttps://guardianproject.info/apps/orbot/</string>
  <string name="the_tor_license">Giấy Phép của Tor</string>
  <string name="https_torproject_org">https://torproject.org</string>
+ <string name="tor_version">Tor v0.2.4.3-alpha: https://www.torproject.org</string>
  <string name="libevent_version">LibEvent v2.1.1-alpha: http://www.monkey.org/~provos/libevent/</string>
  <string name="privoxy_version">Privoxy v3.0.12: http://www.privoxy.org</string>
  <string name="iptables_version">Iptables v1.4.7: http://www.netfilter.org</string>
+ <string name="openssl_version">OpenSSL v0.9.8h: http://www.openssl.org</string>
  <string name="hidden_service_request">Một trong những ứng dụng muốn mở cổng ẩn của máy chủ %S đến mạng Tor. An toàn nếu như bạn tin tưởng vào ứng dụng này.</string>
+ <string name="found_existing_tor_process">tìm ra những quá trình hiện hành của Tor...</string>
  <string name="something_bad_happened">Có chút gì đó không ổn. Xin xem lại danh sách ghi chú</string>
  <string name="hidden_service_on">dịch vụ ẩn trong:</string>
  <string name="unable_to_read_hidden_service_name">không thể đọc được tên dịch vụ ẩn</string>
@@ -191,5 +210,6 @@
  <string name="set_locale_summary">Hãy chọn miền địa phương và ngôn ngữ cho Orbot </string>
  <string name="wizard_locale_title">Chọn Ngôn Ngữ</string>
  <string name="wizard_locale_msg">Giữ cài đặt mặc định hoặc chuyển qua ngôn ngữ khác</string>
+ <string name="powered_by">được lập bởi The Tor Project (?!)</string>
  <string name="btn_save_settings">Thiết lập Bảo lưu</string>
 </resources>More information about the tor-commits mailing list