[tor-commits] [translation/orbot] Update translations for orbot

translation at torproject.org translation at torproject.org
Fri Jun 21 14:45:19 UTC 2013


commit ec4a7c1b036f6d22c24bf5fbe45915185e592f7e
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:  Fri Jun 21 14:45:18 2013 +0000

  Update translations for orbot
---
 values-vi/strings.xml |  17 +++++++++++++++++
 1 file changed, 17 insertions(+)

diff --git a/values-vi/strings.xml b/values-vi/strings.xml
index 945a5ac..651ba8c 100644
--- a/values-vi/strings.xml
+++ b/values-vi/strings.xml
@@ -162,7 +162,24 @@
  <string name="enter_ports">Đánh vào số cổng</string>
  <string name="enter_localhost_ports_for_hidden_services">đánh vào cổng localhost để dùng những dịch vụ ẩn</string>
  <string name="hidden_service_ports">Cổng dịch vụ ẩn</string>
+ <string name="the_addressable_name_for_your_hidden_service_generated_automatically_">tên địa chỉ hợp lệ cho dịch vụ ẩn của bạn (được tự động tạo ra)</string>
+ <string name="enable_debug_log_to_output_must_use_adb_or_alogcat_to_view_">kích hoạt danh sách gỡ lỗi để đầu ra (phải dùng abd hoặc aLogCat để xem)</string>
+ <string name="project_home">Dự Án Nhà:</string>
+ <string name="the_tor_license">Giấy Phép của Tor</string>
+ <string name="https_torproject_org">https://torproject.org</string>
  <string name="libevent_version">LibEvent v2.1.1-alpha: http://www.monkey.org/~provos/libevent/</string>
+ <string name="privoxy_version">Privoxy v3.0.12: http://www.privoxy.org</string>
+ <string name="iptables_version">Iptables v1.4.7: http://www.netfilter.org</string>
+ <string name="hidden_service_request">Một trong những ứng dụng muốn mở cổng ẩn của máy chủ %S đến mạng Tor. An toàn nếu như bạn tin tưởng vào ứng dụng này.</string>
+ <string name="something_bad_happened">Có chút gì đó không ổn. Xin xem lại danh sách ghi chú</string>
+ <string name="hidden_service_on">dịch vụ ẩn trong:</string>
+ <string name="unable_to_read_hidden_service_name">không thể đọc được tên dịch vụ ẩn</string>
+ <string name="unable_to_start_tor">Không thể kích hoạt Tor được: </string>
+ <string name="pref_use_sys_iptables_title">Dùng Mặc Định Iptables</string>
+ <string name="pref_use_sys_iptables_summary">dùng nhị phân gắn liền trong iptables thay vì dùng nhị phân được gắn chung với Orbot</string>
+ <string name="error_installing_binares">Nhị phân của Tor không thể cài hoặc nâng cấp được.</string>
+ <string name="pref_use_persistent_notifications">Luôn luôn giữ hình tượng trong thanh công cụ khi đang kết nối với Orbot</string>
+ <string name="pref_use_persistent_notifications_title">Những thông báo luôn luôn được mở</string>
  <string name="default_bridges"></string>
  <string name="btn_save_settings">Thiết lập Bảo lưu</string>
 </resources>More information about the tor-commits mailing list