[tor-commits] [translation/orbot] Update translations for orbot

translation at torproject.org translation at torproject.org
Fri Jun 21 13:15:13 UTC 2013


commit ec329bcda46fcb5924ae519f1acdfd1aa7693f61
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:  Fri Jun 21 13:15:11 2013 +0000

  Update translations for orbot
---
 values-vi/strings.xml |  30 ++++++++++++++++++++++++++++++
 1 file changed, 30 insertions(+)

diff --git a/values-vi/strings.xml b/values-vi/strings.xml
index ee30364..945a5ac 100644
--- a/values-vi/strings.xml
+++ b/values-vi/strings.xml
@@ -132,6 +132,36 @@
  <string name="send_email_for_bridges">Gửi một điện thư đến bridges at torproject.org với hàng chữ \"get bridges\" trong thân bài (?!) của điện thư từ một tài khoản gmail.</string>
  <string name="error">Lá»—i</string>
  <string name="your_reachableaddresses_settings_caused_an_exception_">Thiết lập ReachableAddresses (địa chỉ tiếp cận được) đã gây ra môt ngoại lệ! </string>
+ <string name="your_relay_settings_caused_an_exception_">Thiết lập chuyển tiếp của bạn đã tạo ra một ngoại lệ!</string>
+ <string name="exit_nodes">Thoái khỏi trạm</string>
+ <string name="fingerprints_nicks_countries_and_addresses_for_the_last_hop">Dấu vân tay, biệt hiệu, quốc gia và địa chỉ cho trạm cuối cùng</string>
+ <string name="enter_exit_nodes">Đánh vào của thoát trạm</string>
+ <string name="exclude_nodes">Loại trừ trạm</string>
+ <string name="fingerprints_nicks_countries_and_addresses_to_exclude">Dấu vân tay, biệt hiệu, quốc gia và địa chỉ để loại trừ</string>
+ <string name="enter_exclude_nodes">Đánh vào những trạm để loại trừ</string>
+ <string name="strict_nodes">Những Trạm Nghiêm Ngặt</string>
+ <string name="use_only_these_specified_nodes">*Chỉ* dùng những trạm liệt kê đây</string>
+ <string name="bridges">Cầu Nối</string>
+ <string name="use_bridges">Dùng Cầu Nối</string>
+ <string name="enable_alternate_entrance_nodes_into_the_tor_network">Kích hoạt cửa trạm khác để vào mạng Tor</string>
+ <string name="ip_address_and_port_of_bridges">Địa chỉ IP và số cổng của cầu nối</string>
+ <string name="enter_bridge_addresses">Đánh vào địa chỉ cầu nối</string>
+ <string name="relays">Tiếp chuyển</string>
+ <string name="relaying">Đang tiếp chuyển</string>
+ <string name="enable_your_device_to_be_a_non_exit_relay">Kích hoạt thiết bị của bạn theo dạng tiếp chuyển không-lối-thoát</string>
+ <string name="relay_port">Cổng Tiếp Chuyển</string>
+ <string name="listening_port_for_your_tor_relay">Đang lắng nghe cổng của bạn để dùng tiếp chuyển Tor</string>
+ <string name="enter_or_port">Đánh vào HOẶC cổng (?!)</string>
+ <string name="relay_nickname">Biệt hiệu chuyển tiếp</string>
+ <string name="the_nickname_for_your_tor_relay">Biệt hiệu của bạn để dùng cho Tor dạng chuyển tiếp</string>
+ <string name="enter_a_custom_relay_nickname">Đánh vào biệt hiệu tiếp chuyển tuỳ chỉnh </string>
+ <string name="reachable_addresses">Địa chỉ truy cập được</string>
+ <string name="run_as_a_client_behind_a_firewall_with_restrictive_policies">Chạy như một ứng dụng đứng sau tường lửa với chính sách hạn chế </string>
+ <string name="reachable_ports">Những cổng truy cập được</string>
+ <string name="ports_reachable_behind_a_restrictive_firewall">Những cổng truy cập được đằng sau tường lửa hạn chế</string>
+ <string name="enter_ports">Đánh vào số cổng</string>
+ <string name="enter_localhost_ports_for_hidden_services">đánh vào cổng localhost để dùng những dịch vụ ẩn</string>
+ <string name="hidden_service_ports">Cổng dịch vụ ẩn</string>
  <string name="libevent_version">LibEvent v2.1.1-alpha: http://www.monkey.org/~provos/libevent/</string>
  <string name="default_bridges"></string>
  <string name="btn_save_settings">Thiết lập Bảo lưu</string>More information about the tor-commits mailing list