[tor-commits] [translation/vidalia_help_completed] Update translations for vidalia_help_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Thu Aug 23 10:45:25 UTC 2012


commit 1c31a08f0fc1b2b44d96d9f0f8760358c90afb77
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Thu Aug 23 10:45:24 2012 +0000

    Update translations for vidalia_help_completed
---
 pl/log.po |  160 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 1 files changed, 160 insertions(+), 0 deletions(-)

diff --git a/pl/log.po b/pl/log.po
new file mode 100644
index 0000000..e2d0988
--- /dev/null
+++ b/pl/log.po
@@ -0,0 +1,160 @@
+# 
+# Translators:
+#   <ayurveda63 at gmail.com>, 2012.
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: The Tor Project\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: https://trac.torproject.org/projects/tor\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-06-26 17:00+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-23 10:35+0000\n"
+"Last-Translator: JerBen <ayurveda63 at gmail.com>\n"
+"Language-Team: LANGUAGE <LL at li.org>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Language: pl\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2)\n"
+
+#. type: Content of: <html><body><h1>
+#: en/log.html:16
+msgid "Message Log"
+msgstr "Dziennik wiadomości"
+
+#. type: Content of: <html><body>
+#: en/log.html:19
+msgid ""
+"The message log lets you see status information about a running Tor process."
+"  <a name=\"basic\"/> Each message has a <i>severity</i> associated with it,"
+" ranging from <b>Error</b> (most serious) to <b>Debug</b> (most verbose). "
+"See the help section on <a href=\"#severities\">message severities</a> for "
+"more information.  <a name=\"severities\"/>"
+msgstr "Dziennik wiadomości pozwala ci zobaczyć status informacji na temat działających procesów Tora <a name=\"podstawy\"/> Każda wiadomość ma dołączony do siebie stopień ważności. Sięgający od <b>Błędu</b> (najpoważniejszy) do <b>Debug'u</b> (najbardziej rozwlekły/szczegółowy). By uzyskać więcej informacji zobacz sekcje pomocy  <a href=\"#severities\">Stopnie ważności wiadomości</a>. <a name=\"Stopnie ważności\"/>"
+
+#. type: Content of: <html><body><h3>
+#: en/log.html:28
+msgid "Message Severities"
+msgstr "Stopnie ważności wiadomości"
+
+#. type: Content of: <html><body><p>
+#: en/log.html:30
+msgid ""
+"A message's severity tells you how important the message is. A higher "
+"severity message usually indicates that something has gone wrong with Tor. "
+"Lower severity messages appear frequently during normal Tor operations and "
+"usually do not need to be logged."
+msgstr "Stopnie ważności wiadomości pokazują jak ważna jest dana wiadomość. Wyższa skala ważności zazwyczaj wskazuję na to, że coś poszło nie tak podczas pracy Tora. Niższa skala może występować często podczas normalnej pracy Tora i zazwyczaj nie wymaga rejestrowania jej."
+
+#. type: Content of: <html><body><p>
+#: en/log.html:37
+msgid ""
+"The possible message severities, from most severe to least severe, are:"
+msgstr "Stopnie ważności wiadomości od najpoważniejszych do najmniej poważnych to:"
+
+#. type: Content of: <html><body><ul><li>
+#: en/log.html:41
+msgid ""
+"<b>Error</b>: Messages that appear when something has gone very wrong and "
+"Tor cannot proceed. These messages will be highlighted in <i>red</i> in the "
+"message log."
+msgstr "<b>Błąd</b>: Wiadomość ta pojawia się gdy stało się coś bardzo poważnego i Tor nie może kontynuować pracy. Tego rodzaju wiadomości będą podświetlone na <i>czerwono</i> w dzienniku wiadomości."
+
+#. type: Content of: <html><body><ul><li>
+#: en/log.html:46
+msgid ""
+"<b>Warning</b>: Messages that only appear when something has gone wrong with"
+" Tor, but are not fatal and Tor will continue running. These messages will "
+"be highlighted in <i>yellow</i>."
+msgstr "<b>Ostrzeżenie</b>: Wiadomość ta pojawia się gdy stało się coś poważnego podczas pracy Tora, jednak nie spowodowało to wstrzymania pracy Tora. Tego rodzaju wiadomości będą podświetlone na <i>żółto</i> w dzienniku wiadomości."
+
+#. type: Content of: <html><body><ul><li>
+#: en/log.html:51
+msgid ""
+"<b>Notice</b>: Messages that appear infrequently during normal Tor operation"
+" and are not considered errors, but you still may care about."
+msgstr "<b>Wzmianka</b>: Wiadomość ta pojawia się często podczas normalnej pracy Tora, \"wzmianki\" nie są uznawane za błąd, lecz nadal mogą być ważne dla pracy Tora."
+
+#. type: Content of: <html><body><ul><li>
+#: en/log.html:55
+msgid ""
+"<b>Info</b>: Messages that appear frequently during normal Tor operation and"
+" are not usually of interest to most users."
+msgstr "<b>Informacja</b>: Wiadomość ta pojawia się często podczas normalnej pracy Tora. U większości użytkowników nie powinny wzbudzić zainteresowania. "
+
+#. type: Content of: <html><body><ul><li>
+#: en/log.html:59
+msgid ""
+"<b>Debug</b>: Extremely verbose messages that are primarily of interest to "
+"developers. You should generally not log debug messages unless you know what"
+" you are doing."
+msgstr "<b>Debugi</b>: Niezwykle szczegółowe informacje, które noszą ze sobą informacje ważne dla programistów. Zazwyczaj nie powinno się zgłaszać/zachowywać logów debug'ów chyba, że ma się pełną wiedzę na ich temat."
+
+#. type: Content of: <html><body><p>
+#: en/log.html:66
+msgid ""
+"Most users should only log <i>Error</i>, <i>Warning</i>, and <i>Notice</i> "
+"messages."
+msgstr "Większość użytkowników powinno zgłaszać/zachowywać tylko <i>Błąd</i>, <i>Ostrzeżenie</i> oraz <i>Wzmiankę</i>."
+
+#. type: Content of: <html><body><p>
+#: en/log.html:71
+msgid ""
+"To select which message severities you would like to see, do the following:"
+msgstr "By ustawić, które ze stopni ważności wiadomości mają być wyświetlane, postępuj następująco:"
+
+#. type: Content of: <html><body><ol><li>
+#: en/log.html:73 en/log.html:92
+msgid "Open the message log from the Vidalia tray menu."
+msgstr "Otwórz dziennik wiadomości z paska menu Vidalii."
+
+#. type: Content of: <html><body><ol><li>
+#: en/log.html:74 en/log.html:93
+msgid "Click on <i>Settings</i> at the top of the message log window."
+msgstr "Naciśnij na przycisk <i>Ustawienia</i> znajdujący się na górze okna w dzienniku wiadomości."
+
+#. type: Content of: <html><body><p><ol><li>
+#: en/log.html:76
+msgid ""
+"Check message severities you would like to see from the Message Filter group"
+" on the left and uncheck message severities you would like to hide."
+msgstr "Zaznacz rodzaje wiadomości, które mają być pokazywane, z grupy Filtrów Wiadomości znajdujących się po lewej stronie I odznacz te, które mają nie być widoczne."
+
+#. type: Content of: <html><body><p><ol><li>
+#: en/log.html:79
+msgid "Click <i>Save Settings</i> to apply your new message filter."
+msgstr "Przyciśnij <i>Zapisz ustawienia</i> by zatwierdzić nowy filtr wiadomości."
+
+#. type: Content of: <html><body>
+#: en/log.html:84
+msgid "<a name=\"logfile\"/>"
+msgstr "<a name=\"plik dziennika\"/>"
+
+#. type: Content of: <html><body><h3>
+#: en/log.html:85
+msgid "Logging to a File"
+msgstr "Zapisywanie do pliku"
+
+#. type: Content of: <html><body><p>
+#: en/log.html:87
+msgid ""
+"Vidalia can also write log messages to a file, as well as logging them in "
+"the message log window. To enable logging to a file, follow these steps:"
+msgstr "Vidalia może także zapisywać wiadomości dziennika do pliku a także zapisywać je do okna dziennika. Aby uruchomić opcje zapisu do pliku postępuj następująco:"
+
+#. type: Content of: <html><body><ol><li>
+#: en/log.html:94
+msgid ""
+"Check the box labeled <i>Automatically save new log messages to a file</i>."
+msgstr "Zaznacz okno <i>Automatycznie zapisuj nowe wiadomości dziennika do pliku</i>."
+
+#. type: Content of: <html><body><ol><li>
+#: en/log.html:96
+msgid ""
+"If you would like to change the file to which messages will be written, "
+"either type the path and filename into the text box, or click <i>Browse</i> "
+"to navigate to a location for your log file."
+msgstr "Jeżeli chciałbyś zmienić plik, do którego wiadomości są zapisywane, możesz podać nową ścieżkę dostępu oraz nazwę pliku w wolnym polu lub nacisnąć <i>Przeglądaj</i> by wyznaczyć lokacje, w której będzie się znajdował plik."
+
+#. type: Content of: <html><body><ol><li>
+#: en/log.html:100
+msgid "Click <i>Save Settings</i> to save your log destination."
+msgstr "Naciśnij <i>Zachowaj ustawienia</i> by potwierdzić lokalizację pliku."More information about the tor-commits mailing list