[tor-commits] [translation/vidalia_help] Update translations for vidalia_help

translation at torproject.org translation at torproject.org
Thu Aug 23 10:45:20 UTC 2012


commit de07d2359118e903f63ac1ab5ffbd13aab24d387
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Thu Aug 23 10:45:18 2012 +0000

    Update translations for vidalia_help
---
 pl/log.po |   30 +++++++++++++++---------------
 1 files changed, 15 insertions(+), 15 deletions(-)

diff --git a/pl/log.po b/pl/log.po
index 2c8a17b..e2d0988 100644
--- a/pl/log.po
+++ b/pl/log.po
@@ -6,7 +6,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://trac.torproject.org/projects/tor\n"
 "POT-Creation-Date: 2010-06-26 17:00+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-08-23 10:14+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-23 10:35+0000\n"
 "Last-Translator: JerBen <ayurveda63 at gmail.com>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <LL at li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -18,7 +18,7 @@ msgstr ""
 #. type: Content of: <html><body><h1>
 #: en/log.html:16
 msgid "Message Log"
-msgstr "Message Log \"Log wiadomości\""
+msgstr "Dziennik wiadomości"
 
 #. type: Content of: <html><body>
 #: en/log.html:19
@@ -28,7 +28,7 @@ msgid ""
 " ranging from <b>Error</b> (most serious) to <b>Debug</b> (most verbose). "
 "See the help section on <a href=\"#severities\">message severities</a> for "
 "more information.  <a name=\"severities\"/>"
-msgstr "Message log pozwala ci zobaczyć status informacji na temat działających procesów Tora <a name=\"podstawy\"/> Każda wiadomość ma dołączony do siebie stopień ważności. Sięgający od <b>Błędu</b> (najpoważniejszy) do <b>Debug'u</b> (najbardziej rozwlekły/szczegółowy). By uzyskać więcej informacji zobacz sekcje pomocy  <a href=\"#severities\">Stopnie ważności wiadomości</a>. <a name=\"Stopnie ważności\"/>"
+msgstr "Dziennik wiadomości pozwala ci zobaczyć status informacji na temat działających procesów Tora <a name=\"podstawy\"/> Każda wiadomość ma dołączony do siebie stopień ważności. Sięgający od <b>Błędu</b> (najpoważniejszy) do <b>Debug'u</b> (najbardziej rozwlekły/szczegółowy). By uzyskać więcej informacji zobacz sekcje pomocy  <a href=\"#severities\">Stopnie ważności wiadomości</a>. <a name=\"Stopnie ważności\"/>"
 
 #. type: Content of: <html><body><h3>
 #: en/log.html:28
@@ -56,7 +56,7 @@ msgid ""
 "<b>Error</b>: Messages that appear when something has gone very wrong and "
 "Tor cannot proceed. These messages will be highlighted in <i>red</i> in the "
 "message log."
-msgstr "<b>Błąd</b>: Wiadomość ta pojawia się gdy stało się coś bardzo poważnego i Tor nie może kontynuować pracy. Tego rodzaju wiadomości będą podświetlone na <i>czerwono</i> w message log'u."
+msgstr "<b>Błąd</b>: Wiadomość ta pojawia się gdy stało się coś bardzo poważnego i Tor nie może kontynuować pracy. Tego rodzaju wiadomości będą podświetlone na <i>czerwono</i> w dzienniku wiadomości."
 
 #. type: Content of: <html><body><ul><li>
 #: en/log.html:46
@@ -64,7 +64,7 @@ msgid ""
 "<b>Warning</b>: Messages that only appear when something has gone wrong with"
 " Tor, but are not fatal and Tor will continue running. These messages will "
 "be highlighted in <i>yellow</i>."
-msgstr "<b>Ostrzeżenie</b>: Wiadomość ta pojawia się gdy stało się coś poważnego podczas pracy Tora, jednak nie spowodowało to wstrzymania pracy Tora. Tego rodzaju wiadomości będą podświetlone na <i>żółto</i> w message log'u."
+msgstr "<b>Ostrzeżenie</b>: Wiadomość ta pojawia się gdy stało się coś poważnego podczas pracy Tora, jednak nie spowodowało to wstrzymania pracy Tora. Tego rodzaju wiadomości będą podświetlone na <i>żółto</i> w dzienniku wiadomości."
 
 #. type: Content of: <html><body><ul><li>
 #: en/log.html:51
@@ -104,47 +104,47 @@ msgstr "By ustawić, które ze stopni ważności wiadomości mają być wyświet
 #. type: Content of: <html><body><ol><li>
 #: en/log.html:73 en/log.html:92
 msgid "Open the message log from the Vidalia tray menu."
-msgstr "Otwórż \"message log\" z paska manu Vidalli."
+msgstr "Otwórz dziennik wiadomości z paska menu Vidalii."
 
 #. type: Content of: <html><body><ol><li>
 #: en/log.html:74 en/log.html:93
 msgid "Click on <i>Settings</i> at the top of the message log window."
-msgstr "Naciśnij na przycisk <i>Ustawienia</i> znajdujący się na górze okna \"message log'u\"."
+msgstr "Naciśnij na przycisk <i>Ustawienia</i> znajdujący się na górze okna w dzienniku wiadomości."
 
 #. type: Content of: <html><body><p><ol><li>
 #: en/log.html:76
 msgid ""
 "Check message severities you would like to see from the Message Filter group"
 " on the left and uncheck message severities you would like to hide."
-msgstr ""
+msgstr "Zaznacz rodzaje wiadomości, które mają być pokazywane, z grupy Filtrów Wiadomości znajdujących się po lewej stronie I odznacz te, które mają nie być widoczne."
 
 #. type: Content of: <html><body><p><ol><li>
 #: en/log.html:79
 msgid "Click <i>Save Settings</i> to apply your new message filter."
-msgstr ""
+msgstr "Przyciśnij <i>Zapisz ustawienia</i> by zatwierdzić nowy filtr wiadomości."
 
 #. type: Content of: <html><body>
 #: en/log.html:84
 msgid "<a name=\"logfile\"/>"
-msgstr ""
+msgstr "<a name=\"plik dziennika\"/>"
 
 #. type: Content of: <html><body><h3>
 #: en/log.html:85
 msgid "Logging to a File"
-msgstr ""
+msgstr "Zapisywanie do pliku"
 
 #. type: Content of: <html><body><p>
 #: en/log.html:87
 msgid ""
 "Vidalia can also write log messages to a file, as well as logging them in "
 "the message log window. To enable logging to a file, follow these steps:"
-msgstr ""
+msgstr "Vidalia może także zapisywać wiadomości dziennika do pliku a także zapisywać je do okna dziennika. Aby uruchomić opcje zapisu do pliku postępuj następująco:"
 
 #. type: Content of: <html><body><ol><li>
 #: en/log.html:94
 msgid ""
 "Check the box labeled <i>Automatically save new log messages to a file</i>."
-msgstr ""
+msgstr "Zaznacz okno <i>Automatycznie zapisuj nowe wiadomości dziennika do pliku</i>."
 
 #. type: Content of: <html><body><ol><li>
 #: en/log.html:96
@@ -152,9 +152,9 @@ msgid ""
 "If you would like to change the file to which messages will be written, "
 "either type the path and filename into the text box, or click <i>Browse</i> "
 "to navigate to a location for your log file."
-msgstr ""
+msgstr "Jeżeli chciałbyś zmienić plik, do którego wiadomości są zapisywane, możesz podać nową ścieżkę dostępu oraz nazwę pliku w wolnym polu lub nacisnąć <i>Przeglądaj</i> by wyznaczyć lokacje, w której będzie się znajdował plik."
 
 #. type: Content of: <html><body><ol><li>
 #: en/log.html:100
 msgid "Click <i>Save Settings</i> to save your log destination."
-msgstr ""
+msgstr "Naciśnij <i>Zachowaj ustawienia</i> by potwierdzić lokalizację pliku."More information about the tor-commits mailing list