[tor-commits] [translation/tails-misc] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=tails-misc

translation at torproject.org translation at torproject.org
Wed May 26 16:45:59 UTC 2021


commit 6526eadaa9cf20cc96ab0a6020cb493a0067ec5d
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Wed May 26 16:45:59 2021 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=tails-misc
---
 sq.po | 24 ++++++++++++------------
 1 file changed, 12 insertions(+), 12 deletions(-)

diff --git a/sq.po b/sq.po
index d40ff93f92..60459e5ad3 100644
--- a/sq.po
+++ b/sq.po
@@ -12,7 +12,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2021-05-26 10:48+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2021-05-26 16:13+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2021-05-26 16:23+0000\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <besnik at programeshqip.org>\n"
 "Language-Team: Albanian (http://www.transifex.com/otf/torproject/language/sq/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -2634,17 +2634,17 @@ msgid ""
 "Tor bridges are hidden Tor relays. Use a bridge as your first Tor relay if connecting to Tor is blocked, for example in China, on some public networks, or parental controls.\n"
 "\n"
 "Choose this option if you already know that you need bridges. Otherwise, Tails will autodetect whether you need bridges to connect to Tor from your local network."
-msgstr ""
+msgstr "Urat Tor janë rele Tor të fshehura. Përdorni një urë si relenë tuaj të të parë Tor, nëse lidhja me Tor është e bllokuar, për shembull, në Kinë, në disa rrjete publike, ose nën kontrolle prindërore.\n\nZgjidheni këtë mundësi nëse e dini tashmë se ju duhen ura. Përndryshe, Tails-i do të vetëpikasë nëse ju duhen apo jo ura për t’u lidhur me Tor-in prej rrjetit tuaj vendor."
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:893
 msgid "<b>Hide to my local network that I'm connecting to Tor (safer)</b>"
-msgstr ""
+msgstr "<b>Fshihja rrjetit tim vendor faktin se jam i lidhur me Tor-in (më e parrezik)</b>"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:941
 msgid ""
 "You might need to go unnoticed if using Tor could look suspicious to someone"
 " who monitors your Internet connection."
-msgstr ""
+msgstr "Mund t’ju duhet të kaloni pa u vënë re, nëse përdorimi i Tor-it mund të dukej i dyshimtë për dikë që mbikëqyr lidhjen tuaj Internetore."
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:959
 msgid ""
@@ -2655,11 +2655,11 @@ msgid ""
 "You will have to do extra configuration if you don't know any Tor bridges yet, if you connect from a public Wi-Fi network, or if you are in the Eastern Hemisphere.\n"
 "\n"
 "<a href=\"XXX\">Learn more about how Tor bridges hide that you connect to Tor.</a>"
-msgstr ""
+msgstr "Tails-i do të lidhet me Tor-in vetëm pasi të keni formësuar ura Tor. Urat janë rele Tor të fshehta, që fshehin faktin se po lidheni me Tor-in.\n\nEkipi ynë po bën më të mirën e mundshme për t’ju ndihmuar të lidheni me Tor-in duke përdorur llojet e urave Tor që ngjallin më pak dyshime.\n\nDo t’ju duhet të bëni formësim ekstra, nëse nuk dini ende ndonjë urë Tor, nëse lidheni prej një rrjeti Wi-Fi publik, ose nëse gjendeni në Hemisferën Lindore.\n\n<a href=\"XXX\">Mësoni më tepër se si e fshehin urat Tor faktin se lidheni me Tor-in.</a>"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:1009
 msgid "<a href=\"FIXME\">Learn more about how to connect to Tor</a>"
-msgstr ""
+msgstr "<a href=\"FIXME\">Mësoni më tepër se si të lidheni me Tor-in</a>"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:1073
 msgid "You lost connection to the local network."
@@ -2667,7 +2667,7 @@ msgstr "Humbët lidhjen te rrjeti vendor."
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:1113
 msgid "Testing Internet access…"
-msgstr ""
+msgstr "Po testohet lidhja në Internet…"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:1153
 msgid "You have access to the Internet"
@@ -2675,7 +2675,7 @@ msgstr "Keni lidhje në Internet"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:1187
 msgid "Testing access to Tor…"
-msgstr ""
+msgstr "Po provohet lidhja me Tor…"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:1230
 msgid "You can connect to Tor"
@@ -2691,15 +2691,15 @@ msgstr "Rrjeti juaj vendor e bllokon hyrjen në Tor."
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:1308
 msgid "Connecting to Tor…"
-msgstr ""
+msgstr "Po lidhet me Tor-in…"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:1364
 msgid "Connected to Tor successfully"
-msgstr ""
+msgstr "U lidh me sukses me Tor-in"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:1388
 msgid "You can now browse the Internet anonymously and uncensored."
-msgstr ""
+msgstr "Tani mund të shfletoni në Internet në mënyrë anonime dhe të pacensuruar."
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:1429
 msgid "Open Network Monitor"
@@ -2715,7 +2715,7 @@ msgstr "Rikthe Lidhjen Tor te Parazgjedhjet"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:1497
 msgid "Configure a Proxy"
-msgstr ""
+msgstr "Formësoni një Ndërmjetës"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:1523
 msgid "Proxy Type"More information about the tor-commits mailing list