[tor-commits] [translation/tails-misc] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=tails-misc

translation at torproject.org translation at torproject.org
Wed May 26 16:15:57 UTC 2021


commit f861c46192fc5141d56a1b0468f6d6349df531be
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Wed May 26 16:15:56 2021 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=tails-misc
---
 sq.po | 26 +++++++++++++-------------
 1 file changed, 13 insertions(+), 13 deletions(-)

diff --git a/sq.po b/sq.po
index 6a4d1bfe6f..d40ff93f92 100644
--- a/sq.po
+++ b/sq.po
@@ -12,8 +12,8 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2021-05-26 10:48+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2021-05-26 09:29+0000\n"
-"Last-Translator: Transifex Bot <>\n"
+"PO-Revision-Date: 2021-05-26 16:13+0000\n"
+"Last-Translator: Besnik Bleta <besnik at programeshqip.org>\n"
 "Language-Team: Albanian (http://www.transifex.com/otf/torproject/language/sq/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -1214,7 +1214,7 @@ msgstr "Dotfiles"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/persistence-setup/lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:225
 msgid "Symlink every file in the Dotfiles folder into the Home folder"
-msgstr ""
+msgstr "Krijo lidhje simbolike për çdo kartelë nga dosja Dotfiles te dosja Shtëpi"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/persistence-setup/lib/Tails/Persistence/Configuration/Setting.pm:111
 msgid "Custom"
@@ -1695,16 +1695,16 @@ msgstr "Duhet të formësoni një urë obfs4, për të fshehur faktin se po për
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tca/ui/main_window.py:304
 msgid "Connecting to Tor without bridges…"
-msgstr ""
+msgstr "Po lidhet me Tor-in pa ura…"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tca/ui/main_window.py:311
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tca/ui/main_window.py:335
 msgid "Connecting to Tor with default bridges…"
-msgstr ""
+msgstr "Po lidhet me Tor-in përmes urave parazgjedhje…"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tca/ui/main_window.py:318
 msgid "Connecting to Tor with custom bridges…"
-msgstr ""
+msgstr "Po lidhet me Tor-in përmes urave parazgjedhje…"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tca/ui/main_window.py:410
 msgid ""
@@ -2116,16 +2116,16 @@ msgstr "Bllok i pavlefshëm kontakti kyçi publik OpenPGP "
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tca:128
 msgid "You turned on Offline Mode in the Welcome Screen."
-msgstr ""
+msgstr "Keni aktivizuar Mënyrën “I palidhur” te Skena e Mirëseardhjes."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tca:129
 msgid "It is impossible to connect to Tor in Offline Mode."
-msgstr ""
+msgstr "Është e pamundur të lidhet me Tor-in, teksa gjendet nën Mënyrën “I palidhur”."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tca:130
 msgid ""
 "To connect to Tor and the Internet, restart Tails without Offline Mode."
-msgstr ""
+msgstr "Që të lidhet me Tor-in dhe Internetin, riniseni Tails-in pa Mënyrën “I palidhur”."
 
 #: ../config/chroot_local-includes/etc/skel/Desktop/Report_an_error.desktop.in.h:1
 msgid "Report an error"
@@ -2509,7 +2509,7 @@ msgstr "Urat janë rele Tor të fshehta. Përdorni një urë si relenë tuaj të
 msgid ""
 "<a href=\"doc/first_steps/welcome_screen/bridge_mode\">Learn more about Tor "
 "bridges</a>"
-msgstr ""
+msgstr "<a href=\"doc/first_steps/welcome_screen/bridge_mode\">Mësoni më tepër rreth urash Tor</a>"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:123
 msgid "Use a default bridge"
@@ -2612,13 +2612,13 @@ msgstr "Tor-i fshehtëzon dhe anonimizon lidhjen tuaj duke e kaluar nëpër 3 re
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:700
 msgid "<b>Connect to Tor automatically (easier)</b>"
-msgstr ""
+msgstr "<b>Lidhu me Tor-in automatikisht (më e lehtë)</b>"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:748
 msgid ""
 "We recommend connecting to Tor automatically if you are on a public Wi-Fi "
 "network or if many people in your country use Tor to circumvent censorship."
-msgstr ""
+msgstr "Rekomandojmë lidhjen me Tor-in automatikisht, nëse gjendeni në një rrjet Wi-Fi publik ose nëse mjaft persona në vendin tuaj përdorin Tor-in për t’i shpëtuar censurimit."
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:766
 msgid ""
@@ -2627,7 +2627,7 @@ msgid ""
 "Someone monitoring your Internet connection could identify this online traffic as coming from a Tails user.\n"
 "\n"
 "<a href=\"XXX\">Learn more about how this auto-configuration works.</a>"
-msgstr ""
+msgstr "Tails-i do të lidhet te disa shërbime publike për të diagnostikuar lidhjen tuaj Internet dhe për të provuar rrugë të ndryshme për t’u lidhur, deri sa të arrijë të lidhet.\n\nDikush që mbikëqyr lidhjen tuaj Internet, mund të identifikonte këtë trafik internetor si një që vjen nga një përdorues Tails-i.\n\n<a href=\"XXX\">Mësoni më tepër rreth se si funksionon vetëformësimi.</a>"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:850
 msgid ""More information about the tor-commits mailing list