[tor-commits] [translation/torbutton-torbuttonproperties] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=torbutton-torbuttonproperties

translation at torproject.org translation at torproject.org
Thu May 13 06:46:54 UTC 2021


commit 65e4122d3648ac88ffcfef07a745e4e57b4de02a
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Thu May 13 06:46:53 2021 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=torbutton-torbuttonproperties
---
 sq/torbutton.properties | 10 +++++-----
 1 file changed, 5 insertions(+), 5 deletions(-)

diff --git a/sq/torbutton.properties b/sq/torbutton.properties
index 2c0e53c2cd..c0daefe2d0 100644
--- a/sq/torbutton.properties
+++ b/sq/torbutton.properties
@@ -140,11 +140,11 @@ onionLocation.prioritizeOnionsDescription=Jepu përparësi sajteve .onion, kur n
 onionLocation.onionServicesTitle=Shërbime Onion
 
 # LOCALIZATION NOTE: %S will be replaced with the crytocurrency address.
-cryptoSafetyPrompt.cryptoWarning=A cryptocurrency address (%S) has been copied from an insecure website. It could have been modified.
-cryptoSafetyPrompt.whatCanHeading=What can you do about it?
-cryptoSafetyPrompt.whatCanBody=You can try reconnecting with a new circuit to establish a secure connection, or accept the risk and dismiss this warning.
+cryptoSafetyPrompt.cryptoWarning=U kopjuar një adresë kriptomonedhash (%S) prej një sajti jo të sigurt. Mund të jetë ndryshuar.
+cryptoSafetyPrompt.whatCanHeading=Ç’mund të bëni për të?
+cryptoSafetyPrompt.whatCanBody=Mund të provoni të rilidheni me një qark të ri, që të vendosni një lidhje të sigurt, ose të pranoni rrezikun dhe të hidhni tej këtë sinjalizim.
 cryptoSafetyPrompt.learnMore=Mësoni më tepër
-cryptoSafetyPrompt.primaryAction=Reload Tab with a New Circuit
+cryptoSafetyPrompt.primaryAction=Ringarko Skedën me një Qark të Ri
 cryptoSafetyPrompt.primaryActionAccessKey=R
-cryptoSafetyPrompt.secondaryAction=Dismiss Warning
+cryptoSafetyPrompt.secondaryAction=Hidhe Tej Sinjalizimin
 cryptoSafetyPrompt.secondaryActionAccessKey=BMore information about the tor-commits mailing list