[tor-commits] [translation/tails-misc] Update translations for tails-misc

translation at torproject.org translation at torproject.org
Wed Feb 20 17:46:19 UTC 2019


commit 62f88821687d5f1032ae36e8f7a56d087de66f02
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Wed Feb 20 17:46:17 2019 +0000

    Update translations for tails-misc
---
 kk.po | 62 +++++++++++++++++++++++++++++++-------------------------------
 1 file changed, 31 insertions(+), 31 deletions(-)

diff --git a/kk.po b/kk.po
index fb8432161..a440e833f 100644
--- a/kk.po
+++ b/kk.po
@@ -9,7 +9,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2019-01-14 21:20+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2019-02-20 17:15+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2019-02-20 17:46+0000\n"
 "Last-Translator: Dinmuhamed Esengeldi <esengeldi0202 at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Kazakh (http://www.transifex.com/otf/torproject/language/kk/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -498,93 +498,93 @@ msgid ""
 "Network activity within the Unsafe Browser is <b>not anonymous</b>.\\nOnly "
 "use the Unsafe Browser if necessary, for example\\nif you have to login or "
 "register to activate your Internet connection."
-msgstr ""
+msgstr "Қауіпсіз браузердің желілік әрекеті <b>жасырын емес</b>./n Қажет болса, Unsafe браузерлерді ғана пайдаланыңыз, мысалы \\nif Интернет қосылымыңызды іске қосу үшін кіруге немесе тіркелуге тура келеді."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:51
 msgid "Starting the Unsafe Browser..."
-msgstr ""
+msgstr "Unsafe браузері қосылуда..."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:52
 msgid "This may take a while, so please be patient."
-msgstr ""
+msgstr "Бұл біраз уақыт алуы мүмкін, сондықтан шыдамды болыңыз."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:57
 msgid "Shutting down the Unsafe Browser..."
-msgstr ""
+msgstr "Unsafe браузерді өшіру ..."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:58
 msgid ""
 "This may take a while, and you may not restart the Unsafe Browser until it "
 "is properly shut down."
-msgstr ""
+msgstr "Бұл біраз уақыт кетуі мүмкін, сондықтан ол дұрыс жабылмайынша, Unsafe браузерді қайта іске қоса алмайсыз."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:70
 msgid "Failed to restart Tor."
-msgstr ""
+msgstr "Tor-ды қайта қосу сәтсіз аяқталды."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:84
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/unsafe-browser.desktop.in.h:1
 msgid "Unsafe Browser"
-msgstr ""
+msgstr "Unsafe браузер,яғни Қауіпсіз браузер"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:91
 msgid ""
 "Another Unsafe Browser is currently running, or being cleaned up. Please "
 "retry in a while."
-msgstr ""
+msgstr "Қазіргі уақытта тағы бір Unsafe браузер жұмыс істейді немесе тазартылады. Біраздан кейін қайталап көріңіз."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:99
 msgid "Failed to setup chroot."
-msgstr ""
+msgstr "Chroot параметрін орнату сәтсіз аяқталды."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:104
 msgid "Failed to configure browser."
-msgstr ""
+msgstr "Браузерді баптау сәтсіз аяқталды."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:110
 msgid ""
 "No DNS server was obtained through DHCP or manually configured in "
 "NetworkManager."
-msgstr ""
+msgstr "DHCP арқылы DNS сервері алынбады немесе NetworkManager қолмен теңшелді."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:121
 msgid "Failed to run browser."
-msgstr ""
+msgstr "Браузерді іске қосу сәтсіз аяқталды."
 
 #. Translators: Don't translate {volume_label} or {volume_size},
 #. they are placeholders and will be replaced.
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/python3/dist-packages/unlock_veracrypt_volumes/volume.py:58
 #, python-brace-format
 msgid "{volume_label} ({volume_size})"
-msgstr ""
+msgstr "{volume_label} ({volume_size})"
 
 #. Translators: Don't translate {partition_name} or {partition_size},
 #. they are placeholders and will be replaced.
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/python3/dist-packages/unlock_veracrypt_volumes/volume.py:63
 #, python-brace-format
 msgid "{partition_name} ({partition_size})"
-msgstr ""
+msgstr "{partition_name} ({partition_size})"
 
 #. Translators: Don't translate {volume_size}, it's a placeholder
 #. and will be replaced.
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/python3/dist-packages/unlock_veracrypt_volumes/volume.py:68
 #, python-brace-format
 msgid "{volume_size} Volume"
-msgstr ""
+msgstr "{volume_size}Көлемі"
 
 #. Translators: Don't translate {volume_name}, it's a placeholder and
 #. will be replaced.
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/python3/dist-packages/unlock_veracrypt_volumes/volume.py:107
 #, python-brace-format
 msgid "{volume_name} (Read-Only)"
-msgstr ""
+msgstr "{volume_name} (Тек-Оқу)"
 
 #. Translators: Don't translate {partition_name} and {container_path}, they
 #. are placeholders and will be replaced.
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/python3/dist-packages/unlock_veracrypt_volumes/volume.py:115
 #, python-brace-format
 msgid "{partition_name} in {container_path}"
-msgstr ""
+msgstr "{partition_name} in {container_path}"
 
 #. Translators: Don't translate {volume_name} and {path_to_file_container},
 #. they are placeholders and will be replaced. You should only have to
@@ -593,14 +593,14 @@ msgstr ""
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/python3/dist-packages/unlock_veracrypt_volumes/volume.py:122
 #, python-brace-format
 msgid "{volume_name} – {path_to_file_container}"
-msgstr ""
+msgstr "{volume_name} – {path_to_file_container}"
 
 #. Translators: Don't translate {partition_name} and {drive_name}, they
 #. are placeholders and will be replaced.
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/python3/dist-packages/unlock_veracrypt_volumes/volume.py:128
 #, python-brace-format
 msgid "{partition_name} on {drive_name}"
-msgstr ""
+msgstr "{partition_name} on {drive_name}"
 
 #. Translators: Don't translate {volume_name} and {drive_name},
 #. they are placeholders and will be replaced. You should only have to
@@ -609,15 +609,15 @@ msgstr ""
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/python3/dist-packages/unlock_veracrypt_volumes/volume.py:135
 #, python-brace-format
 msgid "{volume_name} – {drive_name}"
-msgstr ""
+msgstr "{volume_name} – {drive_name}"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/python3/dist-packages/unlock_veracrypt_volumes/volume.py:222
 msgid "Wrong passphrase or parameters"
-msgstr ""
+msgstr "Қате құпия сөз немесе параметрлер"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/python3/dist-packages/unlock_veracrypt_volumes/volume.py:224
 msgid "Error unlocking volume"
-msgstr ""
+msgstr "Томның құлпын ашу қатесі"
 
 #. Translators: Don't translate {volume_name} or {error_message},
 #. they are placeholder and will be replaced.
@@ -626,28 +626,28 @@ msgstr ""
 msgid ""
 "Couldn't unlock volume {volume_name}:\n"
 "{error_message}"
-msgstr ""
+msgstr "Томның құлпын ашу мүмкін болмады {volume_name}:\n{error_message}"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/python3/dist-packages/unlock_veracrypt_volumes/volume_list.py:83
 msgid "No file containers added"
-msgstr ""
+msgstr "Файл контейнерлері қосылмаған"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/python3/dist-packages/unlock_veracrypt_volumes/volume_list.py:98
 msgid "No VeraCrypt devices detected"
-msgstr ""
+msgstr "VeraCrypt құрылғылары табылмады"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/python3/dist-packages/unlock_veracrypt_volumes/volume_manager.py:114
 msgid "Container already added"
-msgstr ""
+msgstr "Контейнер қосылды"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/python3/dist-packages/unlock_veracrypt_volumes/volume_manager.py:115
 #, python-format
 msgid "The file container %s should already be listed."
-msgstr ""
+msgstr "Файл контейнері %s тізімге қойылуы керек."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/python3/dist-packages/unlock_veracrypt_volumes/volume_manager.py:131
 msgid "Container opened read-only"
-msgstr ""
+msgstr "Контейнер тек оқуға арналған"
 
 #. Translators: Don't translate {path}, it's a placeholder  and will be
 #. replaced.
@@ -656,11 +656,11 @@ msgstr ""
 msgid ""
 "The file container {path} could not be opened with write access. It was opened read-only instead. You will not be able to modify the content of the container.\n"
 "{error_message}"
-msgstr ""
+msgstr "Файл контейнер {path} жазуға рұқсаты жоқ. Оның орнына тек оқу үшін ғана ашылды. Контейнердің мазмұнын өзгерте алмайсыз.\n{error_message}"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/python3/dist-packages/unlock_veracrypt_volumes/volume_manager.py:138
 msgid "Error opening file"
-msgstr ""
+msgstr "Файлды ашу қатесі"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/python3/dist-packages/unlock_veracrypt_volumes/volume_manager.py:160
 msgid "Not a VeraCrypt container"More information about the tor-commits mailing list