[tor-commits] [translation/tails-misc] Update translations for tails-misc

translation at torproject.org translation at torproject.org
Wed Feb 20 17:16:25 UTC 2019


commit 82abe1f88f92ad85e2364475bc78b36f54895158
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Wed Feb 20 17:16:23 2019 +0000

    Update translations for tails-misc
---
 kk.po | 58 +++++++++++++++++++++++++++++-----------------------------
 1 file changed, 29 insertions(+), 29 deletions(-)

diff --git a/kk.po b/kk.po
index bc8b9d876..fb8432161 100644
--- a/kk.po
+++ b/kk.po
@@ -9,7 +9,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2019-01-14 21:20+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2019-02-18 17:07+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2019-02-20 17:15+0000\n"
 "Last-Translator: Dinmuhamed Esengeldi <esengeldi0202 at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Kazakh (http://www.transifex.com/otf/torproject/language/kk/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -334,7 +334,7 @@ msgid ""
 "To do so, install some software using <a href=\"synaptic.desktop\">Synaptic "
 "Package Manager</a> or <a href=\"org.gnome.Terminal.desktop\">APT on the "
 "command line</a>."
-msgstr ""
+msgstr "Ол үшін командалық жолда <a href=\"synaptic.desktop\">Synaptic Package Manager</a> немесе <a href=\"org.gnome.Terminal.desktop\">APT арқылы кейбір бағдарламалық жасақтаманы орнатыңыз</a>."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-additional-software-config:188
 msgid ""
@@ -342,81 +342,81 @@ msgid ""
 "some software using <a href=\"synaptic.desktop\">Synaptic Package "
 "Manager</a> or <a href=\"org.gnome.Terminal.desktop\">APT on the command "
 "line</a>."
-msgstr ""
+msgstr "Мұны орындау үшін Қалдықтарды іске қосқан кезде тұрақты сақтау орныңызды ашыңыз және командалық жолда <a href=\"synaptic.desktop\">Synaptic Package Manager</a> немесе <a href=\"org.gnome.Terminal.desktop\">APT арқылы кейбір бағдарламалық жасақтаманы орнатыңыз</a>."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-additional-software-config:198
 msgid ""
 "To do so, create a persistent storage and install some software using <a "
 "href=\"synaptic.desktop\">Synaptic Package Manager</a> or <a "
 "href=\"org.gnome.Terminal.desktop\">APT on the command line</a>."
-msgstr ""
+msgstr "Мұны істеу үшін, тұрақты сақтауды жасаңыз және командалық жолда <a href=\"synaptic.desktop\">Synaptic Package Manager</a> немесе <a href=\"org.gnome.Terminal.desktop\">APT арқылы кейбір бағдарламалық жасақтаманы орнатыңыз</a>."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-additional-software-config:206
 msgid ""
 "To do so, install Tails on a USB stick using <a href=\"tails-"
 "installer.desktop\">Tails Installer</a> and create a persistent storage."
-msgstr ""
+msgstr "Ол үшін <a href=\"tails-installer.desktop\">Tails Installer</a> пайдаланып, Tails USB таяқшаға орнатыңыз және тұрақты сақтау жасаңыз."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-additional-software-config:253
 msgid "[package not available]"
-msgstr ""
+msgstr "[пакет қол жетімді емес]"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-htp-notify-user:52
 msgid "Synchronizing the system's clock"
-msgstr ""
+msgstr "Жүйенің сағатын синхрондау"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-htp-notify-user:53
 msgid ""
 "Tor needs an accurate clock to work properly, especially for Hidden "
 "Services. Please wait..."
-msgstr ""
+msgstr "Tor дұрыс жұмыс істеу үшін, әсіресе, Жасырын Қызметтер үшін дұрыс сағатты қажет етеді. Өтінемін күте тұрыңыз..."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-htp-notify-user:87
 msgid "Failed to synchronize the clock!"
-msgstr ""
+msgstr "Сағатты синхрондау сәтсіз аяқталды!"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-security-check:124
 msgid "This version of Tails has known security issues:"
-msgstr ""
+msgstr "Tails-дің бұл нұсқасы белгілі қауіпсіздік мәселелеріне ие:"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-security-check:134
 msgid "Known security issues"
-msgstr ""
+msgstr "Белгілі қауіпсіздік мәселелері"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-spoof-mac:52
 #, sh-format
 msgid "Network card ${nic} disabled"
-msgstr ""
+msgstr "${nic} желілік картасы өшірілген"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-spoof-mac:53
 #, sh-format
 msgid ""
 "MAC spoofing failed for network card ${nic_name} (${nic}) so it is temporarily disabled.\n"
 "You might prefer to restart Tails and disable MAC spoofing."
-msgstr ""
+msgstr "MAC спуфингі ${nic_name} желілік картасы үшін сәтсіз аяқталды (${nic}), сондықтан ол уақытша өшірілген.\nҚалдықтарды қайта іске қосуды және MAC спуфингін өшіруді қалауыңыз мүмкін."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-spoof-mac:62
 msgid "All networking disabled"
-msgstr ""
+msgstr "Барлық желілер өшірілген"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-spoof-mac:63
 #, sh-format
 msgid ""
 "MAC spoofing failed for network card ${nic_name} (${nic}). The error recovery also failed so all networking is disabled.\n"
 "You might prefer to restart Tails and disable MAC spoofing."
-msgstr ""
+msgstr "${nic_name} желілік карта үшін MAC спуфинг сәтсіз аяқталды (${nic}). Қатені қалпына келтіру де сәтсіз болды, сондықтан барлық желілер өшірілген.\nҚалдықтарды қайта іске қосуды және MAC спуфингін өшіруді қалауыңыз мүмкін."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-screen-locker:110
 msgid "Lock Screen"
-msgstr ""
+msgstr "Құлыптау экраны"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-screen-locker:125
 msgid "Screen Locker"
-msgstr ""
+msgstr "Экран шкафы"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-screen-locker:131
 msgid "Set up a password to unlock the screen."
-msgstr ""
+msgstr "Экранның құлпын ашу үшін құпия сөзді орнатыңыз."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-screen-locker:136
 msgid "Password"
@@ -437,12 +437,12 @@ msgid ""
 "\n"
 "Or do a manual upgrade.\n"
 "See https://tails.boum.org/doc/first_steps/upgrade#manual\""
-msgstr ""
+msgstr "«Жаңартуларды тексеру үшін жад жеткіліксіз.\n\nБұл жүйенің Күштерді орындау талаптарын қанағаттандыруына көз жеткізіңіз.\nҚараңыз: file:///usr/share/doc/tails/website/doc/about/requirements.en.html\n\nЖаңартуларды қайтадан тексеру үшін Қалдықтарды қайта іске қосыңыз.\n\nНемесе қолмен жаңартуды жасаңыз.\nҚараңыз https://tails.boum.org/doc/first_steps/upgrade#manual\""
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-upgrade-frontend-wrapper:72
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:27
 msgid "error:"
-msgstr ""
+msgstr "Қате:"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-upgrade-frontend-wrapper:73
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:28
@@ -451,11 +451,11 @@ msgstr "Қате"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-virt-notify-user:71
 msgid "Warning: virtual machine detected!"
-msgstr ""
+msgstr "Ескерту: виртуалды машина анықталды!"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-virt-notify-user:74
 msgid "Warning: non-free virtual machine detected!"
-msgstr ""
+msgstr "Ескерту: тегін емес виртуалды машина анықталды!"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-virt-notify-user:77
 msgid ""
@@ -463,7 +463,7 @@ msgid ""
 "monitor what you are doing in Tails. Only free software can be considered "
 "trustworthy, for both the host operating system and the virtualization "
 "software."
-msgstr ""
+msgstr "Хосттың операциялық жүйесі және виртуалдандыру бағдарламалық қамтамасыз етуі Tails не істеп жатқанын бақылай алады. Тек қана тегін бағдарламалық жасақтаманы хост операциялық жүйесі мен виртуалдандыру бағдарламалық жасақтамасы үшін сенімді деп санауға болады."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-virt-notify-user:81
 msgid "Learn more"
@@ -471,27 +471,27 @@ msgstr "Толық оқу"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tor-browser:43
 msgid "Tor is not ready"
-msgstr ""
+msgstr "Tor дайын емес"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tor-browser:44
 msgid "Tor is not ready. Start Tor Browser anyway?"
-msgstr ""
+msgstr "Tor дайын емес.Tor браузеін кез келген уақытта іске қосыңыз"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tor-browser:45
 msgid "Start Tor Browser"
-msgstr ""
+msgstr "Tor браузерін бастау"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/share/gnome-shell/extensions/torstatus at tails.boum.org/extension.js:40
 msgid "Tor"
-msgstr ""
+msgstr "Tor"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/share/gnome-shell/extensions/torstatus at tails.boum.org/extension.js:55
 msgid "Open Onion Circuits"
-msgstr ""
+msgstr "Onion тізбектерін ашу"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:38
 msgid "Do you really want to launch the Unsafe Browser?"
-msgstr ""
+msgstr "Шын мәнінде Шолғышты іске қосқыңыз келе ме?"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:40
 msgid ""More information about the tor-commits mailing list