[tor-commits] [translation/whisperback] Update translations for whisperback

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sat Mar 25 03:45:20 UTC 2017


commit 16452a9534036a52850a4eb3f0bc740701649483
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sat Mar 25 03:45:16 2017 +0000

    Update translations for whisperback
---
 vi/vi.po | 14 +++++++-------
 1 file changed, 7 insertions(+), 7 deletions(-)

diff --git a/vi/vi.po b/vi/vi.po
index 7182bd9..97ac600 100644
--- a/vi/vi.po
+++ b/vi/vi.po
@@ -4,14 +4,14 @@
 # 
 # Translators:
 # Acooldude, 2016
-# Khanh Nguyen <nguyenduykhanh85 at gmail.com>, 2015-2016
+# Khanh Nguyen <nguyenduykhanh85 at gmail.com>, 2015-2017
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2017-03-20 12:09+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-03-21 08:24+0000\n"
-"Last-Translator: carolyn <carolyn at anhalt.org>\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-03-25 03:32+0000\n"
+"Last-Translator: Khanh Nguyen <nguyenduykhanh85 at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Vietnamese (http://www.transifex.com/otf/torproject/language/vi/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -43,19 +43,19 @@ msgstr "Biến số %s không được tìm thấy trong bất kỳ tập tin c
 
 #: ../whisperBack/gui.py:110
 msgid "Name of the affected software"
-msgstr ""
+msgstr "Tên của phần mềm bị ảnh hưởng"
 
 #: ../whisperBack/gui.py:112
 msgid "Exact steps to reproduce the error"
-msgstr ""
+msgstr "Số bước chính xác để tạo lại lỗi"
 
 #: ../whisperBack/gui.py:114
 msgid "Actual result and description of the error"
-msgstr ""
+msgstr "Kết quả thực tế và mô tả của lỗi"
 
 #: ../whisperBack/gui.py:116
 msgid "Desired result"
-msgstr ""
+msgstr "Kết quả mong muốn"
 
 #: ../whisperBack/gui.py:152
 msgid "Unable to load a valid configuration."More information about the tor-commits mailing list