[tor-commits] [translation/tor_animation] Update translations for tor_animation

translation at torproject.org translation at torproject.org
Thu Apr 9 16:16:00 UTC 2015


commit f69a1c699695aec8994c3d1011097cdc4588bd75
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Thu Apr 9 16:15:52 2015 +0000

    Update translations for tor_animation
---
 pt.srt |  120 ++++++++++++++++++++++++++++++++--------------------------------
 1 file changed, 60 insertions(+), 60 deletions(-)

diff --git a/pt.srt b/pt.srt
index 78c998d..c8b4bdd 100644
--- a/pt.srt
+++ b/pt.srt
@@ -1,165 +1,165 @@
 1
 00:00:00,660 --> 00:00:02,780
-We've gotten very used to the Internet.
+Ne jemi mësuar shumë me internetin
 
 2
 00:00:03,120 --> 00:00:07,700
-We are constantly sharing information
-about ourselves and our private lives:
+Ne jemi në menyrë konstante duke shkëmbyer informacion
+për veten tonë dhe jetën tonë private:
 
 3
 00:00:08,000 --> 00:00:09,960
-food we eat, people we meet,
+ushqimin që hamë, njerëzit që takojmë,
 
 4
 00:00:10,180 --> 00:00:12,480
-places we go, and the stuff we read.
+vendet që vizitojmë, dhe gjërat që lexojmë.
 
 5
 00:00:13,280 --> 00:00:14,640
-Let me explain it better.
+Më lejoni ta shpjegoj më mirë.
 
 6
 00:00:14,920 --> 00:00:17,740
-Right at this moment,
-if someone attempts to look you up,
+Tani, në këtë moment,
+nëse dikush tenton të ju shikojë,
 
 7
 00:00:18,060 --> 00:00:22,480
-they'll see your real identity,
-precise location, operating system,
+do munnd të shohin identitetin tuaj të vërtetë,
+vendodhjen e saktë, sistemin operativ,
 
 8
 00:00:22,800 --> 00:00:26,500
-all the sites you've visited,
-the browser you use to surf the web,
+të gjitha faqet që ju keni vizituar,
+shfletuesit që ju përdorni për të shfletuar në web,
 
 9
 00:00:26,700 --> 00:00:29,140
-and so much more information
-about you and your life
+dhe shumë më shumë informacion
+për ju dhe jetën tuaj
 
 10
 00:00:29,620 --> 00:00:32,460
-which you probably didn't mean
-to share with unknown strangers,
+të cilën ju ndoshta nuk do donit
+ta ndanit me të huajt e të panjohur,
 
 11
 00:00:32,920 --> 00:00:35,840
-who could easily use this data
-to exploit you.
+të cilët lehtësisht mund ti përdorin këto të dhëna
+për të të shfrytëzuar ty.
 
 12
 00:00:36,220 --> 00:00:38,120
-But not if you're using Tor!
+Por jo, në qoftë se ju jeni duke përdorur Tor!
 
 13
 00:00:39,140 --> 00:00:42,840
-Tor Browser protects our privacy
-and identity on the Internet.
+Tor Browser mbron privatësinë tonë
+dhe identitetin në internet.
 
 14
 00:00:43,560 --> 00:00:46,760
-Tor secures your connection
-with three layers of encryption
+Tor siguron lidhjen tuaj
+me tri shtresa enkriptimi
 
 15
 00:00:46,940 --> 00:00:51,760
-and passes it through three voluntarily
-operated servers around the world,
+dhe kalon nëpërmjet tre serverat
+shfrytëzimi në mbarë botën, vullnetarisht,
 
 16
 00:00:52,280 --> 00:00:55,520
-which enables us to communicate
-anonymously over the Internet.
+të cilat na mundësojnë që të komunikojmë
+në mënyre anonime në Internet.
 
 17
 00:00:58,560 --> 00:01:00,280
-Tor also protects our data
+Tor gjithashtu mbron të dhënat tona
 
 18
 00:01:00,400 --> 00:01:03,900
-against corporate or government targeted
-and mass surveillance.
+kundër korporatave apo shënjestërave qeveritare
+dhe mbikqyrjes në masë.
 
 19
 00:01:04,880 --> 00:01:09,340
-Perhaps you live in a repressive country
-which tries to control and surveil the Internet.
+Ndoshta ju jetoni në një vend "shtypës"
+i cili përpiqet të kontrollojë dhe survejojë internetin.
 
 20
 00:01:09,900 --> 00:01:13,800
-Or perhaps you don't want big corporations
-taking advantage of your personal information.
+Ndoshta ju nuk doni që korporatat e mëdha
+të përfitojnë nga të dhënat tuaja personale.
 
 21
 00:01:14,880 --> 00:01:17,640
-Tor makes all of its users
-to look the same
+Tor bën të gjithë përdoruesit e tij
+të duken njëlloj
 
 22
 00:01:17,920 --> 00:01:20,800
-which confuses the observer
-and makes you anonymous.
+që të ngatërrojnë vëzhguesit
+dhe të ju bëjë juve anonim.
 
 23
 00:01:21,500 --> 00:01:24,980
-So, the more people use the Tor network,
-the stronger it gets
+Pra, sa më shumë njerëz të përdorin rrjetin Tor,
+aq më i fortë bëhet ai,
 
 24
 00:01:25,140 --> 00:01:29,800
-as it's easier to hide in a crowd
-of people who look exactly the same.
+është më e lehtë të fshihesh në një turmë
+njerëzish që të duken të njëjtë.
 
 25
 00:01:30,700 --> 00:01:33,240
-You can bypass the censorship
-without being worried about
+Ju mund të anashkaloni censurën
+pa qenë u shqetësuar për
 
 26
 00:01:33,400 --> 00:01:36,100
-the censor knowing what you do
-on the Internet.
+censorët, duke ditur atë që ju bëni
+në internet.
 
 27
 00:01:38,540 --> 00:01:41,440
-The ads won't follow you
-everywhere for months,
+Reklamat nuk do të ju ndjekin
+kudo për muaj me rradhë,
 
 28
 00:01:41,640 --> 00:01:43,300
-starting when you first
-clicked on a product.
+duke filluar, kur ju
+klikoni në një produkt për herë të parë.
 
 29
 00:01:45,880 --> 00:01:49,380
-By using Tor, the sites you visit
-won't even know who you are,
+Duke përdorur Tor, faqet që vizitoni
+as nuk do e dinë se kush jeni ju,
 
 30
 00:01:49,540 --> 00:01:51,760
-from what part of the world
-you're visiting them,
+nga cila pjesë e botës
+ju jeni duke i vizituar,
 
 31
 00:01:51,920 --> 00:01:53,920
-unless you login and tell them so.
+nëse nuk logoheni dhe u tregoni indentitetin.
 
 32
 00:01:56,200 --> 00:01:57,840
-By downloading and using Tor,
+Duke shkarkuar dhe përdorur Tor,
 
 33
 00:01:58,200 --> 00:02:00,560
-you can protect the people
-who need anonymity,
+ju mbroni njerëzit
+të cilët duan anonimitetin,
 
 34
 00:02:00,880 --> 00:02:03,640
-like activists, journalists and bloggers.
+si aktivistët, gazetarët dhe blogerët.
 
 35
 00:02:04,000 --> 00:02:09,000
-Download and use Tor! Or run a relay!
+Shkarkoni dhe përdorni Tor! Ose ofro një shërbim vullnetar.
 More information about the tor-commits mailing list