[tor-commits] [translation/https_everywhere] Update translations for https_everywhere

translation at torproject.org translation at torproject.org
Wed Oct 8 09:45:47 UTC 2014


commit b792e5171daedd1cfde690966a5c594cffc273e8
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:  Wed Oct 8 09:45:48 2014 +0000

  Update translations for https_everywhere
---
 vi/https-everywhere.dtd    |  14 +++++++-------
 vi/https-everywhere.properties |  4 ++--
 vi/ssl-observatory.dtd     |  4 ++--
 3 files changed, 11 insertions(+), 11 deletions(-)

diff --git a/vi/https-everywhere.dtd b/vi/https-everywhere.dtd
index 6696962..a97bf65 100644
--- a/vi/https-everywhere.dtd
+++ b/vi/https-everywhere.dtd
@@ -18,8 +18,8 @@
 
 <!ENTITY https-everywhere.prefs.title "Cài đặt HTTPS Everywhere">
 <!ENTITY https-everywhere.prefs.enable_all "Kích hoạt tất">
-<!ENTITY https-everywhere.prefs.disable_all "Disable All">
-<!ENTITY https-everywhere.prefs.reset_defaults "Reset to Defaults">
+<!ENTITY https-everywhere.prefs.disable_all "Tắt hết">
+<!ENTITY https-everywhere.prefs.reset_defaults "Khôi phục mặc định">
 <!ENTITY https-everywhere.prefs.search "Tìm kiếm">
 <!ENTITY https-everywhere.prefs.site "Trang web">
 <!ENTITY https-everywhere.prefs.notes "Ghi chép">
@@ -27,8 +27,8 @@
 <!ENTITY https-everywhere.prefs.enabled "Kích hoạt">
 <!ENTITY https-everywhere.prefs.ruleset_howto "You can learn how to write your own rulesets (to add support for other web sites)">
 <!ENTITY https-everywhere.prefs.here_link "Tại đây">
-<!ENTITY https-everywhere.prefs.toggle "Toggle">
-<!ENTITY https-everywhere.prefs.reset_default "Reset to Default">
+<!ENTITY https-everywhere.prefs.toggle "Bật tắt">
+<!ENTITY https-everywhere.prefs.reset_default "Khôi phục mặc định">
 <!ENTITY https-everywhere.prefs.view_xml_source "Tìm nguồn XML">
 
 <!ENTITY https-everywhere.source.downloading "Đang tải xuống">
@@ -38,9 +38,9 @@
 <!ENTITY https-everywhere.popup.title "HTTPS Everywhere 4.0development.11 notification">
 <!ENTITY https-everywhere.popup.paragraph1 "Ối. Bạn đang dùng phiên bản ổn định của HTTPS Everywhere, nhưng có lẽ chúng tôi đã tình cờ nâng cấp lên phiên bản phát triển trong lần phát hành vừa rồi.">
 <!ENTITY https-everywhere.popup.paragraph2 "Bạn có muốn quay lại phiên bản ổn định?">
-<!ENTITY https-everywhere.popup.paragraph3 "Chúng tôi rất vui nếu như bạn tiếp tục sử dụng phiên bản phát triển và giúp chúng tôi làm cho HTTPS tốt hơn! Bạn có thể thấy có một vài ">
-<!ENTITY https-everywhere.popup.keep "Keep me on the development version">
-<!ENTITY https-everywhere.popup.revert "Download the latest stable version">
+<!ENTITY https-everywhere.popup.paragraph3 "Chúng tôi rất vui nếu như bạn tiếp tục sử dụng phiên bản phát triển và giúp chúng tôi làm cho HTTPS tốt hơn! Bạn có thể thấy có một vài lỗi kỹ thuật, mà bạn có thể báo lại với https-everywhere at eff.org. Xin lỗi vì sự bất tiện này, và cám ơn bạn vì đã sử dụng HTTPS Everywhere.">
+<!ENTITY https-everywhere.popup.keep "Giữ phiên bản phát triển">
+<!ENTITY https-everywhere.popup.revert "Tải về phiên bản ổn định mới nhất">
 
 <!ENTITY https-everywhere.ruleset-tests.status_title "HTTPS Everywhere Ruleset Tests">
 <!ENTITY https-everywhere.ruleset-tests.status_cancel_button "Hủy bỏ">
diff --git a/vi/https-everywhere.properties b/vi/https-everywhere.properties
index f7fc48b..ec74d28 100644
--- a/vi/https-everywhere.properties
+++ b/vi/https-everywhere.properties
@@ -1,7 +1,7 @@
 https-everywhere.menu.globalEnable = Kích hoạt HTTPS Everywhere
 https-everywhere.menu.globalDisable = Ngừng HTTPS Everywhere
-https-everywhere.menu.enableDisable = Enable / Disable Rules
-https-everywhere.menu.noRules = (No Rules for This Page)
+https-everywhere.menu.enableDisable = Bật / Tắt Qui tắc
+https-everywhere.menu.noRules = (Không có Qui tắc nào cho trang này)
 https-everywhere.menu.unknownRules = (Rules for This Page Unknown)
 https-everywhere.toolbar.hint = HTTPS Everywhere is now active. You can toggle it on a site-by-site basis by clicking the icon in the address bar.
 https-everywhere.migration.notification0 = In order to implement a crucial fix, this update resets your HTTPS Everywhere rule preferences to their default values.
diff --git a/vi/ssl-observatory.dtd b/vi/ssl-observatory.dtd
index 2d03beb..b9780fe 100644
--- a/vi/ssl-observatory.dtd
+++ b/vi/ssl-observatory.dtd
@@ -1,6 +1,6 @@
 <!-- Observatory popup window -->
-<!ENTITY ssl-observatory.popup.details "Details and Privacy Information">
-<!ENTITY ssl-observatory.popup.later "Ask Me Later">
+<!ENTITY ssl-observatory.popup.details "Chi tiết và thông tin bảo mật">
+<!ENTITY ssl-observatory.popup.later "Hỏi sau">
 <!ENTITY ssl-observatory.popup.no "Không">
 
 <!ENTITY ssl-observatory.popup.text "HTTPS Everywhere can detect attacksMore information about the tor-commits mailing list