[tor-commits] [translation/liveusb-creator] Update translations for liveusb-creator

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sat Dec 27 20:45:17 UTC 2014


commit 810055ecbd14f1c56ff4282b731508f02928ffc4
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sat Dec 27 20:45:15 2014 +0000

    Update translations for liveusb-creator
---
 az/az.po |   38 +++++++++++++++++++-------------------
 1 file changed, 19 insertions(+), 19 deletions(-)

diff --git a/az/az.po b/az/az.po
index a7f1dcf..d929e87 100644
--- a/az/az.po
+++ b/az/az.po
@@ -9,7 +9,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2014-12-01 18:01+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-12-27 20:14+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-12-27 20:31+0000\n"
 "Last-Translator: E <ehuseynzade at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Azerbaijani (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/az/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -489,67 +489,67 @@ msgstr "Dəstəklənməyən fayl sistemi: %s"
 msgid ""
 "Unsupported filesystem: %s\n"
 "In case you are trying to upgrade a manually installed Tails system (that is, if it was installed without this installer), this option is not supported: you need to install it anew to start with, e.g. by choosing the \"Clone & Install\" action instead."
-msgstr ""
+msgstr "Dəstəklənməyən fayl sistemi: %s\nManual quraşdırılmış Tails sistemini təkmilləşdirmək istədiyin halda (bu quraşdırıcı tərəfindən quraşdırılmamışdırsa) bu seçim dəstəklənmir: sən onu yenidən quraşdırmalısan; məsələn, \"Üzünü köçür & Quraşdır\" addımını seçərək."
 
 #: ../liveusb/creator.py:1249
 #, python-format
 msgid ""
 "Unsupported filesystem: %s\n"
 "Please backup and format your USB key with the FAT filesystem."
-msgstr ""
+msgstr "Dəstəklənməyən fayl sistemi: %s\nLütfən USB açarını FAT fayl sistemi vasitəsilə arxivləşdirib formatla."
 
 #: ../liveusb/creator.py:882
 #, python-format
 msgid "Updating properties of system partition %(system_partition)s"
-msgstr ""
+msgstr "%(system_partition)s sistem bölməsinin seçimlərinin yenilənməsi"
 
 #: ../liveusb/launcher_ui.py:154
 msgid "Upgrade from ISO"
-msgstr ""
+msgstr "ISO-dan yenilÉ™"
 
 #: ../liveusb/dialog.py:152
 msgid "Use existing Live system ISO"
-msgstr ""
+msgstr "Mövcud ISO Canlı sistemini istifadə et"
 
 #: ../liveusb/creator.py:135
 msgid "Verifying ISO MD5 checksum"
-msgstr ""
+msgstr "ISO MD5 məbləğinin yoxlanışı"
 
 #: ../liveusb/creator.py:364
 msgid "Verifying SHA1 checksum of LiveCD image..."
-msgstr ""
+msgstr "CanlıCD şəklinin SHA1 məbləğinin yoxlanışı..."
 
 #: ../liveusb/creator.py:368
 msgid "Verifying SHA256 checksum of LiveCD image..."
-msgstr ""
+msgstr "CanlıCD şəklinin SHA256 məbləğinin yoxlanışı..."
 
 #: ../liveusb/creator.py:930 ../liveusb/creator.py:1242
 msgid "Verifying filesystem..."
-msgstr ""
+msgstr "Fayl sisteminin yoxlanışı..."
 
 #: ../liveusb/gui.py:694
 msgid ""
 "Warning: Creating a new persistent overlay will delete your existing one."
-msgstr ""
+msgstr "Təhlükə: Yeni daimi sahənin yaradılması mövcud olanı siləcəkdir."
 
 #: ../liveusb/gui.py:376
 msgid ""
 "Warning: This tool needs to be run as an Administrator. To do this, right "
 "click on the icon and open the Properties. Under the Compatibility tab, "
 "check the \"Run this program as an administrator\" box."
-msgstr ""
+msgstr "Təhlükə: Bu qurğu Administrator tərəfindən işlədilməlidir. Bunu etmək üçün işarənin üzrəində sağ düyməni sıx və \"Properties\" seçimini et. \"Compatibility tab\" başlığı altında \"Run this program as an administrator\"qutusunu işarələ."
 
 #: ../liveusb/creator.py:154
 #, python-format
 msgid "Wrote to device at %(speed)d MB/sec"
-msgstr ""
+msgstr "Ötürücüyə %(speed)d MB/sec sürəti ilə yazdı"
 
 #: ../liveusb/gui.py:668
 #, python-format
 msgid ""
 "You are going to install Tails on the %(size)s %(vendor)s %(model)s device "
 "(%(device)s). All data on the selected device will be lost. Continue?"
-msgstr ""
+msgstr "Sən Tails-i %(size)s %(vendor)s %(model)s ötürücüsünə (%(device)s) quraşdırmağı planlaşdırısan. Seçilmiş ötürücüdəki bütün məlumat silinəcək. Davam edirsən?"
 
 #: ../liveusb/gui.py:684
 #, python-format
@@ -557,22 +557,22 @@ msgid ""
 "You are going to upgrade Tails on the %(parent_size)s %(vendor)s %(model)s "
 "device (%(device)s). Any persistent volume on this device will remain "
 "unchanged. Continue?"
-msgstr ""
+msgstr "Sən Tails-i %(parent_size)s %(vendor)s %(model)s ötürücüsü (%(device)s) təkmilləşdirməyi planlaşdırırsan. Hər hansı daimi sıxlıq ötürücüdə dəyişilməz qalacaq. Davam edirsən?"
 
 #: ../liveusb/creator.py:618
 msgid ""
 "You are using an old version of syslinux-extlinux that does not support the "
 "ext4 filesystem"
-msgstr ""
+msgstr "Sən ext4 fayl sisteminin dəstəkləmədiyi köhnə syslinux-extlinux versiyanı istifadə edirsən"
 
 #: ../liveusb/gui.py:752
 msgid "You can try again to resume your download"
-msgstr ""
+msgstr "Yükləməni davam etdirmək üçün yenidən cəhd edə bilərsən"
 
 #: ../liveusb/creator.py:94
 msgid "You must run this application as root"
-msgstr ""
+msgstr "Bu aplikasiyanı əsas olaraq istifadə etməlisən"
 
 #: ../liveusb/dialog.py:155
 msgid "or"
-msgstr ""
+msgstr "vÉ™ ya"More information about the tor-commits mailing list