[tor-commits] [translation/tor-launcher-properties] Update translations for tor-launcher-properties

translation at torproject.org translation at torproject.org
Thu Apr 10 16:15:32 UTC 2014


commit eee5526139f47299068eef8a8a9cb7656b751e5a
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Thu Apr 10 16:15:30 2014 +0000

    Update translations for tor-launcher-properties
---
 vi/torlauncher.properties |    2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

diff --git a/vi/torlauncher.properties b/vi/torlauncher.properties
index e57776c..e70b4c1 100644
--- a/vi/torlauncher.properties
+++ b/vi/torlauncher.properties
@@ -17,7 +17,7 @@ torlauncher.torrc_missing=Thiếu tập tin torrc.
 torlauncher.datadir_missing=Thư mục data trong Tor không tồn tại.
 torlauncher.password_hash_missing=Failed to get hashed password.
 
-torlauncher.failed_to_get_settings=Unable to retrieve Tor settings.\n\n%S
+torlauncher.failed_to_get_settings=Không thể nhận được cài đặt Tor.
 torlauncher.failed_to_save_settings=Không thể lưu lại các cài đặt của Tor.
 torlauncher.ensure_tor_is_running=Hãy chắc chắn rằng Tor đang chạy.
 More information about the tor-commits mailing list