[tor-commits] [translation/orbot] Update translations for orbot

translation at torproject.org translation at torproject.org
Mon Jun 17 12:15:11 UTC 2013


commit 6b21adfed8cf8a191f35ea6fd62f643e46353e32
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:  Mon Jun 17 12:15:10 2013 +0000

  Update translations for orbot
---
 values-vi/strings.xml |  6 ++++++
 1 file changed, 6 insertions(+)

diff --git a/values-vi/strings.xml b/values-vi/strings.xml
index ec50ff6..5c88553 100644
--- a/values-vi/strings.xml
+++ b/values-vi/strings.xml
@@ -10,6 +10,7 @@
  <string name="status_activated">Đã kết nối với mạng Tor</string>
  <string name="status_shutting_down">Orbot đang được tắt</string>
  <string name="tor_process_starting">Bắt đầu Tor</string>
+ <string name="tor_process_complete">hoàn thành.</string>
  <string name="not_anonymous_yet">Chú ý: luồng thông tin của bạn không phải là ẩn danh! Hãy cài đặt các ứng dụng của bạn để sử dụng HTTP proxy 127.0.0.1:8118 hoặc SOCKS4A hoặc proxy SOCKS5 127.0.0.1:9050</string>
  <string name="menu_home">Trang chủ</string>
  <string name="menu_browse">Trình duyệt</string>
@@ -34,20 +35,25 @@
  <string name="pref_transparent_port_title">Danh sách cổng</string>
  <string name="pref_transparent_port_summary">Liệt kê các cổng để proxy. *CHỈ DÙNG* nếu chế độ \"Tất Cả\" hoặc \"Ứng Dụng\" không dùng được.</string>
  <string name="pref_transparent_port_dialog">Điền vào số cổng để proxy</string>
+ <string name="pref_has_root">Yêu cầu dùng truy cập gốc</string>
  <string name="btn_back">Trở về</string>
  <string name="btn_cancel">Hủy</string>
  <!--Welcome Wizard strings (DJH)-->
+ <string name="wizard_permissions_consent">Tôi hiểu rõ và sẽ tiếp tục dùng không qua tài khoản Superuser</string>
+ <string name="wizard_tips_tricks">Các ứng dụng đã được áp dụng Tor</string>
  <string name="duckgo_apk_url">https://duckduckgo.com/android/latest.apk</string>
  <string name="proxymob_setup_url">https://guardianproject.info/releases/proxymob-latest.xpi</string>
  <string name="twitter_setup_url">https://guardianproject.info/2012/05/02/orbot-your-twitter/</string>
  <string name="wizard_proxy_help_info">Những Cài đặt máy chủ proxy</string>
  <!--END Welcome Wizard strings (DJH)-->
+ <string name="tor_check">Trình duyệt sẽ mở trang https://check.torproject.org để kiểm tra xem Orbot đã được cài đặt đúng chưa và bạn có đang kết nối qua Tor hay không</string>
  <string name="pref_general_group">Chung</string>
  <!--New Wizard Strings-->
  <!--Title Screen-->
  <!--Warning screen-->
  <string name="wizard_warning_title">Cảnh báo</string>
  <!--Permissions screen-->
+ <string name="wizard_permissions_root_msg2">Nếu bạn không muốn cài đặt này, xin hãy dùng những ứng dụng được tạo để dùng với Tor.</string>
  <!--TipsAndTricks screen-->
  <string name="gibberbot_apk_url">https://guardianproject.info/releases/gibberbot-latest.apk</string>
  <string name="orweb_apk_url">https://guardianproject.info/releases/orweb-latest.xpi</string>More information about the tor-commits mailing list