[tor-commits] [translation/orbot] Update translations for orbot

translation at torproject.org translation at torproject.org
Mon Jun 17 12:45:13 UTC 2013


commit f411426af09b3c61c1ab1273ba93ab18f1481dff
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:  Mon Jun 17 12:45:12 2013 +0000

  Update translations for orbot
---
 values-vi/strings.xml |  4 ++++
 1 file changed, 4 insertions(+)

diff --git a/values-vi/strings.xml b/values-vi/strings.xml
index 5c88553..232fcdf 100644
--- a/values-vi/strings.xml
+++ b/values-vi/strings.xml
@@ -27,6 +27,7 @@
  <string name="menu_verify">Kiểm Tra</string>
  <string name="menu_exit">Thoát</string>
  <string name="press_to_start">- nhấn lâu để khởi động -</string>
+ <string name="pref_trans_proxy_title">Đang chuyển tiếp theo dạng hiển thị</string>
  <string name="pref_trans_proxy_summary">Tự động áp dụng Tor cho các ứng dụng</string>
  <string name="pref_transparent_all_title">Áp dụng Tor cho tất cả</string>
  <string name="pref_transparent_all_summary">Proxy luồng thông tin cho các ứng dụng qua Tor</string>
@@ -63,6 +64,9 @@
   <string name="firefox_apk_url">https://market.android.com/details?id=org.mozilla.firefox</string>
   <string name="proxymob_url">https://addons.mozilla.org/mobile/downloads/latest/251558/type:attachment/addon-251558-latest.xpi?src=addon-detail</string>-->
  <!--Transparent Proxy screen-->
+ <string name="wizard_transproxy_title">Đang chuyển tiếp theo dạng hiển thị</string>
+ <string name="wizard_transproxy_msg">Cài đặt này cho phép các ứng dụng của bạn tự động chạy qua mạng Tor mà không cần cài đặt cấu hình.</string>
+ <string name="wizard_transproxy_hint">(Hãy chọn ô này nếu bạn không rành về cách cài đặt)</string>
  <string name="wizard_transproxy_none">Không có</string>
  <!--<string name="pref_use_whispercore">Use WhisperCore</string>
 <string name="pref_use_whispercore_summary">Use the proprietary NetFilter APIs provided by WhisperSystems (required device with WhisperCore installed)</string>-->More information about the tor-commits mailing list