[tor-commits] [translation/orbot_completed] Update translations for orbot_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Mon Apr 16 09:45:08 UTC 2012


commit 673259c0a591702ada741d1ed869cc3b0d63b7a7
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:  Mon Apr 16 09:45:07 2012 +0000

  Update translations for orbot_completed
---
 values-fa/strings.xml | 213 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 1 files changed, 213 insertions(+), 0 deletions(-)

diff --git a/values-fa/strings.xml b/values-fa/strings.xml
new file mode 100644
index 0000000..b4e6e11
--- /dev/null
+++ b/values-fa/strings.xml
@@ -0,0 +1,213 @@
+<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
+<resources>
+ <string name="app_name">اوربات</string>
+ <string name="internal_web_url">http://orbot/</string>
+ <string name="default_web_url">http://check.torproject.org</string>
+ <string name="secure_default_web_url">https://check.torproject.org</string>
+ <string name="tor_check_api_url">https://check.torproject.org/?TorButton=true</string>
+ <string name="control_permission_label">شروع و پایان Tor</string>
+ <string name="tor_proxy_service_process">سرويس پروكسي تُر</string>
+ <string name="status_starting_up">Orbat آغاز می شود..</string>
+ <string name="status_activated">پیوسته به شبکه ی Tor</string>
+ <string name="status_disabled">اوربات غیرفعال شده است.</string>
+ <string name="status_shutting_down">اوربات در حال بسته شدن است.</string>
+ <string name="tor_process_starting">شروع کلاینت تور...</string>
+ <string name="tor_process_complete">تمام.</string>
+ <string name="tor_process_waiting">در حال انتظار.</string>
+ <string name="not_anonymous_yet">هشدار: فعالیت شما هنوز \"گمنام\" نیست! لطفن اپلیکیشن خود را تنظیم کنید تا از HTTP پروکسی 127.0.0.1:8118 و یا SOCKS4A و یا SOCKS5 پروکسی 127.0.01:9050 استفاده کند.</string>
+ <string name="menu_home">خانه</string>
+ <string name="menu_browse">جستجو</string>
+ <string name="menu_settings">تنظیمات</string>
+ <string name="menu_log">ورود</string>
+ <string name="menu_info">Ú©Ù…Ú©</string>
+ <string name="menu_apps">واژ ه نامه</string>
+ <string name="menu_start">آغاز</string>
+ <string name="menu_stop">ایست</string>
+ <string name="menu_about">درباره</string>
+ <string name="menu_wizard">Wizard</string>
+ <string name="button_help">Ú©Ù…Ú©</string>
+ <string name="button_close">بسته</string>
+ <string name="button_about">درباره</string>
+ <string name="button_clear_log">Clear Log</string>
+ <string name="menu_verify">بررسی</string>
+ <string name="menu_exit">خروج</string>
+ <string name="press_to_start">- نگهدارید برای شروع -</string>
+ <string name="pref_trans_proxy_group">پروکسیدن شفاف (نیاز به Root دارد)</string>
+ <string name="pref_trans_proxy_title">پروکسیدن شفاف</string>
+ <string name="pref_trans_proxy_summary">Tori-نمایی اتوماتیک اپلیکیشن ها</string>
+ <string name="pref_transparent_all_title">شامل همه</string>
+ <string name="pref_transparent_all_summary">فعالیت همه اپلیکیشن ها را از طریق Tor پروکسی کنید.</string>
+ <string name="pref_transparent_port_fallback_title">قطع پروکسی پورت</string>
+ <string name="pref_transparent_port_fallback_summary">WARNING: Circumvents common ports (80, 443, etc). *USE ONLY* if \'All\' or \'App\' mode doesn\'t work.</string>
+ <string name="pref_transparent_port_title">فهرست پرتها</string>
+ <string name="pref_transparent_port_summary">فهرست پرتها به پروکسی. *USE ONLY* if \'All\' or \'App\' mode doesn\'t work</string>
+ <string name="pref_transparent_port_dialog">ورود پرت به پروکسی</string>
+ <string name="pref_has_root">root درخواست دسترسی به </string>
+ <string name="pref_has_root_summary"> برای پروکسی کردن شفاف rootدرخواست دسترسی به </string>
+ <string name="status_install_success">دوتایی های Tor با موفقیت نصب شدند!</string>
+ <string name="status_install_fail">نصب فایل های دوتایی Tor ممکن نبود. لطفن قطعه را وارسی کنید و به tor-assistance at torproject.org اطلاع دهید.</string>
+ <string name="title_error">خطای اپلیکیشین</string>
+ <string name="wizard_title">به اوربات خوش آمدید</string>
+ <string name="wizard_btn_tell_me_more">درباره اوربات</string>
+ <string name="btn_next">بعدی</string>
+ <string name="btn_back">بازگشت</string>
+ <string name="btn_finish">پایان</string>
+ <string name="btn_okay">لغو</string>
+ <string name="btn_cancel">لغو</string>
+ <!--Welcome Wizard strings (DJH)-->
+ <string name="wizard_details">برخی جزئیات در مورد اوربات</string>
+ <string name="wizard_details_msg">اوربات اپلیکیشنی با متن-باز است که شامل Tor, LibEvent و Privoxy. این اپلیکیشن، HTTP پروکسی (8118) محلی و SOCKS پروکسی (9050) را در شبکه Tor در دسترس قرار می دهد. اوربات همچنین قادر است بر روی ابزار root شده، تمام ترافیک اینترنت را از Tor ارسال کند.</string>
+ <string name="wizard_permissions_root">مجوز صادر گردید</string>
+ <string name="wizard_permissions_stock">مجوزهای اوربات</string>
+ <string name="wizard_premissions_msg_root">بسیار عالی! اینطور که معلوم است شما دارای مجوز root برای فعال کردن اوربات هستید. این امکان را بخوبی مورد استفاده قرار خواهیم داد.</string>
+ <string name="wizard_permissions_msg_stock">هرچند ضرورت ندارد اما اگر سیستم شما دارای دسترسی root باشد اوربات با ظرفیت بسیار بیشتری عمل خواهد کرد. دکمه زیر را فشار دهید تا اوربات دارای ظرفیت حداکثری بشود.</string>
+ <string name="wizard_permissions_no_root">اگر سیستم شما دارای دسترسی root نیست و یا اصلن چیزی از این عبارت متوجه نمی شوید، حتمن سعی کنید از اپلکیشن هایی استفاده کنید که ویژه اوربات تهیه شده اند.</string>
+ <string name="wizard_permissions_consent">متوجه هستم و ترجیح می دهم بدون root ادامه بدهم.</string>
+ <string name="wizard_permission_enable_root">واگذاری root برای اوربات</string>
+ <string name="wizard_configure">تنظیمات تبدیل به Tor</string>
+ <string name="wizard_configure_msg">اوربات به شما امکان می دهد که تمام اپلیکشین ها را از طریق Tor منتقل کنید و یا اپلیکیشن مورد نظر خود را شخصن انتخاب کنید.</string>
+ <string name="wizard_configure_all">تمام اپلیکیشن ها را از طریق Tor منتقل کنید.</string>
+ <string name="wizard_configure_select_apps">اپلیکیشن های منفرد برای Tor انتخاب کنید.</string>
+ <string name="wizard_tips_tricks">اپلیکیشن هایی که برای اوربات تنظیم شده اند</string>
+ <string name="wizard_tips_msg">توصیه می کنیم داون لود و فعال کنید؛ اپلیکیشن هایی را استفاده کنید که مستقیم به اوربات وصل می شوند. دکمه های زیر را فشار دهید تا نصب شود.</string>
+ <string name="wizard_tips_otrchat">Gibberbot - Secure instant messaging client for Android</string>
+ <string name="wizard_tips_proxy">تنظیمات پروکسی - یادگیری تنظیم اپلیکیشن ها برای کار با اوربات</string>
+ <string name="wizard_proxy_help_info">تنظیمات پروکسی</string>
+ <string name="wizard_proxy_help_msg">اگر اپلیکشین آندرونوید مورد استفاده شما قابلیت کار با HTTP و یا SOCKS پروکسی دارد می توانید تنظیمش کنید تا به اوربات وصل شود و از Tor استفاده کند. تنظیمات سرویس دهنده 127.0.0.1 و یا \"سرویس-ده محلی\" است. برای HTTP تنظیمات درگاه (port) 8118 است. برای SOCKS، پروکسی مناسب، 9050 است. شما می بایست SOCKS4A و یا در صورت امکان از socks5 استفاده کنید. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر در مورد انتقالده آندروید، می توانید به FAQ (سوالهای معمول) در http://tinyurl.com/proxyandroid مراجعه کنید.</string>
+ <string name="wizard_final">اوربات آماده استفاده میباشد!</string>
+ <string name="wizard_final_msg">صدها هزار نفر در سراسر جهان به دلایل گوناگون از Tor استفاده می کنند: روزنامه نویسها و بلاگرها، کارکنان حقوق بشر، ماموران انتظامی، سربازان، شرکتها، شهروندان دولتهای سرکوبگر، و شهروندان عادی، و حالا شما نیز آماده استفاده از آن هستید!</string>
+ <!--END Welcome Wizard strings (DJH)-->
+ <string name="connect_first_time">اکنون با موفقیت به شبکه Tor وصل شده اید اما به آن معنا نیست که سیستم شما ایمن است. می توانید از منیو گزینه /\"Check/\" را برای آزمایش مرورگر انتخاب کنید. به ما در صفحه https://guardianproject.info/apps/orbot مراجعه کنید و به آدرس help at guardianproject.info ایمیلی بفرستید تا اطلاعات بیشتری دریافت کنید.</string>
+ <string name="tor_check">با این قدم پیشفرض مرورگر وب شما به صفحه  https://check.torproject.org باز می شود تا شما مشاهده کنید آیا اوربات تنظیم شده است و آیا شما به Tor وصل شده اید یا نه.</string>
+ <string name="pref_hs_group">سرويس هاي مخفي</string>
+ <string name="pref_general_group">General</string>
+ <string name="pref_start_boot_title">Start Orbot on Boot</string>
+ <string name="pref_start_boot_summary">Automatically start Orbot and connect Tor when your Android device boots</string>
+ <!--New Wizard Strings-->
+ <!--Title Screen-->
+ <string name="wizard_title_msg">! را به اندروید می آورد tor قدرت orbot \n به شما کمک میکند تا در مقابل سانسور مطالب، آنالیز ترافیک و نظارت بر شبکه که حریم خصوصی افراد، اطلاعات محرمانه و روابط خصوصیتان را تهدید می کند از خود دفاع کنید. Tor\nرا بر روی دستگاه خودتان انجام دهید Tor و orbot این راهنما به شما کمک میکند تا تنظیمات</string>
+ <!--Warning screen-->
+ <string name="wizard_warning_title">هشدار</string>
+ <string name="wizard_warning_msg"> را نصب کنید بطور خودکار نمی تواند جریان اطلاعات موبایل شما را بصورت گمنام درآورد\nOrbot اگر فقط \nباید آنرا به درستی تنظیم کنید، همچنین تنظیمات را بر روی دستگاه خودتان و دیگر برنامه هایی که از استفاده کنیدTor اینترنت استفاده میکنند انجام دهید تا بتوانید با موفقیت از </string>
+ <!--Permissions screen-->
+ <string name="wizard_permissions_title">دسترسی‌ها</string>
+ <string name="wizard_permissions_root_msg1">اجازه دسترسی بدهید تا ویژگیهای پیشرفته مانند پروکسی شفاف را فعال کند Orbot اگر بخواهید میتوانید به سوپر یوزر </string>
+ <string name="wizard_permissions_root_msg2">اگر نمیخواهید این کار را انجام دهید ، لطفا مطمئن شوید که از اپلیکیشنهایی استفاده می کنید که با اوربات کار می کنند</string>
+ <string name="wizard_permissions_no_root_msg">به نظر نمیرسه که دستگاه شما root شده و یا دسترسی Superuser بدهد⏎\n⏎\nبرای بهره بردن از تور، شما باید از برنامه هایی استفاده کنید که یا برای استفاده با اوربوت طراحی شده اند و یا از تنظیم پروکسی SOCKS یا HTTP پشتیبانی میکنند.⏎\n⏎</string>
+ <!--TipsAndTricks screen-->
+ <string name="wizard_tips_title"> روی آنها فعال استOrbot لیکیشنهایی که </string>
+ <string name="wizard_tips_gibberbot">برنامهٔ چت را با پنهان کنندهٔ بی‌ انتشار ایمنی‌ کنید:Gibberbot</string>
+ <string name="gibberbot_apk_url">https://market.android.com/details?id=info.guardianproject.otr.app.im</string>
+ <string name="wizard_tips_orweb">ORWEB (فقط آندروید 1.x) - مرورگر طراحی شده برای حفظ حریم خصوصی و افزونساز اوربات</string>
+ <string name="orweb_apk_url">market://search?q=pname:nfo.guardianproject.browser</string>
+ <!--<string name="wizard_tips_firefox">Firefox - Android browser - To be used along with ProxyMob Add-on </string>
+	<string name="wizard_tips_proxymob">ProxyMob - Simple Firefox Add-on for setting HTTP, SOCKS and SSL proxy settings</string>
+  <string name="firefox_apk_url">https://market.android.com/details?id=org.mozilla.firefox</string>
+  <string name="proxymob_url">https://addons.mozilla.org/mobile/downloads/latest/251558/type:attachment/addon-251558-latest.xpi?src=addon-detail</string>-->
+ <!--Transparent Proxy screen-->
+ <string name="wizard_transproxy_title">پروکسی کردن شفاف</string>
+ <string name="wizard_transproxy_msg">این به برنامه های شما اجازه میدهد که بدون هیچ تنظیمی، بصورت خودکار از طریق شبکه تور اجرا شوند</string>
+ <string name="wizard_transproxy_hint">(اگر هیچ ایده‌ای ندارید که راجع به چه چیزی حرف میزنیم این گزینه را انتخاب کنید)</string>
+ <string name="wizard_transproxy_none">هیـچ</string>
+ <string name="pref_transparent_tethering_title">Tor تترینگ از طریق </string>
+ <string name="pref_transparent_tethering_summary"> - از طریق یو اس بی Tethering برای دستگاه های وای فای و Tor فعال کردن پروکسی شفاف \n(به ری استارت نیاز دارند)</string>
+ <string name="button_grant_superuser">درخواست دسترسی برای سوپریوزر</string>
+ <string name="pref_select_apps">انتخاب برنامه ها</string>
+ <string name="pref_select_apps_summary">Tor انتخاب اپلیکیشن برای مسیریابی از طریق </string>
+ <string name="pref_node_configuration">تنظیمات گره</string>
+ <string name="pref_node_configuration_summary">اینها تنظیمات پیشرفته ای هستند که ممکن است گمنامی شما را کاهش دهند</string>
+ <string name="pref_entrance_node">گره های ورودی</string>
+ <string name="pref_entrance_node_summary">اثرانگشت ها، اسامی مستعار، کشورها و آدرسهای هاپ اول</string>
+ <string name="pref_entrance_node_dialog">گره های ورودی را وارد کنید</string>
+ <string name="pref_use_whispercore">WhisperCore استفاده از </string>
+ <string name="pref_use_whispercore_summary">از NetFilter API های اختصاصی که توسط WhisperSystems فراهم شده اند استفاده کن(WhisperCore باید روی دستگاه نصب شده باشد)\n</string>
+ <string name="pref_proxy_type_title">نوع پروکسی</string>
+ <string name="pref_proxy_type_summary">پروتکل مورد استفاده برای پراکسی سرور: HTTP, HTTPS, Socks4, Socks5</string>
+ <string name="pref_proxy_type_dialog">نوع پروکسی را وارد کنید</string>
+ <string name="pref_proxy_host_title">میزبان پروکسی</string>
+ <string name="pref_proxy_host_summary">نام سرور میزبان پروکسی</string>
+ <string name="pref_proxy_host_dialog">نام میزبان پروکسی را وارد کنید</string>
+ <string name="pref_proxy_port_title">پورت پروکسی</string>
+ <string name="pref_proxy_port_summary">پورت سرور پروکسی</string>
+ <string name="pref_proxy_port_dialog">پورت پروکسی را وارد کنید</string>
+ <string name="status">وضعیت</string>
+ <string name="setting_up_full_transparent_proxying_">نصب پروکسی کاملن شفاف...</string>
+ <string name="setting_up_app_based_transparent_proxying_">نصب پروکسی شفاف مبتنی بر برنامه...</string>
+ <string name="transparent_proxying_enabled">پروکسی شفاف فعال است</string>
+ <string name="transproxy_enabled_for_tethering_">TransProxy enabled for Tethering!</string>
+ <string name="warning_error_starting_transparent_proxying_">هشدار: خطا در هنگام راه اندازی پروکسی شفاف!</string>
+ <string name="transproxy_rules_cleared">قوانین TransProxy پاک شدند</string>
+ <string name="couldn_t_start_tor_process_">: را آغاز کنمTor نتوانستم فرایند </string>
+ <string name="privoxy_is_running_on_port_">پروکسی، روی پورت مقابل درحال اجراست:</string>
+ <string name="setting_up_port_based_transparent_proxying_">نصب پروکسی شفاف مبتنی بر پورت...</string>
+ <string name="bridge_error">خطای پل</string>
+ <string name="bridge_requires_ip">برای استفاده از ویژگی پل، باید حداقل آدرس IP یک پل را وارد کنید.</string>
+ <string name="send_email_for_bridges">از یک حساب کاربری جیمیل، ایمیلی با متن \"get bridges\" به آدرس bridges at torproject.org بفرستید.</string>
+ <string name="error">خطا</string>
+ <string name="your_reachableaddresses_settings_caused_an_exception_">!تنظیمات شما برای آدرس قابل دسترسی باعث ایجاد خطا شده اند </string>
+ <string name="your_relay_settings_caused_an_exception_">!تنظیمات رله شما موجب خطا شده اند</string>
+ <string name="exit_nodes">گره های خروجی</string>
+ <string name="fingerprints_nicks_countries_and_addresses_for_the_last_hop">hop اثر انگشتها ، اسامی مستعار ، کشورها و آدرسها برای آخرین </string>
+ <string name="enter_exit_nodes"> وارد کردن گره های خروجی</string>
+ <string name="exclude_nodes">مستثنا کردن گره ها</string>
+ <string name="fingerprints_nicks_countries_and_addresses_to_exclude">اثر انگشتها، اسامی مستعار ، کشورها و آدرسها بمنظور مستثنی شدن</string>
+ <string name="enter_exclude_nodes">وارد کردن گره های مستثنی</string>
+ <string name="strict_nodes">گره های محدود</string>
+ <string name="use_only_these_specified_nodes">فقط * از این گره های مشخص شده استفاده کنید* </string>
+ <string name="bridges">پل ها</string>
+ <string name="use_bridges">از پل استفاده کن</string>
+ <string name="bridges_obfuscated">پل های گیج کننده</string>
+ <string name="enable_alternate_entrance_nodes_into_the_tor_network">گره ورودی متناوب به شبکه تور را فعال کنید</string>
+ <string name="enable_if_configured_bridges_are_obfuscated_bridges">اگر پلهای تنظیم شده پلهای مربوط به پروکسی گیج کننده هستند این گزینه را فعال کنید</string>
+ <string name="ip_address_and_port_of_bridges">آدرس آی پی و پورتِ پل ها</string>
+ <string name="enter_bridge_addresses">آدرس پل ها را وارد کنید</string>
+ <string name="relays">بازپخش کننده ها</string>
+ <string name="relaying">درحال بازپخش</string>
+ <string name="enable_your_device_to_be_a_non_exit_relay">دستگاه خود را برای یک بازپخش کننده غیر-خروجی فعال کنید</string>
+ <string name="relay_port">پورت بازپخش کننده</string>
+ <string name="listening_port_for_your_tor_relay"> شما Tor پورت شنونده برای باز پخش</string>
+ <string name="enter_or_port">پورت OR را وارد کنید</string>
+ <string name="relay_nickname">نام مستعار بازپخش کننده</string>
+ <string name="the_nickname_for_your_tor_relay">نام مستعار بازپخش کننده شما</string>
+ <string name="enter_a_custom_relay_nickname">یک نام مستعار دلخواه برای بازپخش کننده وارد کنید</string>
+ <string name="reachable_addresses">آدرس های قابل دسترس</string>
+ <string name="run_as_a_client_behind_a_firewall_with_restrictive_policies">بعنوان یک کاربر پشت دیواره آتش با سیاست های محدود کننده اجرا کنید</string>
+ <string name="reachable_ports">پورت‌های قابل دسترس</string>
+ <string name="ports_reachable_behind_a_restrictive_firewall">پورت‌های قابل دسترس پشت یک فایروال محدودکننده</string>
+ <string name="enter_ports">پورت‌ها را وارد کنید</string>
+ <string name="enable_hidden_services">سرویس‌های مخفی را فعال کن</string>
+ <string name="run_servers_accessible_via_the_tor_network">سرورها را قابل دسترس توسط شبکه تور اجرا کن</string>
+ <string name="enter_localhost_ports_for_hidden_services">پورت های لوکال هاست را برای سرویس مخفی وارد کنید</string>
+ <string name="hidden_service_ports">پورت‌های سرویس مخفی</string>
+ <string name="the_addressable_name_for_your_hidden_service_generated_automatically_">نامِ نشانی پذیر برای سرویس مخفی شما (بصورت خودکار تولید شده است)</string>
+ <string name="enable_debug_log_to_output_must_use_adb_or_alogcat_to_view_">ثبت گزارش اشکال زدایی را به خروجی فعال کن (برای نمایش باید از adb یا aLogCat استفاده کنید)</string>
+ <string name="project_home">صفحه (های) اصلی پروژه:</string>
+ <string name="project_urls">https://www.torproject.org/docs/android\nhttps://guardianproject.info/apps/orbot/</string>
+ <string name="the_tor_license">گواهی تور</string>
+ <string name="https_torproject_org">https://torproject.org</string>
+ <string name="third_party_software">3rd-Party-Software:</string>
+ <string name="tor_version">Tor v0.2.3.10: https://www.torproject.org</string>
+ <string name="libevent_version">LibEvent v1.4.13: http://www.monkey.org/~provos/libevent/</string>
+ <string name="privoxy_version">Privoxy v3.0.12: http://www.privoxy.org</string>
+ <string name="iptables_version">Iptables v1.4.7: http://www.netfilter.org</string>
+ <string name="openssl_version">OpenSSL v1.0.0f: http://www.openssl.org</string>
+ <string name="hidden_service_request">یک اپلیکیشن میخواهد پورت %S سرویس مخفی را به شبکه تور باز کند. اگر به این اپلیکیشن اعتماد دارید این بی خطر است.</string>
+ <string name="found_existing_tor_process">فرایند درحال اجرای تور پیدا شد...</string>
+ <string name="something_bad_happened">اتفاق بدی افتاد. وقایع ثبت شده را چک کنید</string>
+ <string name="hidden_service_on">سرویس مخفی روی:</string>
+ <string name="unable_to_read_hidden_service_name">ناتوان در خواندن نام سرویس مخفی</string>
+ <string name="unable_to_start_tor">ناتوان در راه اندازی تور:</string>
+ <string name="pref_use_sys_iptables_title">از Iptables پیشفرض استفاده کن</string>
+ <string name="pref_use_sys_iptables_summary">به جای چیزی که با اوربت اومده، از باینری آی پی تیبلز داخلی استفاده کن</string>
+ <string name="error_installing_binares">فایلهای باینری تور قادر به نصب و یا ارتقا نبودند</string>
+ <string name="pref_use_persistent_notifications">وقتی اوربوت متصل است، همیشه آیکون مربوط را در نوار ابزار نگه دار.</string>
+ <string name="pref_use_persistent_notifications_title">آگاهسازی همیشه روشن</string>
+ <string name="notification_using_bridges">پل ها فعال شدند!</string>
+ <string name="default_bridges"/>
+ <string name="set_locale_title">زبان محلی را مشخص کنید</string>
+ <string name="set_locale_summary">زبان محلی Orbot را انتخاب کنید</string>
+ <string name="wizard_locale_title">انتخاب زبان</string>
+ <string name="wizard_locale_msg">زبان کنونی را تعویض و یا به شکل پیشفرض رهایش کنید</string>
+ <string name="powered_by">فعال شده توسط Tor Project</string>
+ <string name="btn_save_settings">ذخیره تنظیمات</string>
+</resources>More information about the tor-commits mailing list