[tor-commits] [translation/tbmanual-contentspot] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=tbmanual-contentspot

translation at torproject.org translation at torproject.org
Mon May 24 14:17:38 UTC 2021


commit a7c85a52286085dcb9f4f85422987757cfd0e159
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Mon May 24 14:17:38 2021 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=tbmanual-contentspot
---
 contents+vi.po | 80 +++++-----------------------------------------------------
 1 file changed, 7 insertions(+), 73 deletions(-)

diff --git a/contents+vi.po b/contents+vi.po
index 3b6d8d3886..55ed66d596 100644
--- a/contents+vi.po
+++ b/contents+vi.po
@@ -6,14 +6,15 @@
 # erinm, 2019
 # Trang Pham Thu <p.thutrang218 at gmail.com>, 2020
 # Long, 2021
+# An Nguyá»…n <nguyenlean17 at gmail.com>, 2021
 # 
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2021-05-08 15:47+CET\n"
+"POT-Creation-Date: 2021-05-18 15:38+CET\n"
 "PO-Revision-Date: 2018-11-14 12:31+0000\n"
-"Last-Translator: Long, 2021\n"
+"Last-Translator: An Nguyá»…n <nguyenlean17 at gmail.com>, 2021\n"
 "Language-Team: Vietnamese (https://www.transifex.com/otf/teams/1519/vi/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -58,7 +59,7 @@ msgstr "Hỗ trợ"
 #: https//tb-manual.torproject.org/menu/
 #: (content/menu/contents+en.lrtopic.body)
 msgid "Community"
-msgstr ""
+msgstr "Cộng đồng"
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/menu/
 #: (content/menu/contents+en.lrtopic.body)
@@ -1645,25 +1646,16 @@ msgstr ""
 "xác minh điều này trên thanh địa chỉ URL: nếu kết nối của bạn được bảo mật, "
 "địa chỉ đó sẽ bắt đầu với “https://”, không phải “http”."
 
-#: https//tb-manual.torproject.org/security-slider~Redirect links from orphan
-#: page to update page/ (content/security-slider~Redirect
-#: page/contents+en.lrtopic.title)
 #: https//tb-manual.torproject.org/security-settings/
 #: (content/security-settings/contents+en.lrtopic.title)
 msgid "SECURITY SETTINGS"
 msgstr ""
 
-#: https//tb-manual.torproject.org/security-slider~Redirect links from orphan
-#: page to update page/ (content/security-slider~Redirect
-#: page/contents+en.lrtopic.description)
 #: https//tb-manual.torproject.org/security-settings/
 #: (content/security-settings/contents+en.lrtopic.description)
 msgid "Configuring Tor Browser for security and usability"
 msgstr "Cấu hình Trình duyệt Tor về tính khả dụng và bảo mật"
 
-#: https//tb-manual.torproject.org/security-slider~Redirect links from orphan
-#: page to update page/ (content/security-slider~Redirect
-#: page/contents+en.lrtopic.body)
 #: https//tb-manual.torproject.org/security-settings/
 #: (content/security-settings/contents+en.lrtopic.body)
 msgid ""
@@ -1671,9 +1663,6 @@ msgid ""
 "data."
 msgstr ""
 
-#: https//tb-manual.torproject.org/security-slider~Redirect links from orphan
-#: page to update page/ (content/security-slider~Redirect
-#: page/contents+en.lrtopic.body)
 #: https//tb-manual.torproject.org/security-settings/
 #: (content/security-settings/contents+en.lrtopic.body)
 msgid ""
@@ -1681,9 +1670,6 @@ msgid ""
 "features that can be used to compromise your security and anonymity."
 msgstr ""
 
-#: https//tb-manual.torproject.org/security-slider~Redirect links from orphan
-#: page to update page/ (content/security-slider~Redirect
-#: page/contents+en.lrtopic.body)
 #: https//tb-manual.torproject.org/security-settings/
 #: (content/security-settings/contents+en.lrtopic.body)
 msgid ""
@@ -1691,9 +1677,6 @@ msgid ""
 "menu."
 msgstr ""
 
-#: https//tb-manual.torproject.org/security-slider~Redirect links from orphan
-#: page to update page/ (content/security-slider~Redirect
-#: page/contents+en.lrtopic.body)
 #: https//tb-manual.torproject.org/security-settings/
 #: (content/security-settings/contents+en.lrtopic.body)
 msgid ""
@@ -1702,17 +1685,11 @@ msgid ""
 "degree of usability you require."
 msgstr ""
 
-#: https//tb-manual.torproject.org/security-slider~Redirect links from orphan
-#: page to update page/ (content/security-slider~Redirect
-#: page/contents+en.lrtopic.body)
 #: https//tb-manual.torproject.org/security-settings/
 #: (content/security-settings/contents+en.lrtopic.body)
 msgid "### ACCESSING THE SECURITY SETTINGS"
 msgstr ""
 
-#: https//tb-manual.torproject.org/security-slider~Redirect links from orphan
-#: page to update page/ (content/security-slider~Redirect
-#: page/contents+en.lrtopic.body)
 #: https//tb-manual.torproject.org/security-settings/
 #: (content/security-settings/contents+en.lrtopic.body)
 msgid ""
@@ -1720,9 +1697,6 @@ msgid ""
 "the Tor Browser URL bar."
 msgstr ""
 
-#: https//tb-manual.torproject.org/security-slider~Redirect links from orphan
-#: page to update page/ (content/security-slider~Redirect
-#: page/contents+en.lrtopic.body)
 #: https//tb-manual.torproject.org/security-settings/
 #: (content/security-settings/contents+en.lrtopic.body)
 msgid ""
@@ -1730,9 +1704,6 @@ msgid ""
 "Settings...' button in the shield menu."
 msgstr ""
 
-#: https//tb-manual.torproject.org/security-slider~Redirect links from orphan
-#: page to update page/ (content/security-slider~Redirect
-#: page/contents+en.lrtopic.body)
 #: https//tb-manual.torproject.org/security-settings/
 #: (content/security-settings/contents+en.lrtopic.body)
 msgid ""
@@ -1741,17 +1712,11 @@ msgid ""
 "under the shield menu.\">"
 msgstr ""
 
-#: https//tb-manual.torproject.org/security-slider~Redirect links from orphan
-#: page to update page/ (content/security-slider~Redirect
-#: page/contents+en.lrtopic.body)
 #: https//tb-manual.torproject.org/security-settings/
 #: (content/security-settings/contents+en.lrtopic.body)
 msgid "### SECURITY LEVELS"
 msgstr ""
 
-#: https//tb-manual.torproject.org/security-slider~Redirect links from orphan
-#: page to update page/ (content/security-slider~Redirect
-#: page/contents+en.lrtopic.body)
 #: https//tb-manual.torproject.org/security-settings/
 #: (content/security-settings/contents+en.lrtopic.body)
 msgid ""
@@ -1760,9 +1725,6 @@ msgid ""
 "possible attacks."
 msgstr ""
 
-#: https//tb-manual.torproject.org/security-slider~Redirect links from orphan
-#: page to update page/ (content/security-slider~Redirect
-#: page/contents+en.lrtopic.body)
 #: https//tb-manual.torproject.org/security-settings/
 #: (content/security-settings/contents+en.lrtopic.body)
 msgid ""
@@ -1770,9 +1732,6 @@ msgid ""
 "Level."
 msgstr ""
 
-#: https//tb-manual.torproject.org/security-slider~Redirect links from orphan
-#: page to update page/ (content/security-slider~Redirect
-#: page/contents+en.lrtopic.body)
 #: https//tb-manual.torproject.org/security-settings/
 #: (content/security-settings/contents+en.lrtopic.body)
 msgid ""
@@ -1781,33 +1740,21 @@ msgid ""
 "Standard.\">"
 msgstr ""
 
-#: https//tb-manual.torproject.org/security-slider~Redirect links from orphan
-#: page to update page/ (content/security-slider~Redirect
-#: page/contents+en.lrtopic.body)
 #: https//tb-manual.torproject.org/security-settings/
 #: (content/security-settings/contents+en.lrtopic.body)
 msgid "###### Standard"
 msgstr ""
 
-#: https//tb-manual.torproject.org/security-slider~Redirect links from orphan
-#: page to update page/ (content/security-slider~Redirect
-#: page/contents+en.lrtopic.body)
 #: https//tb-manual.torproject.org/security-settings/
 #: (content/security-settings/contents+en.lrtopic.body)
 msgid "* At this level, all Tor Browser and website features are enabled."
 msgstr ""
 
-#: https//tb-manual.torproject.org/security-slider~Redirect links from orphan
-#: page to update page/ (content/security-slider~Redirect
-#: page/contents+en.lrtopic.body)
 #: https//tb-manual.torproject.org/security-settings/
 #: (content/security-settings/contents+en.lrtopic.body)
 msgid "###### Safer"
 msgstr ""
 
-#: https//tb-manual.torproject.org/security-slider~Redirect links from orphan
-#: page to update page/ (content/security-slider~Redirect
-#: page/contents+en.lrtopic.body)
 #: https//tb-manual.torproject.org/security-settings/
 #: (content/security-settings/contents+en.lrtopic.body)
 msgid ""
@@ -1815,9 +1762,6 @@ msgid ""
 "cause some sites to lose functionality."
 msgstr ""
 
-#: https//tb-manual.torproject.org/security-slider~Redirect links from orphan
-#: page to update page/ (content/security-slider~Redirect
-#: page/contents+en.lrtopic.body)
 #: https//tb-manual.torproject.org/security-settings/
 #: (content/security-settings/contents+en.lrtopic.body)
 msgid ""
@@ -1826,17 +1770,11 @@ msgid ""
 "click-to-play."
 msgstr ""
 
-#: https//tb-manual.torproject.org/security-slider~Redirect links from orphan
-#: page to update page/ (content/security-slider~Redirect
-#: page/contents+en.lrtopic.body)
 #: https//tb-manual.torproject.org/security-settings/
 #: (content/security-settings/contents+en.lrtopic.body)
 msgid "###### Safest"
 msgstr ""
 
-#: https//tb-manual.torproject.org/security-slider~Redirect links from orphan
-#: page to update page/ (content/security-slider~Redirect
-#: page/contents+en.lrtopic.body)
 #: https//tb-manual.torproject.org/security-settings/
 #: (content/security-settings/contents+en.lrtopic.body)
 msgid ""
@@ -1844,17 +1782,11 @@ msgid ""
 "basic services."
 msgstr ""
 
-#: https//tb-manual.torproject.org/security-slider~Redirect links from orphan
-#: page to update page/ (content/security-slider~Redirect
-#: page/contents+en.lrtopic.body)
 #: https//tb-manual.torproject.org/security-settings/
 #: (content/security-settings/contents+en.lrtopic.body)
 msgid "These changes affect images, media, and scripts."
 msgstr ""
 
-#: https//tb-manual.torproject.org/security-slider~Redirect links from orphan
-#: page to update page/ (content/security-slider~Redirect
-#: page/contents+en.lrtopic.body)
 #: https//tb-manual.torproject.org/security-settings/
 #: (content/security-settings/contents+en.lrtopic.body)
 msgid ""
@@ -3481,10 +3413,12 @@ msgid ""
 "Download Tor Browser to experience real private browsing without tracking, "
 "surveillance, or censorship."
 msgstr ""
+"Tải về trình duyệt Tor để trải nghiệm duyệt web riêng tư không bị theo dõi, "
+"điều tra, hay kiểm duyệt."
 
 #: lego/templates/footer.html:35 templates/footer.html:35
 msgid "Our mission:"
-msgstr ""
+msgstr "Nhiệm vụ của chúng tôi:"
 
 #: lego/templates/footer.html:36 templates/footer.html:36
 msgid ""More information about the tor-commits mailing list