[tor-commits] [translation/gettor-website-contentspot] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=gettor-website-contentspot

translation at torproject.org translation at torproject.org
Mon May 24 14:15:25 UTC 2021


commit cd573903b3def33e9c3031fd8d3addd665834c33
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Mon May 24 14:15:24 2021 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=gettor-website-contentspot
---
 contents+vi.po | 17 +++++++++++------
 1 file changed, 11 insertions(+), 6 deletions(-)

diff --git a/contents+vi.po b/contents+vi.po
index 4c3c843e21..7138b1caf5 100644
--- a/contents+vi.po
+++ b/contents+vi.po
@@ -5,6 +5,7 @@
 # Trang Pham Thu <p.thutrang218 at gmail.com>, 2021
 # erinm, 2021
 # Ngo Long <ngotienlong1996 at gmail.com>, 2021
+# An Nguyá»…n <nguyenlean17 at gmail.com>, 2021
 # 
 msgid ""
 msgstr ""
@@ -12,7 +13,7 @@ msgstr ""
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2021-04-17 07:56+CET\n"
 "PO-Revision-Date: 2021-03-24 14:33+0000\n"
-"Last-Translator: Ngo Long <ngotienlong1996 at gmail.com>, 2021\n"
+"Last-Translator: An Nguyá»…n <nguyenlean17 at gmail.com>, 2021\n"
 "Language-Team: Vietnamese (https://www.transifex.com/otf/teams/1519/vi/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -50,7 +51,7 @@ msgstr "Hỗ trợ"
 
 #: (dynamic)
 msgid "Community"
-msgstr ""
+msgstr "Cộng đồng"
 
 #: (dynamic)
 msgid "Blog"
@@ -65,10 +66,12 @@ msgid ""
 "Download Tor Browser to experience real private browsing without tracking, "
 "surveillance, or censorship."
 msgstr ""
+"Tải về trình duyệt Tor để trải nghiệm duyệt web riêng tư không bị theo dõi, "
+"điều tra, hay kiểm duyệt."
 
 #: (dynamic)
 msgid "Our mission:"
-msgstr ""
+msgstr "Nhiệm vụ của chúng tôi:"
 
 #: (dynamic)
 msgid ""
@@ -110,7 +113,7 @@ msgstr ""
 
 #: https//gettor.torproject.org/ (content/contents+en.lrpage.title)
 msgid "What is GetTor?"
-msgstr ""
+msgstr "GetTor là gì?"
 
 #: https//gettor.torproject.org/ (content/contents+en.lrpage.body)
 msgid ""
@@ -121,17 +124,19 @@ msgstr ""
 
 #: https//gettor.torproject.org/ (content/contents+en.lrpage.body)
 msgid "# How does it work?"
-msgstr ""
+msgstr "# Vậy nó hoạt động như thế nào?"
 
 #: https//gettor.torproject.org/ (content/contents+en.lrpage.body)
 msgid "The idea behind GetTor is very simple:"
-msgstr ""
+msgstr "Cách hoạt động của GetTor rất đơn giản:"
 
 #: https//gettor.torproject.org/ (content/contents+en.lrpage.body)
 msgid ""
 "- Step 1: Send a request to GetTor (gettor at torproject.org) specifying your "
 "operating system (and your locale). Ex: \"windows es\""
 msgstr ""
+"-Bước 1: Gửi yêu cầu cho GetTor (gettor at torproject.org) nêu rõ hệ điều hành "
+"(và khu vực của bạn). Ví dụ: \"windows es\""
 
 #: https//gettor.torproject.org/ (content/contents+en.lrpage.body)
 msgid ""More information about the tor-commits mailing list