[tor-commits] [translation/support-portal] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=support-portal

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sat May 22 10:18:57 UTC 2021


commit 8f26a82e5947b81b7c162fe15681350c875be719
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:  Sat May 22 10:18:56 2021 +0000

  https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=support-portal
---
 contents+pl.po | 80 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++---------------
 1 file changed, 60 insertions(+), 20 deletions(-)

diff --git a/contents+pl.po b/contents+pl.po
index 1dfeaf2d6c..c291fcebcb 100644
--- a/contents+pl.po
+++ b/contents+pl.po
@@ -11526,6 +11526,9 @@ msgid ""
 "lines from above (Note, use whatever is the current experimental version "
 "instead of 0.4.5.x from the example below):"
 msgstr ""
+"Jeśli chcesz wypróbować eksperymentalne paczki wpisz linie poniżej, **w "
+"dodatku** do powyższych (Uwaga, używaj najnowszej wersji eksperymentalnej "
+"zamiast wersji 0.4.5.x zamiast tej z przykładu poniżej):"
 
 #: https//support.torproject.org/apt/tor-deb-repo/
 #: (content/apt/apt-1/contents+en.lrquestion.description)
@@ -11533,6 +11536,8 @@ msgid ""
 "deb   https://deb.torproject.org/torproject.org tor-"
 "experimental-0.4.5.x-<DISTRIBUTION> main"
 msgstr ""
+"deb   https://deb.torproject.org/torproject.org tor-"
+"experimental-0.4.5.x-<DISTRIBUTION> main"
 
 #: https//support.torproject.org/apt/tor-deb-repo/
 #: (content/apt/apt-1/contents+en.lrquestion.description)
@@ -11540,11 +11545,13 @@ msgid ""
 "deb-src https://deb.torproject.org/torproject.org tor-"
 "experimental-0.4.5.x-<DISTRIBUTION> main"
 msgstr ""
+"deb-src https://deb.torproject.org/torproject.org tor-"
+"experimental-0.4.5.x-<DISTRIBUTION> main"
 
 #: https//support.torproject.org/apt/tor-deb-repo/
 #: (content/apt/apt-1/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "Or nightly builds:"
-msgstr ""
+msgstr "Lub wersje nightly:"
 
 #: https//support.torproject.org/apt/tor-deb-repo/
 #: (content/apt/apt-1/contents+en.lrquestion.description)
@@ -11552,6 +11559,8 @@ msgid ""
 "deb   https://deb.torproject.org/torproject.org tor-nightly-"
 "master-<DISTRIBUTION> main"
 msgstr ""
+"deb   https://deb.torproject.org/torproject.org tor-nightly-"
+"master-<DISTRIBUTION> main"
 
 #: https//support.torproject.org/apt/tor-deb-repo/
 #: (content/apt/apt-1/contents+en.lrquestion.description)
@@ -11559,6 +11568,8 @@ msgid ""
 "deb-src https://deb.torproject.org/torproject.org tor-nightly-"
 "master-<DISTRIBUTION> main"
 msgstr ""
+"deb-src https://deb.torproject.org/torproject.org tor-nightly-"
+"master-<DISTRIBUTION> main"
 
 #: https//support.torproject.org/apt/tor-deb-repo/
 #: (content/apt/apt-1/contents+en.lrquestion.description)
@@ -11569,28 +11580,34 @@ msgid ""
 "`lsb_release -c` or `cat /etc/debian_version` to check the Operating System "
 "version."
 msgstr ""
+"Zamień `<DISTRIBUTION>` na kryptonim twojego Systemu Operacyjnego. Wpisz w "
+"terminalu `lsb_release -c` lub `cat /etc/debian_version`, aby sprawdzić "
+"wersjÄ™ Systemu Operacyjnego."
 
 #: https//support.torproject.org/apt/tor-deb-repo/
 #: (content/apt/apt-1/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "**Note:** Ubuntu Focal dropped support for 32-bit, so instead use:"
 msgstr ""
+"**Uwaga:** Ubuntu Focal nie wspiera wersji 32-bit, zamiast nich używaj:"
 
 #: https//support.torproject.org/apt/tor-deb-repo/
 #: (content/apt/apt-1/contents+en.lrquestion.description)
 msgid ""
 "deb   [arch=amd64] https://deb.torproject.org/torproject.org focal main"
 msgstr ""
+"deb   [arch=amd64] https://deb.torproject.org/torproject.org focal main"
 
 #: https//support.torproject.org/apt/tor-deb-repo/
 #: (content/apt/apt-1/contents+en.lrquestion.description)
 msgid ""
 "deb-src [arch=amd64] https://deb.torproject.org/torproject.org focal main"
 msgstr ""
+"deb-src [arch=amd64] https://deb.torproject.org/torproject.org focal main"
 
 #: https//support.torproject.org/apt/tor-deb-repo/
 #: (content/apt/apt-1/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "Warning symptom, when running sudo apt update:"
-msgstr ""
+msgstr "Objaw ostrzegawczy, podczas uruchomienia sudo apt update:"
 
 #: https//support.torproject.org/apt/tor-deb-repo/
 #: (content/apt/apt-1/contents+en.lrquestion.description)
@@ -11599,6 +11616,9 @@ msgid ""
 "repository 'http://deb.torproject.org/torproject.org focal InRelease' "
 "doesn't support architecture 'i386'"
 msgstr ""
+"Skipping acquire of configured file 'main/binary-i386/Packages' as "
+"repository 'http://deb.torproject.org/torproject.org focal InRelease' "
+"doesn't support architecture 'i386'"
 
 #: https//support.torproject.org/apt/tor-deb-repo/
 #: (content/apt/apt-1/contents+en.lrquestion.description)
@@ -11606,6 +11626,8 @@ msgid ""
 "#### 3. Then add the gpg key used to sign the packages by running the "
 "following commands at your command prompt"
 msgstr ""
+"#### 3. Następnie dodaj klucz gpg używany do podpisywania pakietów, wpisując"
+" następujące polecenia w terminalu:"
 
 #: https//support.torproject.org/apt/tor-deb-repo/
 #: (content/apt/apt-1/contents+en.lrquestion.description)
@@ -11628,7 +11650,7 @@ msgstr ""
 #: https//support.torproject.org/apt/tor-deb-repo/
 #: (content/apt/apt-1/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "#### 4. Install tor and tor debian keyring"
-msgstr ""
+msgstr "#### 4. Zainstaluj Tor oraz Tor Debian keyring"
 
 #: https//support.torproject.org/apt/tor-deb-repo/
 #: (content/apt/apt-1/contents+en.lrquestion.description)
@@ -11636,13 +11658,16 @@ msgid ""
 "We provide a Debian package to help you keep our signing key current. It is "
 "recommended you use it. Install it with the following commands:"
 msgstr ""
+"Zapewniamy pakiet Debian, aby pomóc Ci zatrzymać Twój aktualny klucz "
+"podpisujący. Zalecamy jego używanie. Zainstaluj go używając następujących "
+"poleceń:"
 
 #: https//support.torproject.org/apt/tor-deb-repo/
 #: (content/apt/apt-1/contents+en.lrquestion.description)
 #: https//support.torproject.org/apt/apt-over-tor/
 #: (content/apt/apt-3/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "# apt update"
-msgstr ""
+msgstr "# apt update"
 
 #: https//support.torproject.org/apt/tor-deb-repo/
 #: (content/apt/apt-1/contents+en.lrquestion.description)
@@ -11657,7 +11682,7 @@ msgstr "Czy mogę używać Tor z repozytoriów Ubuntu?"
 #: https//support.torproject.org/apt/tor-ubuntu/
 #: (content/apt/apt-2/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "**No.** Do not use the packages in Ubuntu's universe."
-msgstr ""
+msgstr "**Nie.** Nie używaj pakietów z Ubuntu Universe."
 
 #: https//support.torproject.org/apt/tor-ubuntu/
 #: (content/apt/apt-2/contents+en.lrquestion.description)
@@ -11665,16 +11690,18 @@ msgid ""
 "In the past they have not been reliably updated. That means you could be "
 "missing stability and security fixes."
 msgstr ""
+"W przeszłości nie były one odpowiednio aktualizowane. Co oznacza, że możesz "
+"narazić się na niestabilność i brak poprawek bezpieczeństwa."
 
 #: https//support.torproject.org/apt/tor-ubuntu/
 #: (content/apt/apt-2/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "Instead, please use [Tor Debian repository](/apt/tor-deb-repo)."
-msgstr ""
+msgstr "Zamiast tego, używaj [repozytorium Tor Debian](/apt/tor-deb-repo)."
 
 #: https//support.torproject.org/apt/apt-over-tor/
 #: (content/apt/apt-3/contents+en.lrquestion.title)
 msgid "Can I use APT over Tor?"
-msgstr ""
+msgstr "Mogę używać APT przez Tora?"
 
 #: https//support.torproject.org/apt/apt-over-tor/
 #: (content/apt/apt-3/contents+en.lrquestion.description)
@@ -11682,11 +11709,13 @@ msgid ""
 "Yes, `deb.torproject.org` is also served through via an Onion Service: "
 "http://sdscoq7snqtznauu.onion/"
 msgstr ""
+"Tak, `deb.torproject.org` jest również dostępny poprzez Usługę Onion: "
+"http://sdscoq7snqtznauu.onion/"
 
 #: https//support.torproject.org/apt/apt-over-tor/
 #: (content/apt/apt-3/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "To use Apt over Tor, the apt transport needs to be installed:"
-msgstr ""
+msgstr "Aby używać Apt przez Tora, musisz zainstalować apt-transport:"
 
 #: https//support.torproject.org/apt/apt-over-tor/
 #: (content/apt/apt-3/contents+en.lrquestion.description)
@@ -11699,6 +11728,8 @@ msgid ""
 "Then you need to add the following entries to `/etc/apt/sources.list` or a "
 "new file in `/etc/apt/sources.list.d/`:"
 msgstr ""
+"Następnie musisz dodać następujące wpisy do pliku `/etc/apt/sources.list` "
+"lub w nowym pliku `/etc/apt/sources.list.d/`:"
 
 #: https//support.torproject.org/apt/apt-over-tor/
 #: (content/apt/apt-3/contents+en.lrquestion.description)
@@ -11708,12 +11739,12 @@ msgstr "# Dla wersji stabilnych"
 #: https//support.torproject.org/apt/apt-over-tor/
 #: (content/apt/apt-3/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "deb tor://sdscoq7snqtznauu.onion/torproject.org <DISTRIBUTION> main"
-msgstr ""
+msgstr "deb tor://sdscoq7snqtznauu.onion/torproject.org <DISTRIBUTION> main"
 
 #: https//support.torproject.org/apt/apt-over-tor/
 #: (content/apt/apt-3/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "# For the unstable version."
-msgstr ""
+msgstr "# Dla wersji niestabilnych"
 
 #: https//support.torproject.org/apt/apt-over-tor/
 #: (content/apt/apt-3/contents+en.lrquestion.description)
@@ -11721,11 +11752,13 @@ msgid ""
 "deb tor://sdscoq7snqtznauu.onion/torproject.org tor-nightly-"
 "master-<DISTRIBUTION> main"
 msgstr ""
+"deb tor://sdscoq7snqtznauu.onion/torproject.org tor-nightly-"
+"master-<DISTRIBUTION> main"
 
 #: https//support.torproject.org/apt/apt-over-tor/
 #: (content/apt/apt-3/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "Now refresh your sources and try to install tor again:"
-msgstr ""
+msgstr "Odśwież swoje źródła i spróbuj ponownie zainstalować Tora:"
 
 #: https//support.torproject.org/apt/apt-over-tor/
 #: (content/apt/apt-3/contents+en.lrquestion.description)
@@ -11743,6 +11776,8 @@ msgid ""
 "The Tor Project maintains its own [RPM package "
 "repository](https://rpm.torproject.org) for CentOS and RHEL and Fedora."
 msgstr ""
+"Tor Project utrzymuje własne [repozytoria pakietów "
+"RPM](https://rpm.torproject.org) dla systemów CentOS, RHEL, oraz Fedora"
 
 #: https//support.torproject.org/rpm/tor-rpm-install/
 #: (content/rpm/install/contents+en.lrquestion.description)
@@ -11751,6 +11786,9 @@ msgid ""
 "you should have access to a user account with system administration "
 "privileges, e.g your user should be in the sudo group."
 msgstr ""
+"> **Uwaga:** Symbol # oznacza, że polecenie jest wykonywane jako root. "
+"Oznacza to, że musisz mieć dostęp do konta użytkownika z uprawnieniami "
+"administratora systemu, np. Twój użytkownik powinien być w grupie sudo."
 
 #: https//support.torproject.org/rpm/tor-rpm-install/
 #: (content/rpm/install/contents+en.lrquestion.description)
@@ -11764,17 +11802,17 @@ msgstr ""
 #: https//support.torproject.org/rpm/tor-rpm-install/
 #: (content/rpm/install/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "### 1. Enable epel repository (only for CentOS and RHEL)"
-msgstr ""
+msgstr "### 1. Włącz repozytorium epel (wyłącznie dla systemów CentOS i RHEL)"
 
 #: https//support.torproject.org/rpm/tor-rpm-install/
 #: (content/rpm/install/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "# dnf install epel-release -y"
-msgstr ""
+msgstr "# dnf install epel-release -y"
 
 #: https//support.torproject.org/rpm/tor-rpm-install/
 #: (content/rpm/install/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "### 2. Add the following to /etc/yum.repos.d/tor.repo"
-msgstr ""
+msgstr "### 2. Dodaj następujące wpisy do pliku /etc/yum.repos.d/tor.repo"
 
 #: https//support.torproject.org/rpm/tor-rpm-install/
 #: (content/rpm/install/contents+en.lrquestion.description)
@@ -11839,12 +11877,12 @@ msgstr "gpgkey=https://rpm.torproject.org/fedora/public_gpg.key"
 #: https//support.torproject.org/rpm/tor-rpm-install/
 #: (content/rpm/install/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "### 3. Install the Tor package"
-msgstr ""
+msgstr "### 3. Zainstaluj pakiet Tor"
 
 #: https//support.torproject.org/rpm/tor-rpm-install/
 #: (content/rpm/install/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "Then you can install the latest Tor package."
-msgstr ""
+msgstr "Teraz możesz zainstalować najnowszy pakiet Tor."
 
 #: https//support.torproject.org/rpm/tor-rpm-install/
 #: (content/rpm/install/contents+en.lrquestion.description)
@@ -11856,26 +11894,28 @@ msgstr "# dnf install tor -y"
 msgid ""
 "Using it for the first time, you will have to import the GPG public key."
 msgstr ""
+"Używając tego po raz pierwszy, będziesz musiał zaimportować publiczny klucz "
+"GPG."
 
 #: https//support.torproject.org/rpm/tor-rpm-install/
 #: (content/rpm/install/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "Importing GPG key 0x3621CD35:"
-msgstr ""
+msgstr "Importing GPG key 0x3621CD35:"
 
 #: https//support.torproject.org/rpm/tor-rpm-install/
 #: (content/rpm/install/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "Userid   : \"Kushal Das (RPM Signing key) <kushal at torproject.org>\""
-msgstr ""
+msgstr "Userid   : \"Kushal Das (RPM Signing key) \""
 
 #: https//support.torproject.org/rpm/tor-rpm-install/
 #: (content/rpm/install/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "Fingerprint: 999E C8E3 14BC 8D46 022D 6C7D E217 C30C 3621 CD35"
-msgstr ""
+msgstr "Fingerprint: 999E C8E3 14BC 8D46 022D 6C7D E217 C30C 3621 CD35"
 
 #: https//support.torproject.org/rpm/tor-rpm-install/
 #: (content/rpm/install/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "From    : https://rpm.torproject.org/fedora/public_gpg.key"
-msgstr ""
+msgstr "From    : https://rpm.torproject.org/fedora/public_gpg.key"
 
 #: https//support.torproject.org/rpm/tor-rpm-install/
 #: (content/rpm/install/contents+en.lrquestion.description)More information about the tor-commits mailing list