[tor-commits] [translation/support-portal] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=support-portal

translation at torproject.org translation at torproject.org
Fri May 21 15:48:08 UTC 2021


commit 4d58da3c57ccf645d3e4a4d9b6d2d00bdbfb9dce
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Fri May 21 15:48:07 2021 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=support-portal
---
 contents+pl.po | 41 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++-
 1 file changed, 40 insertions(+), 1 deletion(-)

diff --git a/contents+pl.po b/contents+pl.po
index 1dd9e9bb3f..a4f626b5d7 100644
--- a/contents+pl.po
+++ b/contents+pl.po
@@ -8905,6 +8905,8 @@ msgid ""
 "* A medium term signing key named \"ed25519_signing_secret_key\" is "
 "generated for Tor to use."
 msgstr ""
+"* Åšrednioterminowy klucz podpisujÄ…cy nazwany \"ed25519_signing_secret_key\" "
+"jest wygenerowany do użytku przez Tora."
 
 #: https//support.torproject.org/operators/offline-ed25519/
 #: (content/operators/offline-ed25519/contents+en.lrquestion.description)
@@ -8913,6 +8915,10 @@ msgid ""
 "signed by the primary identity secret key and confirms that the medium term "
 "signing key is valid for a certain period of time."
 msgstr ""
+"Również zostaje wygenerowany certyfikat nazwany \"ed25519_signing_cert\", "
+"który jest podpisany przez główny plik sekretnego klucza tożsamości, i "
+"potwierdza, że ten średnioterminowy klucz podpisujący jest prawidłowy przez "
+"pewien okres czasu."
 
 #: https//support.torproject.org/operators/offline-ed25519/
 #: (content/operators/offline-ed25519/contents+en.lrquestion.description)
@@ -8920,6 +8926,8 @@ msgid ""
 "The default validity is 30 days, but this can be customized by setting "
 "\"SigningKeyLifetime N days|weeks|months\" in torrc."
 msgstr ""
+"Domyślnym okresem ważności jest 30 dni, ale może to być zmienione poprzez "
+"ustawienie wartości \"SigningKeyLifetime N dni|tygodni|miesięcy\" w torrc."
 
 #: https//support.torproject.org/operators/offline-ed25519/
 #: (content/operators/offline-ed25519/contents+en.lrquestion.description)
@@ -8927,6 +8935,9 @@ msgid ""
 "* There is also a primary public key named \"ed25519_master_id_public_key, "
 "which is the actual identity of the relay advertised in the network."
 msgstr ""
+"* Jest również główny klucz publiczny nazwany "
+"\"ed25519_master_id_public_key\", który jest identyfikatorem przekaźnika "
+"reklamowanego w sieci."
 
 #: https//support.torproject.org/operators/offline-ed25519/
 #: (content/operators/offline-ed25519/contents+en.lrquestion.description)
@@ -8934,6 +8945,8 @@ msgid ""
 "This one is not sensitive and can be easily computed from "
 "\"ed5519_master_id_secret_key\"."
 msgstr ""
+"Ten nie jest wrażliwy i może być stworzony na podstawie "
+"\"ed5519_master_id_secret_key\"."
 
 #: https//support.torproject.org/operators/offline-ed25519/
 #: (content/operators/offline-ed25519/contents+en.lrquestion.description)
@@ -8942,6 +8955,10 @@ msgid ""
 "long as they are valid, so the primary identity secret key can be kept "
 "outside DataDirectory/keys, on a storage media or a different computer."
 msgstr ""
+"Tor potrzebuje jedynie dostępu do średnioterminowego klucza podpisującego "
+"oraz certyfikatu, dopóki są one prawidłowe, dlatego główny sekretny klucz "
+"tożsamości może być trzymany poza folderem DataDirectory/keys, na nośniku "
+"danych lub innym komputerze."
 
 #: https//support.torproject.org/operators/offline-ed25519/
 #: (content/operators/offline-ed25519/contents+en.lrquestion.description)
@@ -8950,11 +8967,14 @@ msgid ""
 "before they expire otherwise the Tor process on the relay will exit upon "
 "expiration."
 msgstr ""
+"Będziesz musiał ręcznie odnowić średnioterminowy klucz podpisujący oraz "
+"certyfikat zanim wygasną, w przeciwnym raze proces Tora na przekaźniku "
+"zostanie zakończony po wygaśnięciu."
 
 #: https//support.torproject.org/operators/offline-ed25519/
 #: (content/operators/offline-ed25519/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "This feature is optional, you don't need to use it unless you want to."
-msgstr ""
+msgstr "Ta funkcja jest opcjonalna, nie musisz jej używać, chyba że chcesz."
 
 #: https//support.torproject.org/operators/offline-ed25519/
 #: (content/operators/offline-ed25519/contents+en.lrquestion.description)
@@ -8964,6 +8984,11 @@ msgid ""
 "leave the primary identity secret key in DataDirectory/keys, just make a "
 "backup in case you'll need to reinstall it."
 msgstr ""
+"Jeśli chcesz, aby twój przekaźnik mógł działać przez dłuższy czas bez "
+"opieki, bez potrzeby ręcznego odnawiania średnioterminowego klucza "
+"podpisującego, najlepszym rozwiązaniem jest zostawienie głównego sekretnego "
+"klucza tożsamości w DataDirectory/keys oraz zrobienie kopii na wypadek "
+"potrzeby przeinstalowania."
 
 #: https//support.torproject.org/operators/offline-ed25519/
 #: (content/operators/offline-ed25519/contents+en.lrquestion.description)
@@ -8972,6 +8997,10 @@ msgid ""
 "guide](https://trac.torproject.org/projects/tor/wiki/doc/TorRelaySecurity/OfflineKeys)"
 " on the topic."
 msgstr ""
+"Jeśli chcesz używać tej funkcji, możesz sprawdzić nasz bardziej [szczegółowy"
+" "
+"poradnik](https://trac.torproject.org/projects/tor/wiki/doc/TorRelaySecurity/OfflineKeys)"
+" na ten temat."
 
 #: https//support.torproject.org/operators/operators-1/
 #: (content/operators/operators-1/contents+en.lrquestion.title)
@@ -8988,6 +9017,9 @@ msgid ""
 "For the most in-depth resource on running a relay, see the [Relay Setup "
 "Guide](https://community.torproject.org/relay/setup)."
 msgstr ""
+"Dla najbardziej dogłębnych zasobów odnośnie prowadzenia przekaźnika, sprawdź"
+" [Poradnik Konfiguracji "
+"Przekaźnika](https://community.torproject.org/relay/setup)."
 
 #: https//support.torproject.org/operators/operators-2/
 #: (content/operators/operators-2/contents+en.lrquestion.title)
@@ -9094,6 +9126,9 @@ msgid ""
 "guide](https://community.torproject.org/relay/setup/bridge/) to learn how to"
 " set up an obfs4 bridge."
 msgstr ""
+"Zobacz nasz [przewodnik konfiguracji "
+"obfs4](https://community.torproject.org/relay/setup/bridge/), aby dowiedzieć"
+" się jak skonfigurować most obfs4."
 
 #: https//support.torproject.org/operators/operators-7/
 #: (content/operators/operators-7/contents+en.lrquestion.title)
@@ -9155,6 +9190,8 @@ msgstr ""
 #: (content/operators/outgoing-firewall/contents+en.lrquestion.title)
 msgid "How should I configure the outgoing filters on my relay?"
 msgstr ""
+"Jak powinienem skonfigurować filtry połączeń wychodzących na moim "
+"przekaźniku?"
 
 #: https//support.torproject.org/operators/outgoing-firewall/
 #: (content/operators/outgoing-firewall/contents+en.lrquestion.description)
@@ -9162,6 +9199,8 @@ msgid ""
 "All outgoing connections must be allowed, so that each relay can communicate"
 " with every other relay."
 msgstr ""
+"Wszystkie połączenia wychodzące muszą być dozwolone, aby każdy przekaźnik "
+"mógł się komunikować z innymi przekaźnikami."
 
 #: https//support.torproject.org/operators/outgoing-firewall/
 #: (content/operators/outgoing-firewall/contents+en.lrquestion.description)More information about the tor-commits mailing list