[tor-commits] [translation/support-portal] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=support-portal

translation at torproject.org translation at torproject.org
Fri May 21 10:48:25 UTC 2021


commit 835e6ea614df284ebcdbd46c18e926ffcbc403ef
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Fri May 21 10:48:24 2021 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=support-portal
---
 contents+pl.po | 49 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++--
 1 file changed, 47 insertions(+), 2 deletions(-)

diff --git a/contents+pl.po b/contents+pl.po
index 37fe32fb15..764ce4ca9a 100644
--- a/contents+pl.po
+++ b/contents+pl.po
@@ -7952,6 +7952,8 @@ msgstr ""
 msgid ""
 "HTTPS Connections are used to secure communications over computer networks."
 msgstr ""
+"Połączenia HTTPS są używane do bezpiecznej komunikacji pomiędzy sieciami "
+"komputerowymi."
 
 #: https//support.torproject.org/https/https-2/
 #: (content/https/https-2/contents+en.lrquestion.description)
@@ -7959,6 +7961,8 @@ msgid ""
 "You can [read more about HTTPS here](https://tb-manual.torproject.org"
 "/secure-connections/)."
 msgstr ""
+"Możesz [przeczytać więcej o HTTPS tutaj](https://tb-manual.torproject.org"
+"/secure-connections/)."
 
 #: https//support.torproject.org/https/https-2/
 #: (content/https/https-2/contents+en.lrquestion.description)
@@ -7967,16 +7971,20 @@ msgid ""
 " plugin which automatically switches thousands of sites from unencrypted "
 "\"HTTP\" to more private \"HTTPS\"."
 msgstr ""
+"PrzeglÄ…darka Tor ma wtyczkÄ™ [HTTPS Everywhere](https://www.eff.org/https-"
+"everywhere), który automatycznie przełącza tysiące stron z nieszyfrowanych "
+"połączeń \"HTTP\" na bardziej prywatne \"HTTPS\"."
 
 #: https//support.torproject.org/operators/bandwidth-shaping/
 #: (content/operators/bandwidth-shaping/contents+en.lrquestion.title)
 msgid "What bandwidth shaping options are available to Tor relays?"
 msgstr ""
+"Jakie opcje kształtowania przepustowości są dostępne dla przekaźników Tor?"
 
 #: https//support.torproject.org/operators/bandwidth-shaping/
 #: (content/operators/bandwidth-shaping/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "There are two options you can add to your torrc file:"
-msgstr ""
+msgstr "Są dwie opcje które możesz dodać do swojego pliku torrc:"
 
 #: https//support.torproject.org/operators/bandwidth-shaping/
 #: (content/operators/bandwidth-shaping/contents+en.lrquestion.description)
@@ -7984,6 +7992,8 @@ msgid ""
 "**BandwidthRate** is the maximum long-term bandwidth allowed (bytes per "
 "second)."
 msgstr ""
+"**BandwidthRate** jest maksymalną, długoterminową dopuszczalną "
+"przepustowością (bajty na sekundę)."
 
 #: https//support.torproject.org/operators/bandwidth-shaping/
 #: (content/operators/bandwidth-shaping/contents+en.lrquestion.description)
@@ -7992,11 +8002,16 @@ msgid ""
 "megabytes per second (a fast connection), or \"BandwidthRate 500 KBytes\" "
 "for 500 kilobytes per second (a decent cable connection)."
 msgstr ""
+"Na przykład, możesz chcieć ustalić \"BandwidthRate 10MBytes\" dla 10 "
+"megabajtów na sekundę (szybkie połączenie), lub \"BandwidthRate 500 KBytes\""
+" dla 500 kilobajtów na sekundę (średniej jakości połączenie kablowe)."
 
 #: https//support.torproject.org/operators/bandwidth-shaping/
 #: (content/operators/bandwidth-shaping/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "The minimum BandwidthRate setting is 75 kilobytes per second."
 msgstr ""
+"Minimalnym dopuszczalnym ustawieniem BandwidthRate jest 75 kilobajtów na "
+"sekundÄ™."
 
 #: https//support.torproject.org/operators/bandwidth-shaping/
 #: (content/operators/bandwidth-shaping/contents+en.lrquestion.description)
@@ -8005,6 +8020,9 @@ msgid ""
 "periods of traffic above BandwidthRate but still keeps the average over a "
 "long period to BandwidthRate."
 msgstr ""
+"*BandwidthBurst** jest pulą bajtów użytych do realizacji żądań w krótkich "
+"okresach czasu ponad BandwidthRate, ale nadal utrzymując średnią w dłuższym "
+"okresie czasu BandwidthRate."
 
 #: https//support.torproject.org/operators/bandwidth-shaping/
 #: (content/operators/bandwidth-shaping/contents+en.lrquestion.description)
@@ -8013,6 +8031,9 @@ msgid ""
 "allowing more traffic during peak times if the average hasn't been reached "
 "lately."
 msgstr ""
+"Niski Rate, ale wysoki Burst wymusza utrzymanie długoterminowej średniej, w "
+"międzyczasie pozwalając na większy ruch podczas godzin szczytu, pod "
+"warunkiem, że średnia nie została osiągnięta."
 
 #: https//support.torproject.org/operators/bandwidth-shaping/
 #: (content/operators/bandwidth-shaping/contents+en.lrquestion.description)
@@ -8022,6 +8043,11 @@ msgid ""
 "second; but if you choose a higher BandwidthBurst (like 5 MBytes), it will "
 "allow more bytes through until the pool is empty."
 msgstr ""
+"Na przykład, jeśli ustawisz \"BandwidthBurst 500 KBytes\" i zarówno użyjesz "
+"tego dla BandwidthRate, połączenie nigdy nie przekroczy szybkości 500 "
+"kilobajtów na sekundę; lecz jeśli ustawisz wyższy BandwidthBurst (np. 5 "
+"MBytes), pozwoli to na przesłanie większej ilości bajtów, dopóki pula nie "
+"zostanie wyczerpana."
 
 #: https//support.torproject.org/operators/bandwidth-shaping/
 #: (content/operators/bandwidth-shaping/contents+en.lrquestion.description)
@@ -8030,6 +8056,10 @@ msgid ""
 "cable modem, you should set BandwidthRate to less than your smaller "
 "bandwidth (Usually that's the upload bandwidth)."
 msgstr ""
+"Jeśli masz asymetryczne połączenie (wysyłanie jest wolniejsze inż "
+"pobieranie), jak np. w modemach kablowych, powinieneś ustawić BandwidthRate "
+"niżej niż Twoja najniższa przepustowość (Zazwyczaj jest to przepustowość "
+"wysyłania)."
 
 #: https//support.torproject.org/operators/bandwidth-shaping/
 #: (content/operators/bandwidth-shaping/contents+en.lrquestion.description)
@@ -8038,11 +8068,14 @@ msgid ""
 "usage - you may need to experiment with which values make your connection "
 "comfortable."
 msgstr ""
+"W przeciwnym razie, może się zdarzyć tak, że będziesz odrzucał dużo pakietów"
+" podczas okresu maksymalnego wykorzystania przepustowości - możesz "
+"eksperymentować z wartościami, które będą komfortowe dla twojego połączenia."
 
 #: https//support.torproject.org/operators/bandwidth-shaping/
 #: (content/operators/bandwidth-shaping/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "Then set BandwidthBurst to the same as BandwidthRate."
-msgstr ""
+msgstr "Wtedy ustaw BandwidthBurst taki sam jak BandwidthRate."
 
 #: https//support.torproject.org/operators/bandwidth-shaping/
 #: (content/operators/bandwidth-shaping/contents+en.lrquestion.description)
@@ -8051,6 +8084,9 @@ msgid ""
 "prioritize Tor traffic below other traffic on their machine, so that their "
 "own personal traffic is not impacted by Tor load."
 msgstr ""
+"Węzły Tor oparte na systemach Linux mają inne opcje do wykorzystania: mogą "
+"priorytetyzować ruch Tora niżej niż inny ruch na ich maszynie, przez co ruch"
+" Tora nie wpływa na ich prywatny ruch. "
 
 #: https//support.torproject.org/operators/bandwidth-shaping/
 #: (content/operators/bandwidth-shaping/contents+en.lrquestion.description)
@@ -8059,6 +8095,10 @@ msgid ""
 "/operator-tools/linux-tor-prio.sh?h=maint-0.3.5) can be found in the Tor "
 "source distribution's contrib directory."
 msgstr ""
+"[Skrypt aby tego "
+"dokonać](https://gitweb.torproject.org/tor.git/plain/contrib/operator-tools"
+"/linux-tor-prio.sh?h=maint-0.3.5) może zostać znaleziony w folderze contrib "
+"dystrybucji kodu źródłowego Tor."
 
 #: https//support.torproject.org/operators/bandwidth-shaping/
 #: (content/operators/bandwidth-shaping/contents+en.lrquestion.description)
@@ -8067,11 +8107,16 @@ msgid ""
 "serve a certain amount of bandwidth per time period (such as 100 GB per "
 "month). These are covered in the hibernation entry below."
 msgstr ""
+"Dodatkowo, jest też opcja hibernacji, która pozwala nakazać Torowi "
+"wykorzystać jedynie określoną ilość przepustowości na dany okres (np. 100 GB"
+" miesięcznie). Są one opisane poniżej w sekcji hibernacji."
 
 #: https//support.torproject.org/operators/bandwidth-shaping/
 #: (content/operators/bandwidth-shaping/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "Note that BandwidthRate and BandwidthBurst are in **Bytes**, not Bits."
 msgstr ""
+"Zwróć uwagę, że BandwidthRate oraz BandwidthBurst są zapisane w **Bajtach**,"
+" nie Bitach."
 
 #: https//support.torproject.org/operators/behind-nat/
 #: (content/operators/behind-nat/contents+en.lrquestion.title)More information about the tor-commits mailing list