[tor-commits] [translation/support-portal] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=support-portal

translation at torproject.org translation at torproject.org
Thu May 20 16:17:56 UTC 2021


commit 9f57e1964e7c5e93762cf007c6d17a9e8396e0b8
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Thu May 20 16:17:56 2021 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=support-portal
---
 contents+pl.po | 51 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++--
 1 file changed, 49 insertions(+), 2 deletions(-)

diff --git a/contents+pl.po b/contents+pl.po
index a2874c6352..a8c6be22c5 100644
--- a/contents+pl.po
+++ b/contents+pl.po
@@ -4509,6 +4509,10 @@ msgid ""
 "of screen size buckets that prevent singling them out with the help of "
 "screen dimensions."
 msgstr ""
+"Dodaje ona białe marginesy do okna przeglądarki, tak aby rozmiar okna był "
+"możliwie jak najbliżej pożądanego rozmiaru, przez co użytkownicy dzielą się "
+"jedynie na kilka rozmiarów okna, co utrudnia ich identyfikowanie przy pomocy"
+" rozmiaru ekranu."
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/maximized-torbrowser-window/
 #: (content/tbb/maximized-torbrowser-window/contents+en.lrquestion.description)
@@ -4517,11 +4521,15 @@ msgid ""
 "sizes and this makes it harder to single out users on basis of screen size, "
 "as many users will have same screen size."
 msgstr ""
+"W prostszych słowach, ta technika tworzy grupy użytkowników, którzy "
+"posiadają pewne rozmiary ekranów, przez co trudniej jest zidentyfikować "
+"konkretnego użytkownika na podstawie rozmiaru ekranu, ponieważ wielu "
+"użytkowników będzie miało ten sam rozmiar ekranu."
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/maximized-torbrowser-window/
 #: (content/tbb/maximized-torbrowser-window/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "![letterboxing](/static/images/letterboxing.jpg)"
-msgstr ""
+msgstr "![letterboxing](/static/images/letterboxing.jpg)"
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/tbb-1/
 #: (content/tbb/tbb-1/contents+en.lrquestion.title)
@@ -4547,6 +4555,10 @@ msgid ""
 "out [blog.torproject.org](https://blog.torproject.org) for a post on the "
 "most recent stable Tor Browser to see if your issue is listed."
 msgstr ""
+"Jeśli zacząłeś miewać problemu po zaktualizowaniu Przeglądarki Tor, sprawdź "
+"[blog.torproject.org](https://blog.torproject.org) w poszukiwaniu postu "
+"najnowszej stabilnej wersji Przeglądarki Tor i sprawdź czy Twój problem "
+"znajduje się na liście."
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/tbb-1/
 #: (content/tbb/tbb-1/contents+en.lrquestion.description)
@@ -4556,6 +4568,10 @@ msgid ""
 "browser/-/issues) and create a [GitLab issue](/misc/bug-or-feedback/) about "
 "what you're experiencing."
 msgstr ""
+"Jeśli nie znalazłeś swojego problemu, sprawdź najpierw [tracker problemów "
+"PrzeglÄ…darki Tor](https://gitlab.torproject.org/tpo/applications/tor-"
+"browser/-/issues) i stwórz [problem GitLab](/misc/bug-or-feedback/) odnośnie"
+" Twoich doświadczeń."
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/tbb-10/
 #: (content/tbb/tbb-10/contents+en.lrquestion.title)
@@ -4572,6 +4588,9 @@ msgid ""
 "Most antivirus or malware protection allows the user to \"allowlist\" "
 "certain processes that would otherwise be blocked."
 msgstr ""
+"Większość antywirusów lub zabezpieczeń przed złośliwym oprogramowaniem "
+"pozwala użytkownikowi na dodanie niektórych procesów na \"listę pozwoleń "
+"(en: allowlist)\", które w przeciwnym wypadku byłyby zablokowane."
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/tbb-10/
 #: (content/tbb/tbb-10/contents+en.lrquestion.description)
@@ -4579,6 +4598,9 @@ msgid ""
 "Please open your antivirus or malware protection software and look in the "
 "settings for a \"allowlist\" or something similar."
 msgstr ""
+"Otwórz swój program antywirusowy lub program zabezpieczający przed złośliwym"
+" oprogramowaniem, sprawdź ustawienia w poszukiwaniu \"listy pozwoleń (en: "
+"allowlist)\" lub czegoÅ› podobnego."
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/tbb-10/
 #: (content/tbb/tbb-10/contents+en.lrquestion.description)
@@ -4703,7 +4725,7 @@ msgstr "Mogę użyć Flash-a w Przeglądarce Tor?"
 #: (content/tbb/tbb-12/contents+en.lrquestion.description)
 msgid ""
 "Flash is disabled in Tor Browser, and we recommend you to not enable it."
-msgstr ""
+msgstr "Flash jest wyłączony w Przeglądarce Tor i zalecamy go nie włączać."
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/tbb-12/
 #: (content/tbb/tbb-12/contents+en.lrquestion.description)
@@ -4759,6 +4781,9 @@ msgid ""
 "take a look at the [Tails live operating system](https://tails.boum.org/) "
 "which you can start on almost any computer from a USB stick or a DVD."
 msgstr ""
+"Jeśli chcesz się upewnić czy twój ruch przechodzi przez sieć Tor, sprawdź "
+"[system operacyjny Tails](https://tails.boum.org/) który możesz uruchomić na"
+" prawie każdym komputerze z pamięci USB lub płyty DVD."
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/tbb-14/
 #: (content/tbb/tbb-14/contents+en.lrquestion.title)
@@ -4784,6 +4809,9 @@ msgid ""
 "Installing new add-ons may affect Tor Browser in unforeseen ways and "
 "potentially make your Tor Browser fingerprint unique."
 msgstr ""
+"Instalowanie nowych dodatków może mieć nieprzewidywalny wpływ na "
+"Przeglądarkę Tor i potencjalnie uczynić \"odcisk palca\" Twojej Przeglądarki"
+" Tor unikatowym."
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/tbb-14/
 #: (content/tbb/tbb-14/contents+en.lrquestion.description)
@@ -4792,6 +4820,9 @@ msgid ""
 "activities can be deanonymized and tracked even though you are using Tor "
 "Browser."
 msgstr ""
+"Jeśli Twoja kopia Przeglądarki Tor ma unikatowy \"odcisk palca\", Twoja "
+"aktywność w sieci może zostać zdeanonimizowana i śledzona mimo tego, że "
+"używasz Przeglądarki Tor."
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/tbb-14/
 #: (content/tbb/tbb-14/contents+en.lrquestion.description)
@@ -4799,6 +4830,8 @@ msgid ""
 "Basically, each browser's settings and features create what is called a "
 "\"browser fingerprint\"."
 msgstr ""
+"W zasadzie, każde z ustawień przeglądarki oraz jej funkcje tworzą tzw. "
+"\"odcisk palca przeglÄ…darki\""
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/tbb-14/
 #: (content/tbb/tbb-14/contents+en.lrquestion.description)
@@ -4806,6 +4839,8 @@ msgid ""
 "Most browsers inadvertently create a unique fingerprint for each user which "
 "can be tracked across the internet."
 msgstr ""
+"Większość przeglądarek nieumyślnie tworzy unikatowy \"odcisk palca\" dla "
+"każdego użytkownika, co umożliwia jego śledzenie w Internecie."
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/tbb-14/
 #: (content/tbb/tbb-14/contents+en.lrquestion.description)
@@ -4813,6 +4848,9 @@ msgid ""
 "Tor Browser is specifically engineered to have a nearly identical (we're not"
 " perfect!) fingerprint across its users."
 msgstr ""
+"Przeglądarka Tor jest specjalnie zaprojektowana tak, aby zapewniać niemalże "
+"identyczne (nie jesteśmy perfekcyjni!) \"odciski palca\" dla wszystkich "
+"użytkowników."
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/tbb-14/
 #: (content/tbb/tbb-14/contents+en.lrquestion.description)
@@ -4820,6 +4858,9 @@ msgid ""
 "This means each Tor Browser user looks like every other Tor Browser user, "
 "making it difficult to track any individual user."
 msgstr ""
+"To oznacza, że każdy użytkownik Przeglądarki Tor wygląda jak każdy inny "
+"użytkownik Przeglądarki Tor, co utrudnia śledzenie indywidualnych "
+"użytkowników."
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/tbb-14/
 #: (content/tbb/tbb-14/contents+en.lrquestion.description)
@@ -4827,6 +4868,8 @@ msgid ""
 "There's also a good chance a new add-on will increase the attack surface of "
 "Tor Browser."
 msgstr ""
+"Jest również wysokie prawdopodobieństwo, że nowy dodatek zwiększy możliwości"
+" ataku na PrzeglÄ…darkÄ™ Tor."
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/tbb-14/
 #: (content/tbb/tbb-14/contents+en.lrquestion.description)
@@ -4834,11 +4877,15 @@ msgid ""
 "This may allow sensitive data to be leaked or allow an attacker to infect "
 "Tor Browser."
 msgstr ""
+"Pozwalając na wyciek danych wrażliwych, lub pozwolić napastnikowi na "
+"zainfekowanie PrzeglÄ…darki Tor."
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/tbb-14/
 #: (content/tbb/tbb-14/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "The add-on itself could even be maliciously designed to spy on you."
 msgstr ""
+"Dodatek sam w sobie może być złośliwie zaprojektowany, w celu śledzenia "
+"Ciebie."
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/tbb-14/
 #: (content/tbb/tbb-14/contents+en.lrquestion.description)More information about the tor-commits mailing list