[tor-commits] [translation/support-portal] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=support-portal

translation at torproject.org translation at torproject.org
Wed May 19 19:48:47 UTC 2021


commit d9c15d1bb23f478606065b3a2e3208fa3e9a96e0
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Wed May 19 19:48:47 2021 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=support-portal
---
 contents+pl.po | 73 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++-----------
 1 file changed, 59 insertions(+), 14 deletions(-)

diff --git a/contents+pl.po b/contents+pl.po
index 813bf6003e..e445b41f44 100644
--- a/contents+pl.po
+++ b/contents+pl.po
@@ -3196,7 +3196,7 @@ msgstr ""
 #: https//support.torproject.org/about/distribute-tor/
 #: (content/about/distribute-tor/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "You don't have to ask us for specific permission."
-msgstr ""
+msgstr "Nie musisz nas pytać o specjalne pozwolenie."
 
 #: https//support.torproject.org/about/distribute-tor/
 #: (content/about/distribute-tor/contents+en.lrquestion.description)
@@ -3204,6 +3204,9 @@ msgid ""
 "However, if you want to redistribute the Tor software you must follow our "
 "[LICENSE](https://gitweb.torproject.org/tor.git/plain/LICENSE)."
 msgstr ""
+"Jednakże, jeśli chcesz re-dystrybuować oprogramowanie Tor, musisz działać "
+"zgodnie z naszÄ… "
+"[LICENCJÄ„](https://gitweb.torproject.org/tor.git/plain/LICENSE)."
 
 #: https//support.torproject.org/about/distribute-tor/
 #: (content/about/distribute-tor/contents+en.lrquestion.description)
@@ -3211,6 +3214,8 @@ msgid ""
 "Essentially this means that you need to include our LICENSE file along with "
 "whatever part of the Tor software you're distributing."
 msgstr ""
+"Zasadniczo, to oznacza, że musisz dołączyć nasz plik LICENCYJNY wraz z "
+"jakąkolwiek częścią oprogramowania Tor jaką dystrybuujesz."
 
 #: https//support.torproject.org/about/distribute-tor/
 #: (content/about/distribute-tor/contents+en.lrquestion.description)
@@ -3218,11 +3223,13 @@ msgid ""
 "Most people who ask us this question don't want to distribute just the Tor "
 "software, though."
 msgstr ""
+"Większość osób która zadaje nam to pytanie nie chce dystrybuować wyłącznie "
+"oprogramowania Tor."
 
 #: https//support.torproject.org/about/distribute-tor/
 #: (content/about/distribute-tor/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "They want to distribute the Tor Browser."
-msgstr ""
+msgstr "Chcą dystrybuować Przeglądarkę Tor."
 
 #: https//support.torproject.org/about/distribute-tor/
 #: (content/about/distribute-tor/contents+en.lrquestion.description)
@@ -3231,11 +3238,13 @@ msgid ""
 "US/firefox/organizations/), and the NoScript and HTTPS-Everywhere "
 "extensions."
 msgstr ""
+"Łączy się to z [Firefox Extended Support Release](https://www.mozilla.org"
+"/en-US/firefox/organizations/), oraz dodatkami NoScript i HTTPS-Everywhere."
 
 #: https//support.torproject.org/about/distribute-tor/
 #: (content/about/distribute-tor/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "You will need to follow the license for those programs as well."
-msgstr ""
+msgstr "Musisz również przestrzegać licencji tych programów."
 
 #: https//support.torproject.org/about/distribute-tor/
 #: (content/about/distribute-tor/contents+en.lrquestion.description)
@@ -3244,6 +3253,9 @@ msgid ""
 "Public License](https://www.fsf.org/licensing/licenses/gpl.html), while "
 "Firefox ESR is released under the Mozilla Public License."
 msgstr ""
+"Oba te dodatki do przeglÄ…darki Firefox sÄ… dystrybuowane pod licencjÄ… [GNU "
+"General Public License](https://www.fsf.org/licensing/licenses/gpl.html), "
+"natomiast Firefox ESR jest wydany pod licencjÄ… Mozilla Public License."
 
 #: https//support.torproject.org/about/distribute-tor/
 #: (content/about/distribute-tor/contents+en.lrquestion.description)
@@ -3251,6 +3263,8 @@ msgid ""
 "The simplest way to obey their licenses is to include the source code for "
 "these programs everywhere you include the bundles themselves."
 msgstr ""
+"Najprostszym sposobem na przestrzeganie zasad tych licencji jest dołączenie "
+"kodu źródłowego tych programów wszędzie gdzie dołączasz ich pliki."
 
 #: https//support.torproject.org/about/distribute-tor/
 #: (content/about/distribute-tor/contents+en.lrquestion.description)
@@ -3258,6 +3272,9 @@ msgid ""
 "Also, you should make sure not to confuse your readers about what Tor is, "
 "who makes it, and what properties it provides (and doesn't provide)."
 msgstr ""
+"Powinieneś również się upewnić, aby nie dezorientować swoich czytelników "
+"czym jest Tor, kto go tworzy, oraz jakie zapewnia właściwości (oraz jakich "
+"nie zapewnia)"
 
 #: https//support.torproject.org/about/distribute-tor/
 #: (content/about/distribute-tor/contents+en.lrquestion.description)
@@ -3265,11 +3282,14 @@ msgid ""
 "See our [trademark FAQ](https://www.torproject.org/about/trademark/) for "
 "details."
 msgstr ""
+"Zobacz nasze [często zadawane pytania dotyczące znaków "
+"towarowych](https://www.torproject.org/about/trademark/), aby uzyskać więcej"
+" szczegółów."
 
 #: https//support.torproject.org/about/how-is-tor-different-from-other-proxies/
 #: (content/about/how-is-tor-different-from-other-proxies/contents+en.lrquestion.title)
 msgid "How is Tor different from other proxies?"
-msgstr ""
+msgstr "Czym Tor różni się od innych proxy?"
 
 #: https//support.torproject.org/about/how-is-tor-different-from-other-proxies/
 #: (content/about/how-is-tor-different-from-other-proxies/contents+en.lrquestion.description)
@@ -3277,16 +3297,18 @@ msgid ""
 "A typical proxy provider sets up a server somewhere on the Internet and "
 "allows you to use it to relay your traffic."
 msgstr ""
+"Typowy dostawca proxy uruchamia serwer gdzieÅ› w sieci Internetowej i pozwala"
+" Ci używać tego serwera jako przekaźnik twojego ruchu."
 
 #: https//support.torproject.org/about/how-is-tor-different-from-other-proxies/
 #: (content/about/how-is-tor-different-from-other-proxies/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "This creates a simple, easy to maintain architecture."
-msgstr ""
+msgstr "Tworzy to prostÄ…, Å‚atwÄ… w utrzymaniu architekturÄ™."
 
 #: https//support.torproject.org/about/how-is-tor-different-from-other-proxies/
 #: (content/about/how-is-tor-different-from-other-proxies/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "The users all enter and leave through the same server."
-msgstr ""
+msgstr "Wszyscy użytkownicy wchodzą oraz wychodzą przez ten sam serwer."
 
 #: https//support.torproject.org/about/how-is-tor-different-from-other-proxies/
 #: (content/about/how-is-tor-different-from-other-proxies/contents+en.lrquestion.description)
@@ -3294,16 +3316,20 @@ msgid ""
 "The provider may charge for use of the proxy, or fund their costs through "
 "advertisements on the server."
 msgstr ""
+"Dostawca może nałożyć opłatę za użytkowanie proxy, lub zarabiać poprzez "
+"reklamy na serwerze."
 
 #: https//support.torproject.org/about/how-is-tor-different-from-other-proxies/
 #: (content/about/how-is-tor-different-from-other-proxies/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "In the simplest configuration, you don't have to install anything."
 msgstr ""
+"W najprostszej konfiguracji, nie masz potrzeby instalacji żadnego "
+"oprogramowania."
 
 #: https//support.torproject.org/about/how-is-tor-different-from-other-proxies/
 #: (content/about/how-is-tor-different-from-other-proxies/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "You just have to point your browser at their proxy server."
-msgstr ""
+msgstr "Musisz jedynie wskazać swojej przeglądarce serwer proxy."
 
 #: https//support.torproject.org/about/how-is-tor-different-from-other-proxies/
 #: (content/about/how-is-tor-different-from-other-proxies/contents+en.lrquestion.description)
@@ -3312,6 +3338,9 @@ msgid ""
 " your privacy and anonymity online and you trust the provider to not do bad "
 "things."
 msgstr ""
+"Dostawcy prostych serwerów proxy są dobrym rozwiązaniem jeśli nie oczekujesz"
+" ochrony swojej prywatności oraz anonimowości online, oraz ufasz dostawcy, "
+"że nie będzie robił złych rzeczy."
 
 #: https//support.torproject.org/about/how-is-tor-different-from-other-proxies/
 #: (content/about/how-is-tor-different-from-other-proxies/contents+en.lrquestion.description)
@@ -3320,22 +3349,25 @@ msgid ""
 " protects you against local eavesdroppers, such as those at a cafe with free"
 " wifi Internet."
 msgstr ""
+"Niektórzy dostawcy prostych proxy używają protokołu SSL aby zabezpieczyć "
+"twoje połączenie do ich serwera, co chroni Ciebie przed lokalnym "
+"podsłuchiwaniem, jak np. w kafejce z darmowym dostępem do Internetu."
 
 #: https//support.torproject.org/about/how-is-tor-different-from-other-proxies/
 #: (content/about/how-is-tor-different-from-other-proxies/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "Simple proxy providers also create a single point of failure."
-msgstr ""
+msgstr "Dostawcy prostych proxy również tworzą pojedynczy punkt awarii."
 
 #: https//support.torproject.org/about/how-is-tor-different-from-other-proxies/
 #: (content/about/how-is-tor-different-from-other-proxies/contents+en.lrquestion.description)
 msgid ""
 "The provider knows both who you are and what you browse on the Internet."
-msgstr ""
+msgstr "Dostawca wie, zarówno kim jesteś oraz co przeglądasz w Internecie."
 
 #: https//support.torproject.org/about/how-is-tor-different-from-other-proxies/
 #: (content/about/how-is-tor-different-from-other-proxies/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "They can see your traffic as it passes through their server."
-msgstr ""
+msgstr "Mogą zobaczyć jak twój ruch przechodzi przez ich serwer."
 
 #: https//support.torproject.org/about/how-is-tor-different-from-other-proxies/
 #: (content/about/how-is-tor-different-from-other-proxies/contents+en.lrquestion.description)
@@ -3343,6 +3375,8 @@ msgid ""
 "In some cases, they can even see inside your encrypted traffic as they relay"
 " it to your banking site or to ecommerce stores."
 msgstr ""
+"W niektórych przypadkach, mogą nawet odczytać zaszyfrowany ruch, ponieważ "
+"kierujÄ… go do twojego banku lub sklepu internetowego."
 
 #: https//support.torproject.org/about/how-is-tor-different-from-other-proxies/
 #: (content/about/how-is-tor-different-from-other-proxies/contents+en.lrquestion.description)
@@ -3351,6 +3385,8 @@ msgid ""
 "own advertisements into your traffic stream, or recording your personal "
 "details."
 msgstr ""
+"Musisz ufać dostawcy, że ten nie podsłuchuje twojego ruchu, nie dostarcza Ci"
+" swoich własnych reklam, lub nie przechowuje twoich danych personalnych."
 
 #: https//support.torproject.org/about/how-is-tor-different-from-other-proxies/
 #: (content/about/how-is-tor-different-from-other-proxies/contents+en.lrquestion.description)
@@ -3358,6 +3394,8 @@ msgid ""
 "Tor passes your traffic through at least 3 different servers before sending "
 "it on to the destination."
 msgstr ""
+"Tor podaje twój ruch przez co najmniej 3 różne serwery zanim dostarczy go do"
+" miejsca docelowego."
 
 #: https//support.torproject.org/about/how-is-tor-different-from-other-proxies/
 #: (content/about/how-is-tor-different-from-other-proxies/contents+en.lrquestion.description)
@@ -3366,6 +3404,9 @@ msgid ""
 " somebody watching your Internet connection can't modify, or read, what you "
 "are sending into the Tor network."
 msgstr ""
+"Ponieważ istnieje dodatkowa warstwa szyfrowania dla każdego z trzech "
+"przekaźników, osoba nasłuchująca twojego połączenia Internetowego nie może "
+"zmienić, ani przeczytać co przesyłasz w sieci Tor."
 
 #: https//support.torproject.org/about/how-is-tor-different-from-other-proxies/
 #: (content/about/how-is-tor-different-from-other-proxies/contents+en.lrquestion.description)
@@ -3373,16 +3414,18 @@ msgid ""
 "Your traffic is encrypted between the Tor client (on your computer) and "
 "where it pops out somewhere else in the world."
 msgstr ""
+"Twój ruch jest szyfrowany pomiędzy klientem Tora (na twoim komputerze) a "
+"miejscem gdzieś w świecie, gdzie kończy się połączenie,"
 
 #: https//support.torproject.org/about/how-is-tor-different-from-other-proxies/
 #: (content/about/how-is-tor-different-from-other-proxies/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "### Doesn't the first server see who I am?"
-msgstr ""
+msgstr "### Czy pierwszy serwer widzi kim jestem?"
 
 #: https//support.torproject.org/about/how-is-tor-different-from-other-proxies/
 #: (content/about/how-is-tor-different-from-other-proxies/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "Possibly."
-msgstr ""
+msgstr "Możliwe."
 
 #: https//support.torproject.org/about/how-is-tor-different-from-other-proxies/
 #: (content/about/how-is-tor-different-from-other-proxies/contents+en.lrquestion.description)
@@ -3390,16 +3433,18 @@ msgid ""
 "A bad first of three servers can see encrypted Tor traffic coming from your "
 "computer."
 msgstr ""
+"Kiepski pierwszy z trzech serwerów może zobaczyć zaszyfrowany ruch Tora "
+"wychodzÄ…cy z twojego komputera."
 
 #: https//support.torproject.org/about/how-is-tor-different-from-other-proxies/
 #: (content/about/how-is-tor-different-from-other-proxies/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "It still doesn't know who you are and what you are doing over Tor."
-msgstr ""
+msgstr "Mimo to, nadal nie wie kim jesteÅ›, ani co robisz poprzez Tora."
 
 #: https//support.torproject.org/about/how-is-tor-different-from-other-proxies/
 #: (content/about/how-is-tor-different-from-other-proxies/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "It merely sees \"This IP address is using Tor\"."
-msgstr ""
+msgstr "Jedynie widzi, że \"Ten adres IP używa Tora\"."
 
 #: https//support.torproject.org/about/how-is-tor-different-from-other-proxies/
 #: (content/about/how-is-tor-different-from-other-proxies/contents+en.lrquestion.description)More information about the tor-commits mailing list