[tor-commits] [translation/tor-launcher-properties] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=tor-launcher-properties

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sun May 16 07:47:51 UTC 2021


commit f3dc4cb704b6772bdbf5a6bc02048ca66b25af22
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sun May 16 07:47:50 2021 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=tor-launcher-properties
---
 ru/torlauncher.properties | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

diff --git a/ru/torlauncher.properties b/ru/torlauncher.properties
index bebe9a818c..c431ad6ec0 100644
--- a/ru/torlauncher.properties
+++ b/ru/torlauncher.properties
@@ -94,4 +94,4 @@ torlauncher.nsresult.NS_ERROR_NET_RESET=Соединение с сервером
 torlauncher.nsresult.NS_ERROR_CONNECTION_REFUSED=Ошибка подключения к серверу.
 torlauncher.nsresult.NS_ERROR_PROXY_CONNECTION_REFUSED=Ошибка подключения к прокси.
 
-torlauncher.copiedNLogMessagesShort=Copied %S Logs
+torlauncher.copiedNLogMessagesShort=Скопировано логов: %SMore information about the tor-commits mailing list