[tor-commits] [translation/torbutton-browseronboardingproperties_completed] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=torbutton-browseronboardingproperties_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Fri May 14 15:47:48 UTC 2021


commit 2c5417b41d78947541b3b2d7060a36558eea8fa5
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Fri May 14 15:47:46 2021 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=torbutton-browseronboardingproperties_completed
---
 sv-SE/browserOnboarding.properties | 110 ++++++++++++++++++-------------------
 1 file changed, 55 insertions(+), 55 deletions(-)

diff --git a/sv-SE/browserOnboarding.properties b/sv-SE/browserOnboarding.properties
index 04a6c0a67e..975896d9d6 100644
--- a/sv-SE/browserOnboarding.properties
+++ b/sv-SE/browserOnboarding.properties
@@ -2,71 +2,71 @@
 # See LICENSE for licensing information.
 # vim: set sw=2 sts=2 ts=8 et:
 
-# onboarding.tour-tor-welcome=Welcome
-# onboarding.tour-tor-welcome.title=You’re ready.
-# onboarding.tour-tor-welcome.description=Tor Browser offers the highest standard of privacy and security while browsing the web. You’re now protected against tracking, surveillance, and censorship. This quick onboarding will show you how.
-# onboarding.tour-tor-welcome.next-button=Go to Privacy
+onboarding.tour-tor-welcome=Välkommen
+onboarding.tour-tor-welcome.title=Du är redo.
+onboarding.tour-tor-welcome.description=Tor Browser erbjuder högsta standard för integritet och säkerhet när du surfar på webben. Du är nu skyddad mot spårning, övervakning och censur. Denna snabba introduktion kommer att visa dig hur.
+onboarding.tour-tor-welcome.next-button=GÃ¥ till Integritet
 
-# onboarding.tour-tor-privacy=Privacy
-# onboarding.tour-tor-privacy.title=Snub trackers and snoopers.
-# onboarding.tour-tor-privacy.description=Tor Browser isolates cookies and deletes your browser history after your session. These modifications ensure your privacy and security are protected in the browser. Click ‘Tor Network’ to learn how we protect you on the network level.
-# onboarding.tour-tor-privacy.button=Go to Tor Network
+onboarding.tour-tor-privacy=Integritet
+onboarding.tour-tor-privacy.title=Avvisa bevakare och snokare.
+onboarding.tour-tor-privacy.description=Tor Browser isolerar kakor och tar bort din webbläsarhistorik efter din session. Dessa ändringar säkerställa din integritet och säkerhet skyddas i webbläsaren. Klicka på "Tor-nätverk" för att lära dig hur vi skyddar dig på nätverksnivå.
+onboarding.tour-tor-privacy.button=Gå till Tor-nätverk
 
-# onboarding.tour-tor-network=Tor Network
-# onboarding.tour-tor-network.title=Travel a decentralized network.
-# onboarding.tour-tor-network.description=Tor Browser connects you to the Tor network run by thousands of volunteers around the world. Unlike a VPN, there’s no one point of failure or centralized entity you need to trust in order to enjoy the internet privately.
-# onboarding.tour-tor-network.description-para2=NEW: Tor Network Settings, including the ability to request bridges where Tor is blocked, can now be found in Preferences.
-# onboarding.tour-tor-network.action-button=Adjust Your Tor Network Settings
-# onboarding.tour-tor-network.button=Go to Circuit Display
+onboarding.tour-tor-network=Tor-nätverk
+onboarding.tour-tor-network.title=Res ett decentraliserat nätverk.
+onboarding.tour-tor-network.description=Tor Browser ansluter dig till Tor-nätverket som drivs av tusentals volontärer runt om i världen. Till skillnad från en VPN finns det ingen enskild punkt för misslyckande eller centraliserad enhet som du behöver lita på för att njuta av internet privat.
+onboarding.tour-tor-network.description-para2=NYTT: Tor-nätverksinställningar, inklusive möjligheten att begära broar där Tor är blockerad, kan nu hittas i Inställningar.
+onboarding.tour-tor-network.action-button=Justera Tor-nätverksinställningarna
+onboarding.tour-tor-network.button=GÃ¥ till Kretsvisning
 
-# onboarding.tour-tor-circuit-display=Circuit Display
-# onboarding.tour-tor-circuit-display.title=See your path.
-# onboarding.tour-tor-circuit-display.description=For each domain you visit, your traffic is relayed and encrypted in a circuit across three Tor relays around the world. No website knows where you are connecting from. You can request a new circuit by clicking ‘New Circuit for this Site’ on our Circuit Display.
-# onboarding.tour-tor-circuit-display.button=See My Path
-# onboarding.tour-tor-circuit-display.next-button=Go to Security
+onboarding.tour-tor-circuit-display=Kretsvisning
+onboarding.tour-tor-circuit-display.title=Se din väg.
+onboarding.tour-tor-circuit-display.description=För varje domän du besöker förmedlas din trafik och krypteras i en krets över tre tor-reläer runt om i världen. Ingen webbplats vet var du ansluter från. Du kan begära en ny krets genom att klicka på "Ny krets för denna webbplats" på vår kretsvisning.
+onboarding.tour-tor-circuit-display.button=Se min väg
+onboarding.tour-tor-circuit-display.next-button=Gå till Säkerhet
 
-# onboarding.tour-tor-security=Security
-# onboarding.tour-tor-security.title=Choose your experience.
-# onboarding.tour-tor-security.description=We also provide you with additional settings for bumping up your browser security. Our Security Settings allow you to block elements that could be used to attack your computer. Click below to see what the different options do.
-# onboarding.tour-tor-security.description-suffix=Note: By default, NoScript and HTTPS Everywhere are not included on the toolbar, but you can customize your toolbar to add them.
-# onboarding.tour-tor-security-level.button=See Your Security Level
-# onboarding.tour-tor-security-level.next-button=Go to Experience Tips
+onboarding.tour-tor-security=Säkerhet
+onboarding.tour-tor-security.title=Välj din upplevelse.
+onboarding.tour-tor-security.description=Vi ger dig också ytterligare inställningar för att höja din webbläsares säkerhet. Våra säkerhetsinställningar låter dig blockera element som kan användas för att attackera din dator. Klicka nedan för att se vad de olika alternativen gör.
+onboarding.tour-tor-security.description-suffix=Observera: Som standard ingår inte NoScript och HTTPS Everywhere i verktygsfältet, men du kan anpassa verktygsfältet för att lägga till dem.
+onboarding.tour-tor-security-level.button=Se din säkerhetsnivå
+onboarding.tour-tor-security-level.next-button=GÃ¥ till Erfarenhets tips
 
-# onboarding.tour-tor-expect-differences=Experience Tips
-# onboarding.tour-tor-expect-differences.title=Expect some differences.
-# onboarding.tour-tor-expect-differences.description=With all the security and privacy features provided by Tor, your experience while browsing the internet may be a little different. Things may be a bit slower, and depending on your security level, some elements may not work or load. You may also be asked to prove you are a human and not a robot.
-# onboarding.tour-tor-expect-differences.button=See FAQs
-# onboarding.tour-tor-expect-differences.next-button=Go to Onion Services
+onboarding.tour-tor-expect-differences=Erfarenhets tips
+onboarding.tour-tor-expect-differences.title=Förvänta dig vissa skillnader.
+onboarding.tour-tor-expect-differences.description=Med alla säkerhets- och integritetsfunktioner som Tor tillhandahåller kan din upplevelse när du surfar på internet vara lite annorlunda. Saker kan vara lite långsammare och beroende på din säkerhetsnivå kanske vissa element inte fungerar eller läses in. Du kan också bli ombedd att bevisa att du är en människa och inte en robot.
+onboarding.tour-tor-expect-differences.button=Se Vanliga frågor
+onboarding.tour-tor-expect-differences.next-button=Gå till Onion-tjänster
 
-# onboarding.tour-tor-onion-services=Onion Services
-# onboarding.tour-tor-onion-services.title=Be extra protected.
-# onboarding.tour-tor-onion-services.description=Onion services are sites that end with a .onion that provide extra protections to publishers and visitors, including added safeguards against censorship. Onion services allow anyone to provide content and services anonymously. Click below to visit the DuckDuckGo onion site.
-# onboarding.tour-tor-onion-services.button=Visit an Onion
-# onboarding.tour-tor-onion-services.next-button=Done
+onboarding.tour-tor-onion-services=Onion-tjänster
+onboarding.tour-tor-onion-services.title=Var extra skyddad.
+onboarding.tour-tor-onion-services.description=Onion-tjänster är webbplatser som slutar med .onion som ger extra skydd till utgivare och besökare, inklusive extra skyddsåtgärder mot censur. Onion-tjänster tillåter vem som helst att tillhandahålla innehåll och tjänster anonymt. Klicka nedan för att besöka onion-webbplatsen för DuckDuckGo.
+onboarding.tour-tor-onion-services.button=Besök en Onion
+onboarding.tour-tor-onion-services.next-button=Färdig
 
-# onboarding.overlay-icon-tooltip-updated2=See what's new\nin %S
-# onboarding.tour-tor-update.prefix-new=New
-# onboarding.tour-tor-update.prefix-updated=Updated
+onboarding.overlay-icon-tooltip-updated2=Se vad som är nytt\ni %S
+onboarding.tour-tor-update.prefix-new=Ny
+onboarding.tour-tor-update.prefix-updated=Uppdaterad
 
-# onboarding.tour-tor-toolbar=Toolbar
-# onboarding.tour-tor-toolbar-update-9.0.title=Goodbye Onion Button.
-# onboarding.tour-tor-toolbar-update-9.0.description=We want your experience using Tor to be fully integrated within Tor Browser.
-# onboarding.tour-tor-toolbar-update-9.0.description-para2=That's why now, rather than using the onion button, you can see your Tor Circuit via the [i] in the URL bar and request a New Identity using the toolbar button or the [≡] menu.
-# onboarding.tour-tor-toolbar-update-9.0.button=How to Request a New Identity
-# onboarding.tour-tor-toolbar-update-9.0.next-button=Go to Tor Network
+onboarding.tour-tor-toolbar=Verktygsfält
+onboarding.tour-tor-toolbar-update-9.0.title=Adjö Onion-knappen.
+onboarding.tour-tor-toolbar-update-9.0.description=Vi vill att din upplevelse med Tor ska vara helt integrerad i Tor Browser.
+onboarding.tour-tor-toolbar-update-9.0.description-para2=Därför kan du nu, i stället för att använda onion-knappen, se din Tor-krets via [i] i webbadressfältet och begära en ny identitet med hjälp av verktygsraden eller menyn.
+onboarding.tour-tor-toolbar-update-9.0.button=Hur man begär en ny identitet
+onboarding.tour-tor-toolbar-update-9.0.next-button=Gå till Tor-nätverket
 
 # Circuit Display onboarding.
-# onboarding.tor-circuit-display.next=Next
-# onboarding.tor-circuit-display.done=Done
-# onboarding.tor-circuit-display.one-of-three=1 of 3
-# onboarding.tor-circuit-display.two-of-three=2 of 3
-# onboarding.tor-circuit-display.three-of-three=3 of 3
+onboarding.tor-circuit-display.next=Nästa
+onboarding.tor-circuit-display.done=Färdig
+onboarding.tor-circuit-display.one-of-three=1 av 3
+onboarding.tor-circuit-display.two-of-three=2 av 3
+onboarding.tor-circuit-display.three-of-three=3 av 3
 
-# onboarding.tor-circuit-display.intro.title=How do circuits work?
-# onboarding.tor-circuit-display.intro.msg=Circuits are made up of randomly assigned relays, which are computers around the world configured to forward Tor traffic. Circuits allow you to browse privately and to connect to onion services.
+onboarding.tor-circuit-display.intro.title=Hur fungerar kretsar?
+onboarding.tor-circuit-display.intro.msg=Kretsar består av slumpmässigt tilldelade reläer, som är datorer runt om i världen konfigurerade för att vidarebefordra Tor-trafik. Kretsar tillåter dig att surfa privat och ansluta till onion-tjänster.
 
-# onboarding.tor-circuit-display.diagram.title=Circuit Display
-# onboarding.tor-circuit-display.diagram.msg=This diagram shows the relays that make up the circuit for this website. To prevent linking of activity across different sites, each website gets a different circuit.
+onboarding.tor-circuit-display.diagram.title=Kretsvisning
+onboarding.tor-circuit-display.diagram.msg=Detta diagram visar reläer som utgör kretsen för denna webbplats. För att förhindra länkning av aktivitet över olika platser, varje webbplats får en annan krets.
 
-# onboarding.tor-circuit-display.new-circuit.title=Do you need a new circuit?
-# onboarding.tor-circuit-display.new-circuit.msg=If you are not able to connect to the website you’re trying to visit or it is not loading properly, then you can use this button to reload the site with a new circuit.
+onboarding.tor-circuit-display.new-circuit.title=Behöver du en ny krets?
+onboarding.tor-circuit-display.new-circuit.msg=Om du inte kan ansluta till webbplatsen du försöker besöka eller den inte läses in ordentligt, kan du använda den här knappen för att läsa om webbplatsen med en ny krets.More information about the tor-commits mailing list