[tor-commits] [translation/torbutton-torbuttonproperties_completed] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=torbutton-torbuttonproperties_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Fri May 14 15:47:29 UTC 2021


commit a9ce6f9ce6c6028bb832054876ac9f398e5d2d18
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:  Fri May 14 15:47:29 2021 +0000

  https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=torbutton-torbuttonproperties_completed
---
 sv-SE/torbutton.properties | 170 ++++++++++++++++++++++-----------------------
 1 file changed, 85 insertions(+), 85 deletions(-)

diff --git a/sv-SE/torbutton.properties b/sv-SE/torbutton.properties
index 6eb773b9d5..74d2c680d2 100644
--- a/sv-SE/torbutton.properties
+++ b/sv-SE/torbutton.properties
@@ -2,14 +2,14 @@ torbutton.circuit_display.internet = Internet
 torbutton.circuit_display.ip_unknown = Okänd IP-adress.
 torbutton.circuit_display.onion_site = Onion-webbplats
 torbutton.circuit_display.this_browser = Denna webbläsare
-# torbutton.circuit_display.relay = Relay
+torbutton.circuit_display.relay = Router
 torbutton.circuit_display.tor_bridge = Bro
 torbutton.circuit_display.unknown_country = Okänt land
-# torbutton.circuit_display.guard = Guard
-# torbutton.circuit_display.guard_note = Your [Guard] node may not change.
-# torbutton.circuit_display.learn_more = Learn more
-# torbutton.circuit_display.click_to_copy = Click to Copy
-# torbutton.circuit_display.copied = Copied!
+torbutton.circuit_display.guard = Vakt
+torbutton.circuit_display.guard_note = Din [Guard]-nod kanske inte ändras.
+torbutton.circuit_display.learn_more = Läs mer
+torbutton.circuit_display.click_to_copy = Klicka för att kopiera
+torbutton.circuit_display.copied = Kopierat!
 torbutton.content_sizer.margin_tooltip = Tor Browser lägger till denna marginal för att göra bredden och höjden på ditt fönster mindre tydlig. Därmed minskas möjligheten att spåra dig.
 extensions.torbutton at torproject.org.description = Torbutton ger en knapp för att konfigurera Tor inställningar och snabbt och enkelt rensa privat surfdata.
 torbutton.popup.external.title = Hämta en extern filtyp?
@@ -20,7 +20,7 @@ torbutton.popup.launch = Hämta fil
 torbutton.popup.cancel = Avbryt
 torbutton.popup.dontask = Hämta filer automatiskt i fortsättningen
 torbutton.popup.no_newnym = Torbutton kan inte säkert ge dig en ny identitet. Det har inte tillgång till Tor Control Port.\n\nKör du Tor Browser Bundle?
-# torbutton.security_settings.menu.title = Security Settings
+torbutton.security_settings.menu.title = Säkerhetsinställningar
 torbutton.title.prompt_torbrowser = Viktig information om Torbutton 
 torbutton.popup.prompt_torbrowser = Torbutton fungerar annorlunda nu: Du kan inte slå av den längre.\n\nVi gjorde denna förändring eftersom det inte är säkert att använda Torbutton i en webbläsare som också används för icke-Tor surfning. Det var för många fel som vi inte kunde åtgärda på något annat sätt.\n\nOm du vill fortsätta använda Firefox normalt så bör du avinstallera Tor Browser och hämta Tor Browser Bundle. Tor Browser skyddar din integritet bättre än vanliga Firefox, även när Firefox används med Tor Button.\n\nFör att ta bort Torbutton, gå till Verktyg->Tillägg->Tillägg och klicka på Ta bort-knappen bredvid Torbutton.
 torbutton.popup.short_torbrowser = Viktig information om Torbutton!\n\nTorbutton är nu alltid aktiverad.\n\nKlicka på Torbutton för mer information.
@@ -51,100 +51,100 @@ profileMigrationFailed=Migrering av din befintliga %S profil misslyckades.\nNya
 # "Downloading update" string for the hamburger menu (see #28885).
 # This string is kept here for ease of translation.
 # LOCALIZATION NOTE: %S is the application name.
-# updateDownloadingPanelUILabel=Downloading %S update
+updateDownloadingPanelUILabel=Hämtar %S-uppdatering
 
 # .Onion Page Info prompt. Strings are kept here for ease of translation.
-# pageInfo_OnionEncryptionWithBitsAndProtocol=Connection Encrypted (Onion Service, %1$S, %2$S bit keys, %3$S)
-# pageInfo_OnionEncryption=Connection Encrypted (Onion Service)
-# pageInfo_OnionName=Onion Name:
+pageInfo_OnionEncryptionWithBitsAndProtocol=Anslutning krypterad (Onion-tjänst, %1$S, %2$S bit nycklar, %3$S)
+pageInfo_OnionEncryption=Anslutning krypterad (Onion-tjänst)
+pageInfo_OnionName=Onion-namn:
 
 # Onion services strings. Strings are kept here for ease of translation.
-# onionServices.learnMore=Learn more
-# onionServices.errorPage.browser=Browser
-# onionServices.errorPage.network=Network
-# onionServices.errorPage.onionSite=Onionsite
+onionServices.learnMore=Läs mer
+onionServices.errorPage.browser=Webbläsare
+onionServices.errorPage.network=Nätverk
+onionServices.errorPage.onionSite=Onion-sida
 # LOCALIZATION NOTE: In the longDescription strings, %S will be replaced with
 #          an error code, e.g., 0xF3.
 # Tor SOCKS error 0xF0:
-# onionServices.descNotFound.pageTitle=Problem Loading Onionsite
-# onionServices.descNotFound.header=Onionsite Not Found
-# onionServices.descNotFound=The most likely cause is that the onionsite is offline. Contact the onionsite administrator.
-# onionServices.descNotFound.longDescription=Details: %S — The requested onion service descriptor can't be found on the hashring and therefore the service is not reachable by the client.
+onionServices.descNotFound.pageTitle=Problem med att läsa in onion-webbplats
+onionServices.descNotFound.header=Onion-webbplats hittades inte
+onionServices.descNotFound=Den mest troliga orsaken är att onion-webbplatsen är frånkopplad. Kontakta administratör för onion-webbplats.
+onionServices.descNotFound.longDescription=Detaljer: %S — Den begärda beskrivningen för onion-tjänsten kan inte hittas på hashringen och därför kan tjänsten inte nås av klienten.
 # Tor SOCKS error 0xF1:
-# onionServices.descInvalid.pageTitle=Problem Loading Onionsite
-# onionServices.descInvalid.header=Onionsite Cannot Be Reached
-# onionServices.descInvalid=The onionsite is unreachable due an internal error.
-# onionServices.descInvalid.longDescription=Details: %S — The requested onion service descriptor can't be parsed or signature validation failed.
+onionServices.descInvalid.pageTitle=Problem med att läsa in onion-webbplats
+onionServices.descInvalid.header=Onion-webbplats kan inte nås
+onionServices.descInvalid=Onion-webbplatsen är onåbar på grund av ett internt fel.
+onionServices.descInvalid.longDescription=Detaljer: %S — Den begärda beskrivningen för onion-tjänsten kan inte tolkas eller signaturvalidering misslyckades.
 # Tor SOCKS error 0xF2:
-# onionServices.introFailed.pageTitle=Problem Loading Onionsite
-# onionServices.introFailed.header=Onionsite Has Disconnected
-# onionServices.introFailed=The most likely cause is that the onionsite is offline. Contact the onionsite administrator.
-# onionServices.introFailed.longDescription=Details: %S — Introduction failed, which means that the descriptor was found but the service is no longer connected to the introduction point. It is likely that the service has changed its descriptor or that it is not running.
+onionServices.introFailed.pageTitle=Problem med att läsa in onion-webbplatsen
+onionServices.introFailed.header=Onion-webbplats har kopplats från
+onionServices.introFailed=Den mest troliga orsaken är att onion-webbplatsen är frånkopplad. Kontakta administratör för onion-webbplats.
+onionServices.introFailed.longDescription=Detaljer: %S — Introduktion misslyckades, vilket innebär att beskrivningen hittades men tjänsten är inte längre ansluten till introduktionspunkten. Det är troligt att tjänsten har ändrat sin beskrivning eller att den inte körs.
 # Tor SOCKS error 0xF3:
-# onionServices.rendezvousFailed.pageTitle=Problem Loading Onionsite
-# onionServices.rendezvousFailed.header=Unable to Connect to Onionsite
-# onionServices.rendezvousFailed=The onionsite is busy or the Tor network is overloaded. Try again later.
-# onionServices.rendezvousFailed.longDescription=Details: %S — The client failed to rendezvous with the service, which means that the client was unable to finalize the connection.
+onionServices.rendezvousFailed.pageTitle=Problem med att läsa in onion-webbplats
+onionServices.rendezvousFailed.header=Det går inte att ansluta till onion-webbplats
+onionServices.rendezvousFailed=Onion-webbplatsen är upptagen eller Tor-nätverket är överbelastat. Försök igen senare.
+onionServices.rendezvousFailed.longDescription=Detaljer: %S — Klienten misslyckades med att delta i tjänsten, vilket innebär att klienten inte kunde slutföra anslutningen.
 # Tor SOCKS error 0xF4:
-# onionServices.clientAuthMissing.pageTitle=Authorization Required
-# onionServices.clientAuthMissing.header=Onionsite Requires Authentication
-# onionServices.clientAuthMissing=Access to the onionsite requires a key but none was provided.
-# onionServices.clientAuthMissing.longDescription=Details: %S — The client downloaded the requested onion service descriptor but was unable to decrypt its content because client authorization information is missing.
+onionServices.clientAuthMissing.pageTitle=Autentisering krävs
+onionServices.clientAuthMissing.header=Onion-webbplats kräver autentisering
+onionServices.clientAuthMissing=Tillgång till onion-webbplats kräver en nyckel men ingen tillhandahölls.
+onionServices.clientAuthMissing.longDescription=Detaljer: %S — Klienten hämtade den begärda beskrivningen för onion-tjänsten men kunde inte dekryptera dess innehåll eftersom information om klientautentisering saknas.
 # Tor SOCKS error 0xF5:
-# onionServices.clientAuthIncorrect.pageTitle=Authorization Failed
-# onionServices.clientAuthIncorrect.header=Onionsite Authentication Failed
-# onionServices.clientAuthIncorrect=The provided key is incorrect or has been revoked. Contact the onionsite administrator.
-# onionServices.clientAuthIncorrect.longDescription=Details: %S — The client was able to download the requested onion service descriptor but was unable to decrypt its content using the provided client authorization information. This may mean that access has been revoked.
+onionServices.clientAuthIncorrect.pageTitle=Autentisering misslyckades
+onionServices.clientAuthIncorrect.header=Autentisering av onion-webbplatsen misslyckades
+onionServices.clientAuthIncorrect=Den medföljande nyckeln är felaktig eller har återkallats. Kontakta administratör för onion-webbplats.
+onionServices.clientAuthIncorrect.longDescription=Detaljer: %S — Klienten kunde hämta den begärda beskrivningen för onion-tjänsten men kunde inte dekryptera dess innehåll med den tillhandahållna klientauktoriseringsinformationen. Detta kan innebära att åtkomst har återkallats.
 # Tor SOCKS error 0xF6:
-# onionServices.badAddress.pageTitle=Problem Loading Onionsite
-# onionServices.badAddress.header=Invalid Onionsite Address
-# onionServices.badAddress=The provided onionsite address is invalid. Please check that you entered it correctly.
-# onionServices.badAddress.longDescription=Details: %S — The provided .onion address is invalid. This error is returned due to one of the following reasons: the address checksum doesn't match, the ed25519 public key is invalid, or the encoding is invalid.
+onionServices.badAddress.pageTitle=Problem med att läsa in onion-webbplats
+onionServices.badAddress.header=Ogiltig onion-webbplatsadress
+onionServices.badAddress=Den angivna adressen för onion-webbplatsen är ogiltig. Vänligen kontrollera att du har angett det korrekt.
+onionServices.badAddress.longDescription=Detaljer: %S — Den tillhandahållna .onion-adressen är ogiltig. Det här felet returneras på grund av ett av följande skäl: adresskontrollsumman stämmer inte, den offentliga nyckeln ed25519 är ogiltig eller kodningen är ogiltig.
 # Tor SOCKS error 0xF7:
-# onionServices.introTimedOut.pageTitle=Problem Loading Onionsite
-# onionServices.introTimedOut.header=Onionsite Circuit Creation Timed Out
-# onionServices.introTimedOut=Failed to connect to the onionsite, possibly due to a poor network connection.
-# onionServices.introTimedOut.longDescription=Details: %S — The connection to the requested onion service timed out while trying to build the rendezvous circuit.
+onionServices.introTimedOut.pageTitle=Problem med att läsa in onion-webbplats
+onionServices.introTimedOut.header=Tiden för skapandet av onionwebbplatskrets löpte ut
+onionServices.introTimedOut=Det gick inte att ansluta till onion-webbplats, eventuellt på grund av en dålig nätverksanslutning.
+onionServices.introTimedOut.longDescription=Detaljer: %S — Anslutningen till den begärda onion-tjänsten avbröts när man försökte bygga möteskretsen.
 #
 # LOCALIZATION NOTE: %S will be replaced with the .onion address.
-# onionServices.authPrompt.description2=%S is requesting that you authenticate.
-# onionServices.authPrompt.keyPlaceholder=Enter your private key for this onion service
-# onionServices.authPrompt.done=Done
-# onionServices.authPrompt.doneAccessKey=d
-# onionServices.authPrompt.invalidKey=Please enter a valid key (52 base32 characters or 44 base64 characters)
-# onionServices.authPrompt.failedToSetKey=Unable to configure Tor with your key
-# onionServices.authPreferences.header=Onion Services Authentication
-# onionServices.authPreferences.overview=Some onion services require that you identify yourself with a key (a kind of password) before you can access them.
-# onionServices.authPreferences.savedKeys=Saved Keys…
-# onionServices.authPreferences.dialogTitle=Onion Service Keys
-# onionServices.authPreferences.dialogIntro=Keys for the following onionsites are stored on your computer
-# onionServices.authPreferences.onionSite=Onionsite
-# onionServices.authPreferences.onionKey=Key
-# onionServices.authPreferences.remove=Remove
-# onionServices.authPreferences.removeAll=Remove All
-# onionServices.authPreferences.failedToGetKeys=Unable to retrieve keys from tor
-# onionServices.authPreferences.failedToRemoveKey=Unable to remove key
+onionServices.authPrompt.description2=%S begär att du autentisera.
+onionServices.authPrompt.keyPlaceholder=Ange din privata nyckel för den här onion-tjänsten
+onionServices.authPrompt.done=Färdig
+onionServices.authPrompt.doneAccessKey=d
+onionServices.authPrompt.invalidKey=Vänligen ange en giltig nyckel (52 base32-tecken eller 44 base64-tecken)
+onionServices.authPrompt.failedToSetKey=Det går inte att konfigurera Tor med din nyckel
+onionServices.authPreferences.header=Autentisering för onion-tjänster
+onionServices.authPreferences.overview=Vissa onion-tjänster kräver att du identifierar dig med en nyckel (ett slags lösenord) innan du kan komma åt dem.
+onionServices.authPreferences.savedKeys=Sparade nycklar…
+onionServices.authPreferences.dialogTitle=Nycklar för onion-tjänster
+onionServices.authPreferences.dialogIntro=Nycklar för följande onion-webbplatser lagras på din dator
+onionServices.authPreferences.onionSite=Onion-webbplats
+onionServices.authPreferences.onionKey=Förklaring
+onionServices.authPreferences.remove=Ta bort
+onionServices.authPreferences.removeAll=Ta bort alla
+onionServices.authPreferences.failedToGetKeys=Det går inte att hämta nycklar från Tor
+onionServices.authPreferences.failedToRemoveKey=Det går inte att ta bort nyckeln
 
 # Onion-Location strings.
-# onionLocation.alwaysPrioritize=Always Prioritize Onions
-# onionLocation.alwaysPrioritizeAccessKey=a
-# onionLocation.notNow=Not Now
-# onionLocation.notNowAccessKey=n
-# onionLocation.description=There's a more private and secure version of this site available over the Tor network via onion services. Onion services help website publishers and their visitors defeat surveillance and censorship.
-# onionLocation.tryThis=Try Onion Services
-# onionLocation.onionAvailable=.onion available
-# onionLocation.learnMore=Learn more…
-# onionLocation.always=Always
-# onionLocation.askEverytime=Ask every time
-# onionLocation.prioritizeOnionsDescription=Prioritize .onion sites when known.
-# onionLocation.onionServicesTitle=Onion Services
+onionLocation.alwaysPrioritize=Prioritera alltid onion-tjänster
+onionLocation.alwaysPrioritizeAccessKey=a
+onionLocation.notNow=Inte just nu
+onionLocation.notNowAccessKey=n
+onionLocation.description=Det finns en mer privat och säker version av denna webbplats via Tor-nätverket via onion-tjänster. Onion-tjänster hjälper webbplatsutgivare och deras besökare att besegra övervakning och censur.
+onionLocation.tryThis=Prova onion-tjänster
+onionLocation.onionAvailable=.onion tillgänglig
+onionLocation.learnMore=Läs mer...
+onionLocation.always=Alltid
+onionLocation.askEverytime=Fråga varje gång
+onionLocation.prioritizeOnionsDescription=Prioritera .onion-webbplatser när de är kända.
+onionLocation.onionServicesTitle=Onion-tjänster
 
-# LOCALIZATION NOTE: %S will be replaced with the crytocurrency address.
-# cryptoSafetyPrompt.cryptoWarning=A cryptocurrency address (%S) has been copied from an insecure website. It could have been modified.
-# cryptoSafetyPrompt.whatCanHeading=What can you do about it?
-# cryptoSafetyPrompt.whatCanBody=You can try reconnecting with a new circuit to establish a secure connection, or accept the risk and dismiss this warning.
-# cryptoSafetyPrompt.learnMore=Learn more
-# cryptoSafetyPrompt.primaryAction=Reload Tab with a New Circuit
-# cryptoSafetyPrompt.primaryActionAccessKey=R
-# cryptoSafetyPrompt.secondaryAction=Dismiss Warning
-# cryptoSafetyPrompt.secondaryActionAccessKey=B
+# LOCALIZATION NOTE: %S will be replaced with the cryptocurrency address.
+cryptoSafetyPrompt.cryptoWarning=En kryptovaluta-adress (%S) har kopierats från en osäker webbplats. Den kunde ha ändrats.
+cryptoSafetyPrompt.whatCanHeading=Vad kan du göra åt det?
+cryptoSafetyPrompt.whatCanBody=Du kan försöka återansluta till en ny krets för att upprätta en säker anslutning eller acceptera risken och avvisa denna varning.
+cryptoSafetyPrompt.learnMore=Läs mer
+cryptoSafetyPrompt.primaryAction=Läs om fliken med en ny krets
+cryptoSafetyPrompt.primaryActionAccessKey=R
+cryptoSafetyPrompt.secondaryAction=Avvisa varning
+cryptoSafetyPrompt.secondaryActionAccessKey=BMore information about the tor-commits mailing list